Bozůn

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy

We fizyce čůnstek bozůny (ang. boson uod nazwiska fizyka Satyendra Bose), sům čůnstkůma pośadajůncymi spin coukowity. Wjynkšość bozůnůw to čůnstki zuožůne, jydnokže 12 s ńich (tak zwane bozůny cechowańo) sům čůnstkůma elymyntarnymi, ńyzuožůnymi s myńšych čůnstek (čůnstki fůndamyntalne).

Wuaśćiwośći bozůnůw[Sprowjej | sprowjej zdrzůdło]

Koždo čůnstka je bozůnym abo fermjůnym, zaležńy uod pośadanygo spinu - twjerdzyńy statystyki spinowyj nařuco wyńikajůnco s ńygo statystyka kwantowo, kero uodrůžńo fermjůny uod bozůnůw. Zgodńy s Modelym Standardowym fermjůny sům čůnstkůma elymyntarnymi "materji", natůmjast bozůny překludzajům uoddźouywańo.

W zwjůnzku ze spinym coukowitym, ńyoddźoujůnce bozůny podlygajům statystyce Bosego–Einsteina. Jednům s jeji kůnsekwyncyji je istńyńy kůndynsatu Bosego–Einsteina, „pjůntygo” stanu skupjyńo materii, we kerym dowolno ličba bozůnůw može dźelić tyn sům stan kwantowy. Kůndynsat Bosego-Einsteina ńy mo kej dotůnd žodnygo praktyčnygo zastosowańo. Pozwalo natůmjast na uobserwowańy efektůw kwantowych we skali makroskopowyj l. b. bez swobodny spadek kůndynsatu we źymskym polu grawitacyjnym idźe eksperymyntalńy pokozać zasada ńyoznačůnośći Heisenberga.

Uoddźouywańo wirtualnych bozůnůw s řečywistymi fermjůnůma nazywomy oddźouywańůma podstawowymi. Zachowańy pyndu we tych uoddźouywańach uobjawjo śe matymatyčńy we wšyjstkych znůnych śiuach. Bozůny učestńičůnce we tych uoddźouywańach nazywůmy bozůnůma cechowańo. Sům to:

Čůnstki zuožůne s kilku inkšych čůnstek (tak kej protůny abo neutrůny) můgům być jednako fermjůnůma a bozůnůma, zaležńy uod jeich coukowitygo spinu. Skiž tygo wjela jůnder atůmowych je bozůnůma. Půmimo tygo, aže čůnstki twořůnce jůndra, t.j. protůn, neutrůn, a tyž krůnžůnce wokůu jůndra elektrůny, sům fermjůnůma, možliwe je by jydyn pjyrwjostek (lo bajšpila hel) mjou izotopy bydůnce fermjůnůma (l.b. 3He) i inkše bydůmce bozůnůma (l.b. 4He). (3He) je zuožůny s jydnygo neutrůnu a dwůch protůnůw [PNP]. Podańy deuter (2H), zuožůny s jydnygo protůnu i jydnygo neutrůnu [NP] je bozůnym, podčas gdy tryt (3H), kery je zuožůny s dwůch neutrůnůw i jydnygo protůnu [NPN] je fermjůnym.

Růžńica půmjyndzy statystykůma bozůnůw a fermjůnůw istńije wyuůnčńy při dužych gynstośćach – kedy ich fůnkcyje zachodzům na śebje. W ńiskych gynstośćach, uobydeje statystyki redukujům śe do statystyki Maxwella-Boltzmanna, wjync zarůwno bozůny i fermjůny zachowujům śe kej čůnstečki klasyčne.

Přikuody bozůnůw[Sprowjej | sprowjej zdrzůdło]

Zoboč tyž[Sprowjej | sprowjej zdrzůdło]