Welůnkowo ćisza

Ze Wikipedia

Welůnkowo ćisza – czas, w kerym pod groźbům sztrofy zabrůńůne sům wszyjske zorty politicznyj agitacyje. Ze założyńo welůnkowo ćisza mo być czasym dlo uobywatelůw, coby po kampańiji můgli we pokoju sztaunować, kogo chcům welować.

Zakoz może dotyczyć politicznych wystůmpjyńůw mańifestacyjůw, radyjowych a telewizyjnych audycyjůw ze udźałym kandidatůw, publikacyje na jejich tymat abo uozklejańy plakatůw. Zabrůńůno je tyż publikacyjo sůndażůw.

We zakůńe ńykerych państwůw welůnkowo ćisza ńy istńyje, tak je ntp. we Mjymcach. We Zjednoczůnych Sztatach Nojwyższy Gericht uorzyk, iże welůnkowo ćisza ńyma zgodno ze kůnstytucyjům, a zakozano je jyno agitacyjo we welůnkowych lokalach.

Welůnkowo ćisza we Polsce[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We Polsce uod 1990. r. welůnkowo ćisza zaczyno śe we půłnoc w dźyń przed dńym welůnku, a kůńczy śe cuzamyn za zawarćym welůnkowych lokalůw.