Parabola GNU/Linux

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
szl>0
Tyn artikel uostoł narychtowany uod kogo, fto ńy poradźi dobrze po ślůnsku godać.
Jeli mogesz, sprowjej sam możebne felery lebo napisz do kerygo ze admińistratorůw.

Parabola GNU/Linuxzorta linuksowo uoparta uo Arch Linux, je mogebne uodpalić uůnom na kůmputer s architekturůma i686, x86 64 a tyż, we uodrůżńyńu od Arch Linuksa na mips64, uůżywa uůna ino swobodnygo uoprogramowańa. Kej we Archu Parabola GNU/Linux to dystrybucyjo, kera mo być łatwa we konfiguracyji a we użytkowańu. Łatwość ta ńy je uośůngana bez sroga wjelość graficznych konfiguratorůw, a bez dobrze rozmjyszczůne a konstruowane pliki konfiguracyjne, skrypty a programy. Parabola GNU/Linux to jedna ze dystrybucyji wymjyńonych uod Free Software Foundation kej fest do porzůndku swobodne dystrybucyje[1].

Umowa społeczno projektu Parabola GNU/Linux[edytuj | sprowjej zdrzůdło]

Uo cwekach projektu Parabola godo dolszo umowa społeczno:

"Umowa społeczno projektu Parabola GNU/Linux je wyrozem zaangażowańo we tworzyńe dystrybucyji uoprogramowańo cuzamen ze społecznośćům swobodnygo uoprogramowańa uoraz uůnyj używoczomi we szczygůlnośći. Ze tygo powodu, naszo umowa społeczno durś bydźe lazła za filozofijům swobodnyj wjedzy. Wszyjske sprowyjyńa do tyj umowy społecznyj muszům być zgodne s duchym Ruchu Swobodnygo Uoprogramowańo.

  1. Parabola GNU/Linux je swobodnym uoprogramowańym. Bydźe zgodna s Wytycznymi lo swobodnygo systymů uoperacyjnygo, wjync ńy bydźe zawjeroła, sugerowała, ani zalecała użyćo własnośćowygo uoprogramowańo abo własnośćowyj dokumentacyji uoroz ńy bydźe we żodyn kńif podporowoła uůnych instalacyji abo fungowańa. Noleżům do uůnych: własnośćowe uoprogramowańy, firmware dostympny ino we wersyji binornyj, bloby binorne.
  2. Parabola GNU/Linux a inksze dystrybucyje. Cwekym projektu Parabola je podporowańe ruchu swobodnygo uoprogramowańo tak, kejby konkurencyjo skupjoła śe ino we wyśiłkach przećiwko uoprogramowańu ńyswobodnymu. Projekt Parabola bydźe robjůł starańo, by wspjyroć inksze projekty swobodnygo uoprogramowania nojlepjyj kej poradźi a kożda informacyjo we naszym projekće bydźe dostupna lo kożdygo, kery bydźe tygo chćoł. Dotyczy to tyż naszych repozytoryjůw uoraz paketůw uoprogramowańo.
  3. Parabola GNU/Linux a uůnyj społeczność. Naszo społeczność je demokratyczno we tym znoczyńo, aże społeczność bjere udźoł we kożdyj sprawje, we keryj potrzebno je decyzyjo. Zachyncůmy społeczność do wspůłroboty przi rozwoju projektu.
  4. Parabola GNU/Linux a Arch Linux. Dystrybucyjo Parabola GNU/Linux je swobodnům wersyjům dystrybucyji Arch Linux. Dowůmy repozytoryjo uoroz uobrozy instalacyjne ze śymńyntym ńyswobodnym uoprogramowańym. Szanujemy filozofija KISS (ang. Keep It Simple, Stupid) uobowiůnzujůncům we dystrybucyji Arch Linux uoroz uůnyj proces rozwoju. We tym znoczyńu dystrybucyjo Parabola utrzimuje zgodność ze titla pochodzyńo po to, by ułatwić migracyja egzistujůncych instalacyj ArchLinux do zawjyrajůncych ino swobodne uoprogramowańy."[2]

Růżńice we stosunku do Arch Linux[edytuj | sprowjej zdrzůdło]

Parabola użiwo ino blank swobodnygo uoprogramowańo ze uoficjalnych repozytoryjůw Archa lo architektur i686 a x86_64. Krům tygo lo ńy blank swobodnych paketów, tam gdźe to możebne użiwo własnych zamjenńikůw, lo bajszpila kernel Linux-libre mjast standardowygo kernela Linux.

We proceśe filtrowańo uostoło śymńyntych ůngyfer 400 paketůw ze repozytoryjůw Archa kere ńy poradzům wymagańům FSF dotyczůncych swobodnygo uoprogramowańo[3].

Uod anfanga roku 2011[4] hakery Paraboli zapoczůnkowoli wywijoć wersyjo tyj dystrybucyji lo kůmputrůw, kere użiwajům rozwijanygo we Chinach procesora Loongson[5].

Insztalacyjo[edytuj | sprowjej zdrzůdło]

Parabola GNU/Linux instalator.

Sům dwa kńify nainsztalowańo Paraboli: systym tyn możebne je nainsztalować ze uobrozůw ISO abo eli systym Arch Linux je uż nainsztalowůny, je mogebne przemigrować do Paraboli bez půmjana repozytoryjůw Archa na repozytoryjo Paraboli, uoroz insztalujůnc paket your-freedom, kery konfliktuje ze kożdym znůmym ńyswobodnym paketem, kery ńy mo swojygo uodpowiedńika we repozytoryjach Paraboli[6][7].

Przipisy

Auskuplůngi[edytuj | sprowjej zdrzůdło]