Państwo

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
Disambig.svg Tyn artikel je uo uorgańizacyje społeczyństwa. Uobezdrzij tyż: potoczne mjano - Krej.

Państwo je polityčnům, suwerynnům, terytorjalnům i uobligatoryjnům uorgańizacyjom spouečyństwa. Uorgańizuje i koordynuje robota wjelgich grup spouečnych. Państwo mo tyž grańice terytorjalńy. Je ńyzaležne i ńypodlygue.

Prawne kryterja państwowośći, přijynte na mocy kůnwyncyji we Můntevideo s 1933, uokreślane sům nastympujůnco: (artykuu 1.) "Państwo kej podmjot prawa mjyndzynarodowygo powinno pośadać nastympujůnce elymynty:

  • stouo ludność,
  • struktury karne,
  • suwerynne wuadze,
  • uokreślůne terytorjům (wjelgość państwa ńy wpuywo na jygo podmjotowość) uoddźelůne uod inkšych grańicům,
  • zdolność wuažyńo we relacyje mjyndzynarodowe.
  • uokreślůne zasady prawne

Kůnwyncyjo bůua spotkańym rygůnalnym a uůgrańičoua śe jydyńy do państw amerikańskych, nale jeji zasady zostouy uznane we zwyčajowym prawje mjyndzynarodowym.

Podstawowym problymym państwowośći je uznańy państwa na aryńy mjyndzynarodowyj, čyli stwjerdzyńy bez podmjot prawa mjyndzynarodowygo faktu istńyńo jakigoś państwa i gotowośći do respektowańo zwjůnzanych s tym skutkůw prawnych. Předmjotym uznańo može być: państwo, řůnd, powstańcy, strůna walčůnco abo narůd. Uznańy państwa može być udźelůne bůńdź indywidualńy bez podmjot prawa mjyndzynarodowygo (nawjůnzańy stosůnkůw dyplůmatyčnych abo podpisańy ůmowy bilateralny), bůńdź kolektywńy bez grupa państw (podańy kej we připadku pojydynčygo państwa) abo uorgańizacyjo mjyndzynarodowům (přijyńće we počet čuůnkůw). Uznańy państwa powinno mjeć charakter jydnoznačny i ńyodwracalny, choć we praktyce spotyka śe připadki zawješyńo abo zerwańo stosůnkůw dyplůmatyčnych abo wyklučyńy čuůnka uorgańizacyji.