Pōdź kaj inhalt

Drach

Ze Wikipedia
Tyn artikel je ô mitycznym zwiyrzu. Dej pozōr tyż: Drach (rōman).
Szkryfōnek dracha

Drach to je legyndarne stworzynie, kere ukazuje sie we folklorze na cołkim świecie. Przekōnania na tymat drachōw rōżniōm sie we znŏleżności ôd regiōnu, nale we zachodnich kulturach drachy ôd czasōw niyskorego strzedniowieku bōły zaôbycz przedstawiane we formie srogich, krzidlatych, czworōnożnych a mogōncych ziać ôgniym gadōw. W weschodnich kulturach drachy sōm porzōnd pokazowane jako niy majōnce krzideł, czworōnożne, podane do szlangōw stworzynia ô wysokij inteligyncyje.

W wielu ojropejskich gŏdkach (w tym ślōnskij) słowo „drach” wywodzi sie z łac. dracō, kere je wziynte ze starogr. δράκων / drákōn, dosł. „bystroôki”, ôd starogr. δέρκεσθαι / dérkesthai – „patrzeć przenikliwie, bystro”[1], na bajszpil: yngl. dragon, bułg. дракон / drákon, miym. Drache, czes. drak.

Drachy czynsto wystympujōm we wytworach zorty fantasy. Sōm ône jednak istotami barzo roztōmajtymi: ôd potynżnych, czynsto złośliwych zwiyrzōw, do istot rozumnych, czynsto przewyższajōncych czowieka ônych ôbeznaniym i wiedzōm. Roztōmajte sōm tyż ônych natury, a nawet wyglōnd zewnyntrzny. Majōm fest sporo farb. Nojczyńścij trefiane sōm drachy czyrwōne, zielōne, czŏrne, biołe, błynkitne, złote, strzybrne i modre. We szpilach zorty RPG czynsto sōm potynżnymi bossami, abo jednymi z nojpotynżniyjszych wrogōw.

Przipisy

  1. Drache. W: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache). [dostymp 2021-07-24]. (mjym.)