Stefan Wyszyński

Ze Wikipedia
Stefan Wyszyński
Bogosławiōny
Kardinal prezbiter
Prymas Polski
Prymas Tysiōncleciŏ

Soli Deo
Ino Bogowi
Plac dziołaniŏ  Polska
Data a plac narodzyniŏ 3 siyrpnia 1901
Zuzela
Data a plac śmierci 28 mŏja 1981
Warszawa
Powōd śmierci nowotwōr
Plac spoczynku Architōm świyntego Jōna Krzciciela we Warszawie
Arcybiskup metropolita warszawski i gnieźniyński
Czas sprawowaniŏ 1948–1981
Biskup dyjecezyje Lublin
Czas sprawowaniŏ 1946–1948
Religijŏ katolicyzm
Kościōł rzimskokatolicki
Dyjakōnat 5 kwietnia 1924
Prezbiterat 3 siyrpnia 1924
Biskupskŏ nōminacyjŏ 4 marca 1946
Biskupskŏ kōnsekracyjŏ 12 mŏja 1946
Kardinalskŏ kreacyjŏ 12 stycznia 1953
ôd Piusa XII
Titelarny Kościōł Bazylika Świyntyj Maryje we Trastevere
Galeryjŏ we Wikimedia Commons
Internetowŏ zajta

Stefan Wyszyński i (nar. 3 siyrpnia 1901 we Zuzeli, um. 28 mŏja 1981 we Warszawie) to bōł polski rzimskokatolicki duchowy, arcybiskup warszawski i gnieźniyński, kardinal, prymas Polski (mianowany Prymasym Tysiōncleciŏ), ôbrōńca praw czowieka, nŏrodu i Kościoła.

Biografijŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

4. Piotr Wyszyński
(8.05.1851–?)
     
    2. Stanisław Wyszyński
(1.04.1876–15.02.1970)
5. Katarzyna Powierza
(1854–1940)
       
      1. Stefan Wyszyński
6. Adam Karp
(4.08.1850–?)
   
    3. Julianna Karp
(27.09.1877–31.10.1910)
   
7. Aniela Giziewicz
(1853–1888)
     
 

We 1920 roku poszoł do syminariōm duchowego we Włocławku. Po sztyrech latach sztudiōw dostoł ôn kapelańske świyncynia. Ôd 1925 do 1929 roku kōntynuowoł sztudia na Katolickim Uniwerzytecie Lubelskim, a skōńczōł go ze dŏchtoratym. Po zaczōntku Drugij wojny światowyj krōł sie przed gestapo.

Po wojnie wrōciōł do Włocławka, kaj reôrganizowoł syminarium duchowe i wykōnowoł funkcyjõ rechtora. We 1946 roku papiyż Pius XII zrobiōł go dyjecezyjŏlnym biskupym dyjecezyje Lublin. We ônego biskupskim wapynie wpisoł słowa „Soli Deo” (śl. Ino Bogowi). 12 stycznia 1953 roku we Rzimie bōł mianowany kardinalym.

We piyńćdziesiōntych latach, we ôkresie napiynć miyndzy kōmōnistycznym regyrōnkym Polski a Kościołym katolickim, kōmōnisty wiynziyli kardinala Wyszyńskigo bez trzi lata we tych placach:

  • Rywałd (ôd 25 września 1953 do 12 paździyrnika 1953),
  • Klasztorny Stoczek (ôd 12 paździyrnika 1953 do 6 paździyrnika 1954),
  • Prudnik (ôd 6 paździyrnika 1954 do 27 paździyrnika 1955),
  • Kōmańcza (ôd 27 paździyrnika 1955 do 26 paździyrnika 1956).

Beatyfikacyjŏ Wyszyńskigo ôdbōła sie 12 września 2021 roku we Warszawie, a dostoł jōm ôd papiyża Franciszka[1]. Ônego spōmniynie je ôbsztalowane na 28 mŏja[2].

Publikacyje[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Publikacyje ôd Wyszyńskigo[3]
Rok Titel
1928 Katolicyzm, kapitalizm, socjalizm. List pasterski biskupów austrjackich
1930 Dzieło kardynała Ferrari. Ideały i prace społeczno-apostolskie
Z życia i prac Katolickiego Uniwersytetu w Medjolanie
1931 Główne typy Akcji Katolickiej zagranicą. IX Tydzień Społeczny Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej Odrodzenie w Lublinie od 20-tego do 26-tego sierpnia 1930 roku
1932 Mąż stanu w sutannie
1933 Główne podstawy przebudowy ustroju społecznego: (referat wygłoszony na otwarciu Ch. U. R. dnia 8. X. 1933 r.)
Obowiązki ciążące na własności według nauki papieży
1936 Nowy najazd komunizmu na Polskę
Jak uchrześcijanić handel dewocjonaliami?
1937 Przemiany moralno-religijne pod wpływem bezrobocia
Pius XI o walce z komunizmem
Katolicki program walki z komunizmem
1938 Zasięg i charakter zainteresowań katolickiej myśli społecznej
Stanowisko i zadania duszpasterza wobec współczesnych ruchów społecznych
Źródło mocy Akcji Katolickiej
1939 Inteligencja w straży przedniej komunizmu
Pius XI na przełomie dziejów
1945 Stolica Apostolska a świat powojenny
1946 List pasterski J. E. Ks. Bpa Dra Stefana Wyszyńskiego do duchowieństwa diecezji lubelskiej na dzień swej konsekracji
List pasterski Stefana Wyszyńskiego do duchowieństwa i wiernych diecezji lubelskiej na dzień ingresu do Katedry Lubelskiej
Pamięci 245 kapłanów diec. włocławskiej. Przemówienie żałobne w Bazylice Katedralnej, dnia 1. XII. 1945 r.
List pasterski na dzień poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi
1947 O chrześcijańskim wyzwoleniu człowieka. List pasterski
Katolicki Uniwersytet Lubelski: „Deo et Patriae”
O katolickiej woli życia. List pasterski
Chrystus społecznik
1948 Statut Rad Parafialnych oraz dekret
1953 W świetle faktów
1955 Duch pracy ludzkiej. Konferencje o pracy. (Przedruk z wydania Księgarni Powszechnej, Włocławek, 1946.)
1956 Do duchowieństwa i ludu bożego z okazji powrotu do stolicy i świąt Bożego Narodzenia
1957 Wypełniamy Jasnogórskie Śluby Narodu. Czytania na maj
Musimy uwierzyć w ojcostwo boże. Przemówienie do pielgrzymów na Jasnej Górze 26 sierpnia 1957
Oto ja służebnica pańska. Przemówienie do kobiet na Jasnej Górze 15 września 1957
Do młodzieży akademickiej
Nie pozwolimy znieważać naszych świętości. Pożegnanie pielgrzymki warszawskiej w Kościele O.O. Paulinów w Warszawie 6 sierpnia 1957
1958 Modlitewnik alumna
Konferencje Prymasa Polski do młodzieży akademickiej
Królowa Polski u akademików, 11. XI. 57 r.
W obronie nienarodzonych dzieci. Komentarz Prymasa Polski do przyrzeczenia zawartego w Ślubach Narodu „Przyrzekamy, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia”
Jesteście potrzebne narodowi i kościołowi. Konferencja wygłoszona dn. 9 maja 1958 do akademiczek w kościele św. Anny w Warszawie
Akademicy przed millenium. Konferencja wygłoszona dn. 7 maja 1958 do akademików w kościele św. Jakuba w Warszawie
1960 Dobre oczy nad nami
1961 W światłach tysiąclecia
1962 Wielka Nowenna Tysiąclecia
Porządek nabożeństw archidiecezji warszawskiej
Gody w Kanie
1963 Uświęcenie pracy zawodowej
1965 Pismo Święte: Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych
Oddanie się w macierzyńską niewolę Maryi. 2 konferencje Warszawa, 25.III. 1965 roku
1966 Matka Kościoła
Wielkie „Te Deum” narodu polskiego. Kazania i przemówienia. III, Inne uroczystości millenijne w ramach wielkiego „Te Deum” narodu
1967 M.S.
1969 List do moich kapłanów. Cz. 1, Wspólnie z Trójcą Świętą
List do moich kapłanów. Cz. 2, Wspólnie z Kościołem
List do moich kapłanów. Cz. 3, Wspólnie z moim biskupem
Prymas Polski i sprawy narodu: (fragmenty kazań i listów)
Problem chrześcijańskiego wychowania młodzieży
1971 Beatyfikacja Ojca Maksymiliana Marii Kolbe. Wybór dokumentów i przemówień
Miłość na codzień. Rozważania. Cz. 1
Miłość na codzień. Rozważania. Cz. 2
1972 Z gniazda orląt... Wybór przemówień, kazań i konferencji do młodzieży
1973 Z zagadnień kultury chrześcijańskiej
1974 Sursum corda. Wybór przemówień
1975 Listy pasterskie prymasa Polski: 1946-1974
Kazania świętokrzyskie. Ewangelizacja świata w ocenie Synodu Biskupów w Rzymie; Warszawa, Kościół św. Krzyża; (12-19-26.1.1975)
1976 Kazania świętokrzyskie. U podstaw ładu życia i współżycia; Warszawa, Kościół Św. Krzyża (11-18-25.1.1976)
Prymat człowieka w ładzie społecznym
1977 „Ojcze nasz”... Rozważania. Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski
1978 Kobieta w Polsce współczesnej
Człowiek we wspólnocie Kościoła odpowiedzialny za Kościół Chrystusowy. Wezwanie Prymasa Polski na Wielki Post do odnowy duchowej naszego życia
Kazanie świętojańskie prymasa Polski – duch Ewangelii w życiu społeczno-zawodowym i publicznym. Warszawa, 6 I 1978
Pomocnicy na drodze krzyżowej Chrystusa. Droga krzyżowa Pomocników Matki Kościoła
1979 400 lecie Skargowskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Kazanie wygłoszone w Warszawskiej Bazylice Archikatedralnej podczas Mszy św. dnia 29 listopada 1978 roku
List pasterski biskupów o poszanowaniu praw dziecka
Rok Titel
1980 Harmonia Bożo-ludzka w Polsce: w uroczystość Objawienia Pańskiego, Warszawa, Bazylika Archikatedralna Świętego Jana, 6. I. 1980
Wszystko postawiłem na Maryje / Stefan Wyszyński
List Prymasa Polski na XXXVI Tydzień Miłosierdzia w dniach 5–11.X.1980. Rodzina apostołuje miłosierdziem
Nasz Ojciec ksiądz Władysław Korniłowicz
1981 O polskim papieżu z Krakowa
Słowa Prymasa Polski – nauczyciela i pasterza narodu: (fragmenty przemówień)
W światłach tysiąclecia
Do świadków promocji doktorskiej laureata nagrody Nobla Czesława Miłosza
Sumienie prawe: u podstaw odnowy życia narodowego. Kazanie w uroczystość Objawienia Pańskiego, Warszawa, Archikatedra Świętego Jana, 6 stycznia 1981
1982 Prymas Polski w obronie życia. Cz. 1
Prymas Polski w obronie życia. Cz. 2
Aktualność ślubów jasnogórskich narodu podczas uroczystej sumy na szczycie, Jasna Góra, 3 maja 1977
Zapiski więzienne
1983 Nauczanie społeczne kardynała Stefana Kardynała Wyszyńskiego: (wybór tekstów)
Kościół w służbie narodu
Aresztowanie
Rozważania o Matce Boga-Człowieka: (do wykorzystania w czasie różnych nabożeństw Maryjnych)
„Jestem przy Tobie”
Praca a godność człowieka
1984 W walce o trzeźwość
Nie rzucim ziemi. Wybór z przemówień do rolników 1970-1981
Matka Syna człowieczego
1985 „Idźcie i nauczajcie”
1986 Głos z Jasnej Góry
1987 Jakiej chcecie Polski?
Kimże jest człowiek...
Oto wielka tajemnica wiary
1988 Ze stolicy Prymasów. Wybór kazań
Maryja w tajemnicy Kościoła
Różaniec modlitwą naszego życia
Różaniec Prymasa Tysiąclecia
1990 W obronie życia nienarodzonych
Nauczanie społeczne 1946-1981
Modlitwy do Matki Miłosierdzia
1991 Dzieła zebrane / 1 1949-1953
1992 Boży świat. Wybór z przemówień i kazań
1993 Źródła odrodzenia
Miłość i sprawiedliwość społeczna. Rozważania społeczne
1994 Cena wolności
1995 Dzieła zebrane / 2 1953-1956
1996 Na drogach zawierzenia
Nie gaście ducha ojca Maksymiliana. Wybór przemówień i listów
Prymas tysiąclecia do rolników
1997 Miasto najwierniejsze. Prymas Tysiąclecia do mieszkańców Gdańska
1998 Miłość miłosierna
Idącym w przyszłość
Z rozważań nad kulturą ojczystą
1999 Dzieła zebrane / 3 1956-1957
Droga Krzyżowa. Rozważania w czasie nabożeństwa drogi krzyżowej dla pracowników pióra
2000 W sercu stolicy
2001 Godność kobiety
Katolicka nauka społeczna. Wybór artykułów z „Ateneum Kapłańskiego” z lat 1929–1946
Początki nauczania społecznego: 1934-1939
Bochen chleba
Przyjaciel Boga i ludzi. Wspomnienie o Janie XXIII
Duch pracy ludzkiej. Myśli o wartości pracy
2002 Dzieła zebrane / 4 1958
2005 Pieśń o Janie Pawle II: w drugą rocznicę wyboru Papieża-Polaka Jana Pawła II
2006 Dzieła zebrane / 5 1959
2007 Wszystko postawiłem na Maryję
Do „Solidarności”. Rady i wskazania
Pro memoria. Zapiski z lat 1948–1949 i 1952-1953
Dzieła zebrane / 6 1960
2008 Dzieła zebrane / 7 1961
2009 Dzieła zebrane. T. 8, styczeń – lipiec 1962
2011 Dzieła zebrane. T. 9, sierpień – grudzień 1962
2012 Tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej miłości. Kardynał Stefan Wyszyński do polskich dziewcząt: wezwanie do Krucjaty Skromności
Dzieła zebrane. T. 10, styczeń – czerwiec 1963
Dzieła zebrane. T. 11, lipiec – grudzień 1963
2013 Stacja Prudnik. Stefan Kardynał Wyszyński Zapiski więzienne
Dzieła zebrane. T. 12, styczeń – maj 1964
2014 Kultura bolszewizmu a inteligencja polska
Dzieła zebrane. T. 13, czerwiec – grudzień 1964
2016 Dzieła zebrane. T. 14, styczeń – maj 1965
Dzieła zebrane. T. 16, styczeń – kwiecień 1966
Dzieła zebrane. T. 17, maj-sierpień 1966
Dzieła zebrane. T. 18, wrzesień – grudzień 1966
2017 Dzieła zebrane. T. 15, czerwiec – grudzień 1965
Światu potrzeba Matki
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego 26 sierpnia 1956 r. Śluby Jasnogórskie napisane przez Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 16 maja 1956 r. w Klasztorze Sióstr Nazaretanek
2019 Dzieła zebrane. T. 19, styczeń – lipiec 1967
Dzieła zebrane. T. 20, sierpień – grudzień 1967
2020 Kardynał Wyszyński dla ciebie

Dynkmale[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy