Przodniŏ zajta

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ze artykułu miesiōnca

OGLE-2005-BLG-390Lb planet.jpg
Artystyczne przedstawiynie
jednyj ze superziymi

Superziymia to je planeta pozasłōnecznŏ, co mŏ srogszõ masã ôd masy Ziymie i nŏleży do zorty planet skalistych. Zależnie ôd definicyje, masa tyj zorty planety może mieć ôd 1 do 10, abo 5 do 10 mas Ziymie. Ôznaczynie „superziymia” niy ôznaczŏ, iże na zicher na powiyrchni planety sōm warōnki zbliżōne do ziymskich. Definicyjŏ tykŏ ino zorty planety (skalistŏ) i masy (srogszyj ôd masy Ziymie). Ôcyniŏ sie, iże prōmiyń superziymie może być do 3 razy srogszy aniżeli prōmiyń Ziymie, jednak nojsrogsze z nich sōm snŏdź planetami ôceanicznymi ô niskij gynstości. Planety tyj zorty snŏdź z wiynksza sōm zbudowane z materyje podanyj na tã, co buduje planety skaliste w Układzie Słōnecznym, to znaczy zaôbycz z krzymianōw, co ôkrywajōm żylŏzne jōndro planety. Planety, co powstały dalij ôd gwiŏzdy mogōm mieć tyż srogõ zawartość lodu wodnego, podobnie jak miesiōnczki lodowe, co krōnżōm naôbkoło gazowych gigantōw w Układzie Słōnecznym. Piyrsze dwie superziymie ôstały ôdkryte ôd polskigo astrōnōma Aleksandra Wolszczana. To były piyrsze poznane planety pozasłōneczne. (Połny artykuł...)

Ôstatnie artykuły miesiōnca: wrzesiyń

Jak idzie pōmōc

Wikipedyjõ kożdy może edytować! Kliknij zŏkłŏdkã Edytuj nad strōnami (abo [edytuj] nad sekcyjami), żeby poprawiać felery abo sprawiać czerwōne linki. Mōmy tyż pŏrã krōtkich poradnikōw, co w 10 minut przigotujōm Cie do pisaniŏ.

Pōmoc ôd inkszych używŏczōw dostaniesz sam:

  • Kwestyje techniczne – tukej dyskutujymy ô problymach ze mustrami, botami itp.
  • Prawidła – dyskusyjŏ ô prawidłach ślōnskij Wikipedyje
  • Propozycyje – jeźli mŏsz jakõ propozycyjõ
  • Artykuły – dyskusyjŏ ô artykułach
  • Ôgōlne – sprawy ôgōlne
  • Ambasada (Embassy) – pōmoc dlŏ ôsōb, co niy gŏdajōm po ślōnsku (help for users who do not speak Silesian)

Ôbrŏzek miesiōnca

Rannŏ mgła na Gōrnym Ślōnsku Rannŏ mgła na Gōrnym Ślōnsku. Fotografijŏ zrobiōnŏ kole Prōszkowa we ôpolskim wojewōdztwie. Miasto je kole 8 km na połednie ôd Ôpolŏ. We Prōszkowie funguje tuplowane, polsko-niymiecke nazewnictwo urzyndowe.

Fotografijŏ: Pudelek

Ôstatnie ôbrŏzki miesiōnca: wrzesiyń

Ślōnskŏ Wikipedyjŏ

Wikipedia-logo-v2-szl.svg

Ślōnskŏ Wikipedyjŏ to internetowŏ yncyklopedyjŏ ze familije Wikipedyje, co je pisanŏ po ślōnsku.

Piyrszy wniosek ô uruchōmiynie ôsobnego projektu dlŏ ślōnskij godki bōł słożōny na Wikimedia-Meta we marcu 2006 roku. Ôstoł wtynczŏs ôdciepniynty, głōwnie skirz braku kodu ISO 639-3 dlŏ godki. Po dostaniu ôd ślōnskij godki kodu ISO szl nazod bōł dany forszlag zrobiyniŏ Ślōnskij Wikipedyje. Tym razym przeciwnych głosōw, ani tyż przeszkōd formalnych niy było. Ślōnsko godka dostała status „eligible”, tzn. ôstała uznanŏ za ôdpedniŏ do stworzyniŏ we nij ekstra projektu. Po tym postanowiyniu zaczła sie robota nad przekładym interfejsu MediaWiki na ślōnskõ gŏdka, a 31 marca 2008 była stworzōnŏ testowŏ wersyjŏ Wikipedyje we Inkubatorze. Przekłŏd interfejsu MediaWiki skōńczōł sie 26 kwietnia 2008. Dalszym warōnkym akceptacyje projektu było stworzynie projektu we Inkubatorze i utrzimanie jego aktywności. To zadanie było na ôstatku uznane za wykōnane 3 mŏja 2008.

Projekt ôstoł zaakceptowany 23 mŏja 2008. Dōmyna szl.wikipedia.org była uruchōmiōno 26 mŏja 2008. Podle sztandu na 21 października 2019 ślōnskŏ Wikipedyjŏ mŏ 51 648 artykułōw, 16 555 używŏczōw i 3 administratorōw.