Zabůjstwo Jamesa Bulgera

Ze Wikipedia

Zabůjstwo Jamesa Bulgera – zaszlachtowańy Jamesa Bulgera uod dwůch wuůnczas 10 lot starych synkůw Roberta Thompsona a Jona Venablesa, kerygo dokonali 12 lutygo 1993 we Walton wele Liverpoolu.

James Bulger[edytuj | edytuj zdrzōdło]

James Bulger bůł rodzůny 16 marca 1990 we Fazakerley Hospital[1] we Liverpoolu a půmjyszkiwoł we Kirkby. Bůł uůn jedźinym wůunczas bajtlym Ralpha Stephena Bulgera a Denise Bulger (terozki Fergus). Po prowdźe pjyrszo rodźůła śe uůnygo szwestka Kirsty, nale urodźůła śe kojfńynto. Bez cůż mama Jamesa bůła do ńiygo naduopjykůńczo.

James bůł uokozym zdrowjo a wulkůnym radośći a szpasu[2]. Uobyczńe śmoł śe a lubjůł rozbowjać ludźi,a kej ino můg lotać to lotoł a ńy szoł. Ze muzyki nojbarźi lubjůł Michaela Jacksona a průbowoł tańcować kej uůn[3]. Uůnygo ulubjůno śpjywka, Heal the World, bůła grano na pogrzebje Jamesa a terozki je używano bez fundacyjo prowadzůno uod Denise Fergus, na co mo uůna zgoda uod Jacksona. James lubjůł tyż Bruno Marsa[4]. James uwjelbjoł wszijstko co mjoło co spůlnygo ze cugůma.


Mjoł blůnd kudły a modre ślypja, ze brůnzowům plamům we prawym. Mjoł już wszyjske mlyczne zymby[5].

Synek znoł już buchsztaby a cifry[6].

Zdarzyńa ze 12 lutygo 1993[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przed porwańym[edytuj | edytuj zdrzōdło]

12 lutygo 1993 Denise Bulger wźůna synka do Cyntrům Handlowygo we Bootle, kaj polazła ze śwagerkům, Nicolům Bailey. Nicola pedźała ńyskorzi, co James mjoł zwyk coby citać a lotać sům, a uobyczńe bestůż Denise trzimoła go we wůzyku, nale skiż tego co zakupy planowoły ino na godźina, uůnygo dńa wůzyka ńy wźyny[7].

Uostatńi roz Denise widźoła Jamesa żywygo wele masorza, kaj uostowiła go pode dźwjyrzůma. Ńy wźyna go rajn, bo prawje ńy bůło raje. Nale rychtowańy jei zamůwjyńo a płacyńe szło dużyj kej myśloła. Kej wylozła, Jamesa pode dźwjyrzůma ńy bůło[7].

We tyn sům dźyń Robert Thompson a Jon Venables citli ze szule na baje. Polyźli do cyntrům handlowygo we Bootle, kaj krodli m.in. maszkety, figurki trolli, batyryje a modro forba[8].

Uba bajtle bůły już wuůnczas znůme rojbry. Cuzamyn krodli, ćepali kamjyńami we uokna starych babůw a lotali ludźům po zygrodach. Drynczyli tyż zwjyrzynta, ćepali kamjyńami do ptokůw a torturowali koty[9]. We uůn dźyń postanowili, co porwjům a zaszlachtujům jakigo bajtla.

Porwańy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Pjyrw průbowali porwać inkszego bajtla, nale uůnygo mama przilozła po ńygo, ńim s ńymi uodlozł[10].

Jamesa zobejrzeli wele masorza uo 15:40. Jon pedźoł do ńygo "Come on, boy!" ("Půdź, synek!"). S anfanga James poloz ś ńymi rod. Wylyźli ś ńim na ulica a polyźli we strona Leeds Liverpool Canal. Na mośće kozali mu coby uklynknůł i wejżoł na swoje uodbiće we wodźe, bo chćeli go do ńij wćepać. Jak pedźoł "ńy", chyćili go za szłapy, uobrůćili gowom na důł a ćepli uo zol. Wuůnczas James zaczůn jeim citać, nale go pora razůw chyćili zaś. James ńy chćoł jeich suchać, skiż czego go bili a kopali[8].

Po drodze widźoło to mocka ludźi (policjo znodła 38 śwjodkůw), nale żodyn ńy powstrzimoł porywoczy. Myśleli, co synki uopjekujům śe modszym braćikem[11].

Zabůjstwo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Na kůńec przikludźili Jamesa na banowo sztreka, coby zobejrzeć, kej cug po ńym przejedźe. Nale James ńy chćoł lygać na glajzach i durś ś nich stowoł. Robert a Jon skiż tego nakropili mu modryj forby do lewygo ślypja a sztartli ćepac we ńego herckami a prać kůnskem ajzowygo prynta. Śćůngli mu galoty a dolno tajla ćoła uostawili sago. James mjoł śůłům śćůngńůny napletek. Nale ńy ma udowodńůne, co bůł jaki seksualny motyw we tym szlachtowańu. Ńy idźe tyż pedźeć, coby wrażowali Jamesowi bateryje do rzići (nale wrażowali mu uůne do gymby). Chopcy skokali Jamesowi po łebje a cołkim ćele, na kůńec ćepli mu na łeb na przez 11 kilo ćynżki kůnsek ajzy. Ńyżywygo uostawili na glajzach, coby cug przejechoł uůnygo ćoło, co podug nich mjoło zamozać slady. James Bugler mjoł 42 roztomajte uobrażyńo, we tym 22 na łebje. Policyjo znodła 27 herckůw ze śladůma krwje. Podug patologa, po tym kej przestali go katować ńy żył dużyj kej pora minut, a ńy idźe pedźeć uod kerygo uobrażyńo kojfnył[12].

Śledztwo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Kej Denise wylozła uod masorza a ńy znodła Jamesa, sztartła za ńym sznupać, ńyskorzi pedźała sklepowyj uochrońe, a kej ta go ńy znodła pedźała policyji. Cyntrům zawarto na noc, uochrona a policyjo sztartła przeglůndać zapisy ze CCTV kamer. Znojdli, co kej Denise sznupała za synkem na parterze a na placu, uůn bůł na pjyrszym sztoku, a wylozł inkszym wyjśćym wroz ze porywaczůma[13].

Sznupańy sztartło po cołkim Liverpoolu, po konale, ńyużytkach a banowych sztrekach. Po mjeśće jeźdźiły autoki ze kerych pytano uo Jamesa bez megafůny. We telewizyji puszczali nagrańe ze CCTV kamer.

Ćoło Jamesa znodli 14 lutygo na banowyj sztrece[13].

Jedno baba poznoła na filmje ze CCTV Jona Venablesa, uo kerym wjedźoła co planowoł na tyn dźyń baje, i pedźała uo tym policyji[14].

Venablesa a Thompsona zawarto 18 lutygo 1993 a przesuchiwano. Dźepjyro kej pokozali jeim dowody, prziznoli śe do porwańo, a ńyskorzi zaszlachtowańo Jamesa Bulgera[15].

Proces[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Proces sztartnůł 24 listopada 1993. Małowjela co by doszło do linczu, policyjo musoła uosłańać uoskarżůnych. Dowodůw ńy szło uodeprzić - krew na szczewikach, modro farba na zachach, śwjodki, nagrańa kamerůw a inksze[16]. Gerycht uznoł uobu synkůw za winnych, nale doł wyrok "uoddańo na przijymność Krůlowyj", co uoznoczo co ńy ma akuratńe pedźane kedy wylyzům ze cuchthauzu. Skiż tego, co je to ńy do zgody ze prowym Ojropejskij Uńiji, prawńiki mordercůw złożůły apelacyjo. Ńyskorzi wyrok zmjyńůno na "do połnoletńośće", niskorzi zaś na 15 lot, nale po nostympnyj apelacyji uoba wylyźli 23 czyrwca 2001 a uobadwa dostali blank nowe, fikcyjne tożsamośći, coby ńy byli uofjarůma samosůndu[17].

Matka Jamesa pedźała, co to ńy ma do ńij do zgody ze sprawjedliwośćům a bydźe uo ńa do skutku wojować, uostrzegła tyż, że Venables je ńybezpjeczny a uůnygo uwolńyńe bůło felerym[18].

Uo Roberće Thompsońe ńy ma żodnych nowin uodkůnd wyloz.

Jon Venables bůł zawjyrany nazod już dwa razy, we tym za pornografijo ze bajtlůma, a dostoł juz sztworto tożsamość skiż tego, co ńy poradźi trzimać we sekreće fto uůn po prowdźe je[19].

Dalsze losy familiji[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Mjeśůnc po porwańu a zaszlachtowańu Jamesa Denise zaszła we ćůnża, 9 mjeśůncůw ńiskorzi urodźůł śe synek, Michael. Kej mjoł myńi kej rok, Denise a Ralph wźyni rozwůd. Ńy poradźili ze śa strzimać. Ralph uoskarżoł ja co puśćiła rynka Jamesa a kej by uůnyj ńy puśćůła żyłby uůn dali. Nale prziznowoł tyż, co we tyn dźyń, 12 lutygo 1993 rano Denise prośůła go, coby wźůn Jamesa do swojigo śwagra. Pedźoł, co uobyczńe zowdy to robjůł, nale prawje we tyn dźyń mjeli kupa bajstlowańo a mocka werkcojgu do tego, skiż czego boł śe co moge śe co synkowi stać bez ńyuwoga. Ńy umjoł śe poradźić s tym, co kej by go wuůnczas wźůn, tyż by żył. Sztartnůł skiż tygo słepać whisky, nale pedźoł, co to ńic ńy dowało, bo ńy můg ańi śe uożryć ańi ńy mjoł ulgi we swojim bůlu. We 2013 roku przeprośůł bůło żůna a pedźoł, co je mu gańba aże jům uobwińoł[20].

Ńyskorzi Denise poznoła Stuarta Fergusa, ze kerym mo jeszcze dwůch synkůw: Thomasa a Leona; a je uůnygo babům[21].

Ralph tyż je już nazod żyńaty, ze Natalie (s důma McDermott) a mo ś ńům cera[22].

Denise prowadźi dźolalność społeczno a charytatywno pode mjanym James Bulger Memorial Trust a tryjtuje to kej żywy monůmynt lo Jamesa[23].

Ralph uopisoł swoje przeżyćo we kśůnżce My James[24].

Przipisy