Prawidła pōnktŏwaniyŏ we japōńskim madżōngu

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prawidła pōnktŏwaniyŏ we japōńskim madżōngu sōm użiwane we Japōńskim madżōngu, szpil lŏ sztyrych szpilerŏw, popularnŏ we Japōniyji. Regle ôstały ôrganizŏwane ôd ôkresu Taishō do ôkresu Showa. Systym pōnktŏwaniyŏ użiwo kryteryji struktualnych jakŏ bonus. Szpilerzy zaczinajōm ze 20,000 do 30,000 pōnktŏw. Pōnkty sōm liczōne bez badyle 10,000 pōnktŏwy, 5,000 pōnktŏwy, 1,000 pōnktŏwy a 100 pōnktŏwy. Gra siye czynstŏ kōńczy kej gracz niy mŏ już pōnktŏw, tŏ sytuacyjŏ mjanuje siye hakoten, eli "prŏżna szachtla badyli."

Sōm dwa kryteryjã ôbliczaniyŏ pōnktŏw po wygranej rynce: rachowaniye han a rachowaniye fu.Hanje to jednŏstka wartŏściy yaku, kiere sōm wzŏrōma a warōnkōma rynki. Fu je wartŏściyōm meldōnku, czekŏcza a "wychodzeniyŏ".

Krŏki kalkulacyje[edytuj | edytuj zdrzōdło]

1. Liczyniye Hanã (飜)
2. Eźli je 5 abo wiyncyj han, to to je mangan (満貫) abo wiyncyj, wtynczas niy liczy siye dalij.
3. Liczeniye Fu (符)
4. Eźli wiyadōmŏ, iżehan a fu dajōm manganã, niy liczy siye dalij
5. Kalkulŏwaniye elymentarnych pōnktŏw s fu a hanã
6. Mnŏżeniye elymentarnych pōnktŏw we zalyżnŏściy ôd tygŏ czi wygrany szpiler je wschŏdem czi niy, a czi rynka je wygranŏ bez tsumo czi ron
7. Dŏdawaniye pōnktŏw bonusŏwych s rundy, eźli sōm.
8. Ôdliczaniye pōnktŏw wareme.

We przipadku remisu, pōnkty sŏm rŏzliczane bez regiel nō-ten bappu. We przipadku kary, pōnkty sŏm rŏzliczane bez prawidłŏ chombo.

Liczyniye Han[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Cołkŏwitŏ wartŏść han (飜) ze kalkulacyje wszytkich yaku (役) we rynce. Kŏżdŏ dora we rynce (ドラ) zwiynksza han. Dora niy je zaliczanŏ jakŏ yaku, a rynka niy mŏże być wygranŏ bez yaku nŏwet eźli mŏ wyrfle dory.

Eźli je wiyncyj mŏżliwŏściy złŏżeniyŏ rynki, nojbarzij wartŏściyŏwe siye ôbierŏ. Dejma na tŏ, rynka mŏże być ryanpeikou (二盃口) abo chītoitsu (七対子), ryanpeikou je trzi han a chītoitsu je dwa han, ryanpeikou je wybranŏ do ôbliczaniyŏ.

Eźli rynka mŏ 5 han abo wiyncyj, to zŏwżdy je liczŏne ze tabuli manganã (満貫) a niy trza liczyć fu.

Liczyniye Fu[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Fu (符) je liczōne a niyskŏrzi zaôkryglane do dziysōntyk.

[Trzi han ze 70 fu abo wiyncyj] a [sztyry han ze 40 fu abo wiyncyj] dajōm mangan a niy trza liczyć fu.

 1. Wygranŏ rynka ze sztartu mŏ 20 fu. Ta sytuacyjŏ mŏ mjanŏ fūtei (副底).
 2. 10 fu je dŏdane eźli szpiler wygrŏł bez ron. Ta sytuacyjŏ mŏ mjanŏ menzen-kafu (門前加符).
 3. Dŏdej fu s meldunkŏw a pary.
 4. Dŏdej fu w zależnŏściy ôd czekŏcza.
 5. Dŏdej 2 fu eźli szpiler wygrŏł bez tsumo (自摸, abo ツモ). Jednŏkże, eźli rynka mŏ yaku pinfu (平和), we wiynkszŏściy reglach fu niy je dane a rynka je wartŏ 20 fu.
 6. Wygranŏ bez chītoitsu,(siydym par) (七対子) je liczōne jakŏ 25 fu. Wartŏść niy je zaôkryglana. We niykierych 50 fu a 1 han, zwłŏszcza we Regjōniye Kansaj.
 7. Eźli szpiler mŏ ôtwarte pinfu to gracz niy mŏ 20 lecz 30 fu.

Fu meldōnkŏw[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Piyrszŏ Lista:

bez terminali a honorŏw s terminalami a honorōma
minkō (明刻),
or min-kōtsu (明刻子)
(ôtwary pon)
2 fu 4 fu
ankō (暗刻),
or an-kōtsu (暗刻子)
(zamkniynty pon)
4 fu 8 fu
minkan (明槓),
or min-kantsu (明槓子)
(ôtwary kan)
8 fu 16 fu
ankan (暗槓),
or an-kantsu (暗槓子)
(zamkniynty kan)
16 fu 32 fu
shuntsu (順子)
(sykwencyjŏ)
0 fu
toitsu (対子)
(para)
2 fu za wiyatyr, za wiyatyr rundy abo swŏj a smŏki 4 fu . 0 fu za inksze wyrfle.

Fu czekŏczy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Drugŏ Lista:

ryanmen-machi (両門待ち)
(czekŏcz na wyrfle z obu zajt sykwencyji)
0 fu
kanchan-machi (嵌張待ち)
(czekŏcz we sykwencyji na wyrfel we postrzŏdku)
2 fu
penchan-machi (辺張待ち)
(czekŏcz we przipadku 1,2 czekōniye na 3 a 8,9 czekōniye na 7)
tanki-machi (単騎待ち)
(czykōniye na para)
shanpon-machi (双碰待ち)
(czykōniye na trŏjka)
0 fu

Kalkulŏwaniye elymyntarynch pōnktŏw[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Prawidłŏ kalkulŏwaniya:

[ EP (Elymyntarne Pōnkty) = fu × 2(2+han) ]
 • Kej gracz kiery niy je wiyatrem wschŏdniym (ko, 子: bajtel; we ynglyckij gŏdce je to jakŏ non-dealer) wygrywŏ bez tsumo, szpiler wschŏdniy (oya, 親: ôjciyc; we ynglyckij gŏdce je to jakŏ dealer) buli 2 × EP, a inkszi 1 × EP.
 • Eźli niy wschŏd wygrŏł bez ron, sronŏwany szpiler buli 4 × EP.
 • Eźli dealer wygrywŏ bez tsumo wszytcy bulōm 2 × EP.
 • Eźli wschŏd wygrŏł bez ron, sronŏwany szliper buli 6 × EP.

EP sōm zaôkrynglōne do 100.

Tabula Pōnktŏwo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Metŏdy kalkulacyji sōm trudne wiync poczōntkŏwi szpilerzy użiwajōm tej tabuli.

Wschŏd Han/Fu Niy Wschŏd
4 han 3 han 2 han 1 han 1 han 2 han 3 han 4 han
N/A
(2600)
N/A
(1300)
N/A
(700)
N/A 20 fu N/A N/A
(400/700)
N/A
(700/1300)
N/A
(1300/2600)
9600
(3200)
4800
(1600)
2400
(N/A)
N/A 25 fu N/A 1600
(N/A)
3200
(800/1600)
6400
(1600/3200)
11600
(3900)
5800
(2000)
2900
(1000)
1500
(500)
30 fu 1000
(300/500)
2000
(500/1000)
3900
(1000/2000)
7700
(2000/3900)
Mangan 7700
(2600)
3900
(1300)
2000
(700)
40 fu 1300
(400/700)
2600
(700/1300)
5200
(1300/2600)
Mangan
Mangan 9600
(3200)
4800
(1600)
2400
(800)
50 fu 1600
(400/800)
3200
(800/1600)
6400
(1600/3200)
Mangan
Mangan 11600
(3900)
5800
(2000)
2900
(1000)
60 fu 2000
(500/1000)
3900
(1000/2000)
7700
(2000/3900)
Mangan
Mangan Mangan 6800
(2300)
3400
(1200)
70 fu 2300
(600/1200)
4500
(1200/2300)
Mangan Mangan

Mangan[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Kej je mogebnŏść, iże rynka mŏ wiyncyj niże 2,000 EP, to pōnkty sōm ôgraniczōne do 2,000 a mjanujōm siye mangan (満貫). Rynka 5-ciyu han abo wiyncyj je zŏwżdy liczōne jakŏ zorty manganã. We tych przipadkach niy liczy siye EP.

Jedyn han niy stykniye na manganã , abo 110 fu × 2(2+1) = 880 < 2,000. (S jednym hanem, 110 fu je maksimōm.)

Dwa han niy stykniye na manganã, abo 110 fu × 2(2+2) = 1,760 < 2,000. (Ze dwōma hanami, 110 fu je maksimōm.)

Kej rynka mŏ 120 fu abo wiyncyj, to zŏwżdy mŏ yaku trzich han abo wiyncyj.

Mjanŏ Wartŏść han Pōnkty
Mangan 3 han, 70 fu abo wiyncyj;
4 han, 40 fu abo wiyncyj;
5 han
1 × mangan 12,000 (Ôjciyec(wschŏd))
8,000 (Bajtel(niy wschŏd))
[Trzi han ze 70 fu abo wiyncyj] je manganym as 70 × 2(2+3) = 2,240 > 2,000. EP ôstaje siye 2,000.

[Szteri han ze 40 fu abo wiyncyj] je manganym, abo 40 × 2(2+4) = 2,560 > 2,000. (We niykierych reglach [szteri han ze 30 fu] je manganym, abo 30 × 2(2+4) = 1,920 je pŏdle 2,000. [Trzi han ze 60 fu] tyż.)

Piyńć han je automatyczniye manganym bez zalyżnŏściy ôd fu, abo 20 fu × 2(2+5) = 2,560 > 2,000.

Haneman 6 abo 7 han 1.5 × mangan 18,000 (Ôjciyec(wschŏd))
12,000 (Bajtel(niy wschŏd))

Rynka 6 abo 7 han je mjanŏwanŏ haneman (跳満, abo hane-mangan 跳満貫) a EP sōm 3,000.

Baiman 8−10 han 2 × mangan 24,000 (Ôjciyec(wschŏd))
16,000 (Bajtel(niy wschŏd))
Rynka 8−10 han je mjanŏwanŏ baiman (倍満, abo bai-mangan 倍満貫) a EP sōm 4,000.
Sanbaiman 11 abo 12 han 3 × mangan 36,000 (Ôjciyec(wschŏd))
24,000 (Bajtel(niy wschŏd))
Rynka 11 abo 12 han je mjanŏwanŏ sanbaiman (三倍満, abo sanbai-mangan 三倍満貫) a EP sōm 6,000.
Kazoe-yakuman 13 abo wiyncyj han 4 × mangan 48,000 (Ôjciyec(wschŏd))
32,000 (Bajtel(niy wschŏd))
We wiynkszŏści prawideł, rynka s 13 han abo wiyncyj mjanuje siye kazoe-yakuman (数え役満; liczŏny yakuman). Mŏ takōm samōm pōnktacyje jak yakuman (役満).
Yakuman Szpycjalne Yaku 4 × mangan 48,000 (Ôjciyec(wschŏd))
32,000 (Bajtel(niy wschŏd))
Yakuman (役満, abo yaku-mangan 役満貫) je szpycjalnym yaku. EP sōm 8,000.
Wjelŏ-yakuman Wiyncyj niże jedyn yakuman NA We zalyżnŏści ôd wjelŏściy yakumanŏw.
Kombinacyjŏ yakumanŏw. Dejmy na tŏ, rynka ze suu ankou (szteri zamkniynte pony) kiere sōm wiyatram, co daje dai sushi, plus para smŏkŏw kierŏ daje rynce tsuuisou; je warte 6 yakumanŏw.

Remis s wykōńczyniya[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Czasym zdarzi siye iże mur skōńczy siye przed wyranōm szpilera, ôstawiajōnc 14 wyrfli ze trupiyegŏ muru. Ta sytuacyjŏ mjanuje siye Remisem ze wykŏńczyniya. We tym przipodku, pōnkty mŏgōm być dane abo ôdebrane s rync tenpai abo nōten. Za kŏżdy remis ze wykōńczyniya, kej ôjciyec (wschŏd) je w tenpai zwiynkszŏ siye liczniyk.

Tenpai[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Tenpai (聴牌) ôznaczŏ jedyn wyrfel do wygraniyŏ. By być we tenpai, rynka niy musiy mieć zŏdnygŏ yaku. Kej rynka je niy tenpai, sytuacyjŏ mjanuje siye nōten (ノー聴: s ynglickiegŏ "niy" a tentenpai).

Szpilerzy muszōm pokŏzŏć tenpai when kej rynka je remisym tyż kej dyklarŏwali riichi.

Wymianŏ pōnktŏw[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Gracze dostajōm abo bulōm podle reglã nō-ten bappu (ノー聴罰符; fu kara za nōten) w sposŏb tyn po remisiye:

 • (1) jedyn szpiler je w tenpai, tyn gracz dŏstaje 1,000 pōnktŏw ôd kŏżdegŏ co daje 3,000.
 • (2) dwŏch graczy je tenpai, dostajōm ôniy 1,500 kŏżdy a dwoje pozôstałych bulōm 1,500 kŏżdy.
 • (3) trzi szpilerzy sōm tenpai, dostajōm ôniy 1,000 kŏżdy szworty gracz buli 3,000.
 • (4) wszytcy sōm tenpai abo wszytcy nōten, nikt nic niy buli.

We wiynkszŏściy prawideł, kej ôjciyec je nōten, ôjciyec je zmieniyany a wiyatyr tyż. Atoli eźli je to ôstatniyŏ rynka rundy, w niykierych reglach szpil siye niy kōńczy kej ôjciyec dyklaruje nōten.[1]

Honba (liczniyki)[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Kej na stŏle sōm badyle liczniykã (honba) , wygrōny dostaje 300 pōnktŏw wiyncyj za kŏżdy liczniyk. Honba (本場) je jydnŏstkōm kōntinualnōm ôjcã, a akuratniye, hon (本) je jydnŏstkōm numyrycznōm, a ba (場) znŏczy scena.

Kej ôjciyec wygrywŏ, daje ôn badyl honba na stŏł. Je to inŏ pōmŏc wizualnŏ niy ôdbiera siye jeji. Honba siye zwiynkszŏ kej:

 • (1) Ôjciyec wygrywŏ grã
 • (2) rynka kōńczy siye remisym, a ôjciyec je tenpai (ryūkyoku, 流局)
 • (3) Wystympuje remis z inkszegŏ pŏwŏdu.

Je prawidłŏ iże trza miyeć 2 han abo wiyncyj by wygrać kej je 5 badyli honba, co mjanuje siye ryanhan-shibari (二飜縛り).

Wareme[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We ôpcjōnalnym reglu wareme (割れ目, ワレメ), szpiler przi murze przyrwōnym, dŏstŏje a buli 2x wiyncyj pōnktŏw. Sōm ône zwiynkszane pŏ dŏdaniyu pōnktŏw honba.[2] Czynstŏ je mjanŏwane oya-ware (親割れ; wareme ôjca) kej szpiler je tyż ôjcem.

Chombo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Podle prawidła chombo (チョンボ, 錯和 abo 冲和), szpiler buli tele samŏ co mangan do kŏżdygŏ gracza. Bajtel buli 4,000 do Ôjca a 2,000 do reszty, a ôjciyec 4,000 do kŏzdygŏ.[3][4] Chombŏ siye zdŏża kej:

 • Niyprawe wygraniye rynki
 • Wygraniye bez ron byndōnc we furiteniye
 • Niyprawe rīchi(bez bycio we tenpai)
 • Zamkniynty kan po rīchi eźli kan zmiyniyŏ czekŏcza
 • Mieniye wiyncyj wyrfli niż dozwolōne [5]
 • Zniszczyniye muru do stanu niy mŏżliwegŏ do naprawy[5]

Pōnkty finalne a miyejsce[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Po skōńczŏnyj grze, pōnkty ôd trzych graczy kej niy wygrŏli sōm zaôkryglane do 1,000. Pōnkty wygranygŏ sōm rŏżnicōm 120,000 (30,000 × 4) a cołkŏwitōm sumōm pōnktŏw 3 pozôstołych szpilerŏw. Te liczby sōm dziylōne bez 1,000, a 30 je odejmiynte ôd tygŏ. Suma pōnktŏw kōńcŏwych wynŏsiy 0. We wiynkszŏści przipadkŏw dŏdaje siye uma eli dŏdatkŏwe pōnkty kōńcŏwe. (Piyrszy +20, Drugi +10, Trzyciy -10, Szwŏrty gets -20)

Przipisy

 1. Wikipedia contributors, "麻雀のルール," Wikipedyjŏ we japōńskij gŏdce, Luty 23, 2011, 20:37 UTC
 2. Wikipedia contributors, "麻雀の得点計算," Wikipedyjŏ we japōńskij gŏdce, Lipiyc 24, 2011, 05:20 UTC.
 3. http://japanese-mahjong.com/riichi-mahjong.html
 4. http://mahjong-europe.org/rules/downloads/riichisheet_EN.pdf
 5. 5,0 5,1 Wikipedia contributors, "麻雀の反則行為," Wikipedyjŏ we japōńskij gŏdce, Kwiyciyń 19, 2011, 14:16 UTC.

Necowe ôdwołania[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ôbocz tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]