Wikipedyjo:Prawidła zapisowańo

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pōmoc ślōnskij Wikipedyje
Jak pisać po ślōnsku
Tymatyka

Ta zajta prezyntuje prawidła lo pisańo artiklůw podle nowyj uortografije Steuera. Je to alfabet, na kerygo przistano po gorkich dyskusyjach. Půńiży zestawjůno bůło cołki alfabet dokupy ze dwuznokůma, podano jako te buchsztaby śe czyto we Mjyndzynorodowym Fůnetycznym Alfabeće a wykozano nojwożńijsze růżńice půmjyndzy alfabetym Steuerowym a polskim. Je tyż wykoz nojważńijszych prawideł, jak pisać artikle uod strůny uortograficznyj a leksykalnyj.

Steuerowy szrajbůnek a jego prawidła[edytuj zdrzōdło]


Aa Bb Cc Ćć Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ůů Ww Yy Zz Źź Żż
/a/ /b/ /ʦ͡/ /ʨ͡/ /d/ /ɛ/, /e/ /f/ /g/ /x/ /i/ /j/ /k/ /l/ /w/ /m/ /n/ /ɲ/ /ɔ/ /p/ /r/ /s/ /ɕ/ /t/ /u/, /u̯/ /o/ /v/ /ɨ/ /z/ /ʑ/ /ʐ/
Au au Ch ch Cz cz Dz dz Dź dź Dż dż Ou ou Rz rz Sz sz Uo uo Uů uů
/ɑu̯/ /x/ /tʂ͡/ /ʣ/ /ʥ/ /dʐ͡/ /ɔu̯/ /rʒ͡/ /ʂ/ /u̯ɔ/ /u̯o/

Růżńice ze polskim abecadłym[edytuj zdrzōdło]

Jeli chćołbyś napisać artikel we ślůnskij godce, atoli wjysz jyno polske abecadło, gibko mogesz tyż poznać Steuerowy szrajbůnek. Ńiży sům dane růżńice, uo kerych muśisz pamjyntać.

 • Sam, kaj po polsku mjeli bychmy ó (btp. góra, król) u Steuera je ů (gůra, krůl).
 • Buchsztaba ů pojawjo śe mjast u a o, zawdy przed n, m a ń, skiż tygo můmy btp. słowo pjerůn, a ńy pjeron (nale je słowo roztomajty, a ńy roztůmajty).
 • Buchsztaba i używo śe jedźińy do uoznoczańo samogłoski i, ńigdy do zmjynkczańo spůłgłoskůw, skuli tygo możebne je zapisowańy wyrazůw typu zicherka bez stracha, iże fto przeczyto to jako źicherka.
 • Zmjynkczyńa spůłgłoskůw dycki zapisujymy bez kreska nad buchsztabům, btp. ća, ći, ću to je polske cia, ci, ciu.
 • Jeli jako buchsztaba ńy ma swoji uodmjany ze kreskům, zmjynkczyńy zapisujymy bez j, btp. bja, bje, bju to je polske bia, bie, biu.
 • Zmjynczyńo buchsztabůw k i g śe ńy zapisuje, skiż tygo můmy kery, wjelge mjast kjery, wjelgje.
 • Bezma kożde ło na poczůnku słowa a ńy jyno, btp. łopole, łokrongły zapisuje śe bez uo, stůnd Uopole a uokrůngły.

Růżńice ze polsko-czeskim abecadłym[edytuj zdrzōdło]

Jeli scesz nům půmůc we poprowjańu artiklůw, kere majům we śe muster {{ort}}, trza ći wjedźeć pora zachůw, jak to pomjyńać.

 • Kożde Č, č, Ř, ř, Š, š, Ž, ž trza pomjyńić na Cz, cz, Rz, rz, Sz, sz, Ż, ż.
 • Muśisz tyż dać pozůr, coby akuratńy bůło zapisane kożde ł - polsko-czeske abecadło używało jyno u we tyn plac, skuli tygo trza dać mjoł mjast mjou, Łůdź mjast Uůdź atd.
 • Jak je przileżytość, sprowdź tyż artikel, eli ńyma we ńim felerůw we godce, jak btp. polůńizmusy lebo co.
 • Lepi ńy przećepuj zajty bez zakłodka "przećep" - uostow to admińistratorům, bo twoja zajta, co jům żeś sprowjůł na Steuera, moge i tak mjeć eszcze felery (żodyn ńy je przeca alfům a ůmegům!).
 • Jag'eś je pewny, co wszyjske je do porzůndku, symńij muster {{ort}}.