Parabola GNU/Linux

Ze Wikipedia

Parabola GNU/Linuxzorta linuksowo uoparto uo Arch Linux, je mogebne uodpalić uůnom na kůmputrach ze architekturůma i686, x86 64 a tyż, we uodrůżńyńu od Arch Linuksa na mips64, używo uůna ino swobodnygo uoprogramowańa. Kej we Archu Parabola GNU/Linux to dystrybucyjo, kero mo być łatwo we konfiguracyji a we użytkowańu. Łatwość ta ńy je uośůngano bez srogo wjelość graficznych konfiguratorůw, a bez dobrze rozmjyszczůne a konstruowane pliki konfiguracyjne, skrypty a programy. Parabola GNU/Linux to jedno ze dystrybucyji wymjyńonych uod Free Software Foundation kej fest do porzůndku swobodne dystrybucyje[1].

Społeczno umowa projektu Parabola GNU/Linux[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Uo cwekach projektu Parabola godo dolszo umowa społeczno:

"Społeczno umowa projektu Parabola GNU/Linux je wyrozem zaangażowańo we tworzyńe dystrybucyji uoprogramowańo cuzamen ze społecznośćům swobodnygo uoprogramowańo a uůnyj używoczami we szczygůlnośći. Beztuż, naszo społeczno umowa durś bydźe lazła za filozofijům swobodnyj wjedzy. Wszyjske sprowyjyńa do tyj społecznyj umowy muszům być zgodne ze duchym Ruchu Swobodnygo Uoprogramowańo.

  1. Parabola GNU/Linux je swobodnym uoprogramowańym. Bydźe zgodno ze Wytycznymi lo swobodnygo systymu uoperacyjnygo, wjync ńy bydźe zawjeroła, sugerowała, ańi zalecała użyćo własnośćowygo uoprogramowańo abo własnośćowyj dokumentacyji a ńy bydźe we żodyn kńif podporowoła uůnych instalacyji abo fungowańo. Noleżům do uůnych: własnośćowe uoprogramowańy, firmware dostympny ino we wersyji binornyj, bloby binorne.
  2. Parabola GNU/Linux a inksze dystrybucyje. Cwekym projektu Parabola je podporowańe ruchu swobodnygo uoprogramowańo tak, kejby konkurencyjo skupjoła śe ino we wyśiłkach przećiwko uoprogramowańu ńyswobodnymu. Projekt Parabola bydźe robjůł starańo, by wspjyroć inksze projekty swobodnygo uoprogramowania nojlepjyj kej poradźi a kożdo informacyjo we naszym projekće bydźe dostympno lo kożdygo, kery bydźe tygo chćoł. Dotyczy to tyż naszych repozytoryjůw a paketůw uoprogramowańo.
  3. Parabola GNU/Linux a uůnyj społeczność. Naszo społeczność je demokratyczno we tym znoczyńu, aże społeczność bjere tajla we kożdyj sprawje, we keryj potrzebno je decyzyjo. Zachyncůmy społeczność do wspůłroboty przi rozwoju projektu.
  4. Parabola GNU/Linux a Arch Linux. Dystrybucyjo Parabola GNU/Linux je swobodnům wersyjům dystrybucyji Arch Linux. Dowůmy repozytoryjo a uobrozy instalacyjne ze śymńyntym ńyswobodnym uoprogramowańym. Szanujemy filozofijo KISS (ang. Keep It Simple, Stupid) uobowiůnzujůncům we dystrybucyji Arch Linux a uůnyj proces rozwoju. We tym znoczyńu dystrybucyjo Parabola utrzimuje zgodność ze titla pochodzyńo po to, coby ułatwić migracyjo egzistujůncych instalacyj ArchLinux do zawjyrajůncych ino swobodne uoprogramowańy."[2]

Růżńice we sztosunku do Arch Linux[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Parabola użiwo ino blank swobodnygo uoprogramowańo ze uoficjalnych repozytoryjůw Archa lo architektur i686 a x86_64. Krům tygo lo ńy blank swobodnych paketów, tam kaj to możebne użiwo własnych zamjenńikůw, lo bajszpila kernel Linux-libre mjast standardowygo kernela Linux.

We proceśe filtrowańo uostoło śymńyntych ůngyfer 400 paketůw ze repozytoryjůw Archa kere ńy poradzům wymagańům FSF dotyczůncych swobodnygo uoprogramowańo[3].

Uod anfanga roku 2011[4] hakery Paraboli dali anfang wywijańu wersyji tyj dystrybucyji lo kůmputrůw, kere użiwajům rozwijanygo we Chinach procesora Loongson[5].

Insztalacyjo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Parabola GNU/Linux instalator.

Sům dwa kńify nainsztalowańo Paraboli: systym tyn możebne je nainsztalować ze uobrozůw ISO abo eli systym Arch Linux je już nainsztalowůny, je mogebne przemigrować do Paraboli bez půmjana repozytoryjůw Archa na repozytoryjo Paraboli, uoroz insztalujůnc paket your-freedom, kery konfliktuje ze kożdym znůmym ńyswobodnym paketem, kery ńy mo swojygo uodpowiedńika we repozytoryjach Paraboli[6][7].

Przipisy

Auskuplůngi[edytuj | edytuj zdrzōdło]