T.A.T.u.

Ze Wikipedia

t.A.T.u. podczas wystynpu na gali wrynczyńo VIVA Comet 2008 we Polsce
Data zołożyńo 1999
Data rozwjůnzańo 2011
Pochodzyńe Rusyjo Rusyjo (Moskwa)
Gatůnek muzyczny pop, pop rock, techno, chillout, synth pop, electronic, dance-pop[1]
Wytwůrńa płytowo Neformat, Universal, Interscope, T.A. Music, Soyuz Music, Misteriya Zvuka, Coqueiro Verde, Pelo Music
Skłod
Terozki skłod Jelena Katina
Julija Wołkowa
Galeryjo zdjyńć a grafik
Neczajta

Tatu, stylowane kej t.A.T.u. (rus. Тату) — ruski duet muzyczny, we kerygo skłod wlazujům Julija Wołkowa a Jelena Katina, załůżony we 1999 roku uod Iwana Szapowałowa, kery gro muzyka pop, pop rock, techno, chillout, synth pop, electronic i dance-pop[2]

Skupina sztartła swoja mjyndzynarodowo karjera po wydańu debjutanckigo singla „Ja soszła s uma” (wersyjo angelsko: „All the Things She Said”), kero trefjůła na pjyrwsze place ńe ino ruskich, nale tyż śwjotowych list szlagrůw (m.in. we Australiji[3], Danii[3], Mjymcach[3], Irlandyji[3], Meksyku[3], Nowyj Zelandyji[3], Wjelgij Brytańiji[3] a tyż we Italiji[3]). Inksze śpjywki duetu, take kej „Nas nie dogoniat” (ang.: „Not Gonna Get Us”) czy „All About Us”, tyż dolazły na wysoke place notowań radyjowych. Skupina wydoła do kupy sześć albůmůw sztudyjnych, ze kerych trzi rusko- i trzi angelskogodkowe. Jeich debjutancke wydawnictwo - 200 po wstriecznoj (ang.: 200 km/h in the Wrong Lane) – zyskało uod International Federation of the Phonographic Industry sztatus platynowyj płyty we Ojropje za uzyskańy wyńiku przez milijůna przedanych egzymplorzy, dźynki czymu t.A.T.u. stoła śe pjyrwszům skupinům, kero erbła certyfikat za tyn som albům we dwůch roztomajtych wersyjach godkowych. Do kupy skupina przedała przez 15 milijůnůw sztuk płyt[3], a debjutancki uostoł nojchyntńyj kupowanym albůmem we ich cołkim dorobku.

Gyszichta[edytuj | edytuj zdrzōdło]

1999–2000: Poczůntki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przed wystympůma cuzamyn pod mjanym t.A.T.u., Jelena Katina a Julija Wołkowa śpjywoły we bajtlowyj skupińy Neposedi wroz ze Sergejem Łazarewem a Władem Topałowem. Po pojawjyńu śe ńyprawych godek uo wyćepańu Wołkowyj ze skłodu skiż jeji ńyprawego zachowańo (palyńu cygaret, pićo alkoholu) a inkszych, śpjywoczki zakůńczůły kamractwo ze grupům[4].

Duet t.A.T.u. - Julia Wołkowa s Lena Katina

We 1999 roku producynt Iwan Szapowałow, jigo biznysowy kamrat a kamrat Aleksander Wojtyńskij mjeli chynći zbajstlować muzyczny projekt we Rosyji, lo kerego szukali za wokalistkůma. Po wywelowańu dźeśyńću, do wspůłpracy uostoła zaproszono Katina, a pjyrszym nagrywanym bez ńa utworym uostoł kůnsek „Yugoslavia”, bydůncy śpjywkům protestacyjnům wele agresyji NATO na Jugosławije[5]. Po uostatycznym wyćepańu ideji realizowańo kompozycyji bez jedno wokalistka, do projektu doklůdźůła - 14-letńo wuůnczas - Wołkowa. Producynći mjanowali duet Тату, kery je abrewjacyjům ruskij frazy Эта девочка любит ту девочку, co uoznoczo Ta dźołcha kocho te dźołche. Lo debjutanckego angelskogodkowygo albůmu śpjywoczki postanowjůły půmjyńić szrajbůng mjana na t.A.T.u., coby żodnymu ńy przipominoło australijsko skupina Tatu[6].

2000–2001: 200 po wstriecznoj[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Pjyrwszy singel skupiny – „Ja soszła s uma” – mjoł swojům prymjere podźimum 2000 roku, natomjost we wersyji fizycznyj uostoł wydany we grudńu tygo samygo roku. Do utworu půwstoł teledysk, kery wywołoł kontrowersyje ze powodu poruszeńa we ńim tyjmatyki homoseksualnyj uoraz ukazańa całujůncych śa wokalistyk. Klip uotrzimał title Teledysku roku yod telewizyji MTV Russia[7]. We maju kolejnygo roku ukazoła śa debjutancko płyta 200 po wstriecznoj, a ńydugo potym – drugi utwůr promujůncy wydawńictwo – „Nas nie dogoniat”, kerego ńy wydano we formje płyty kompaktowej, ino zaprezentowano do ńygo teledysk. We Polsce ukazała śa jydnok płytowa wersyjo promocyjnyj wersyji singla, zawjyrajůnca utwory „Ja soszła s uma” a „Nas nie dogoniat”[8]. Podobnie kej drugi singel, trzeći utwůr „30 minut” ńy doczykoł śa kompaktowyj wersyji. Albům studyjny uokazoł śa sukcesym we Europje, uośůgajůnc wynik půnad 2,5 milijona sprzydanych egzymplarzy. Płyta uostoła także wydana we Japońiji, gdźy zyskoła status złotyj. We 2001 roku skupiny wyruszył we trase koncyrtowům po Ameryce i Europie[9], składajůncyj śa ze wystynpůw we Mjymczech, Bułgaryji, Słowacyji, Czechach a Izraelu[4].

2002–2003: 200 km/h in the Wrong Lane, Konkurs Pjosynki Ojrowizyji a kontrowersyje[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We grudńu 2002 roku ukozała śa angelsko wersyjo debjutanckigo albůmu – 200 km/h in the Wrong Lane. Plata trafjůła na lista dźeśynću nojchyntńyj kupowanych krůnżkůw we ojropejskich krejach – cuzymyn sprzydano jich půnad 5 miljůnůw[10], we tym půnad 200 tyśyncy kopiji albůmu zakupjůno we Polsce, kaj t.A.T.u. uodybroło platynowo plata[11]. Pjyrwszym singlem ze platy uostoła śpjywka „All the Things She Said”, kero trafjůła na pjyrsze place we mocce śwjotowych radyjnych rozgłośńoch, we tym m.in. we Australiji[12], Dańiji[13], Mjymcach[14], Irlandii[15], Meksyku[3], Nowyj Zelandiji[3], Wjelgij Brytańiji[3][16] uoraz we Italiji[3]. Teledysk do utworu wywołoł kolyjny spůr, beztuż co – podug muzycznych krytykůw a publicznych nadawcůw – uostoł mjanowany klipym, kery promuje dźołańo homoseksuelne a pedofilske[17]. Ńydugo potym skupina zapowjydźoła swojo brytyjsko trasa koncyrtowo, zatitlowano Show Me Love Tour. Skuli felernych wyńikůw sprzydaży biletůw, koncyrty uostoły uodwołane[18]. Kej śe uokozoło, małe zainteresowańy kupnym biletůw bůło skiż negatywnych uopiń rodźicůw, kerzy uznoli, aże seksualny auszicht śpjywoczek je ńyuodpedńi lo bajtli[19].

Iwan Szapowałow we Moskwje (2009)

Kolyjny singel t.A.T.u. – „Not Gonna Get Us” – uostoł wydony we maju 2003 roku. We tym samym mjeśůncu Szapowałow uostoł arysztowany za krynceńy teledysku do inkszego utworu skupiny – „Show Me Love” – na tereńy moskewskigo Placu Czyrwjůnygo, beztuż co ńy mjoł na to pozwolyńo uod władz mjasta[20][21]. Wczyśńyj robota nad klipem uostoła zakůcono we Wjelgij Brytańiji, kaj ekipa planowoła nakrynćić pora scen pod śydźibům brytyjskigo parlamyntu[22]. Po uotrzymańu upomńyńo uod policyji skupina wroz ze bezma stoma statystkůma, ubranymi we (charaktyrystyczne lo duetu) szkolne mundurki[18], przyńůsł śa na Tower Bridge[22]. Nagrane fragmynty uostoły wykorzystone we teledysku do singla „Show Me Love”, kery we fizycznyj zorće ukazoł śa jydyńe we Polsce[23]. Ńydugo potym na rynku uokozoł śa pjyrszy singel promocyjny skupiny – „30 Minutes[24] a sztworty singel, kerym uokozoł śe cover utworu skupiny The Smiths – „How Soon Is Now?[25].

2014: Zapowjedzyńy przijśćo nazod, gibki rozpod[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We lutym 2014 roku t.A.T.u. potwjyrdźił po wystympje na ceremońiji uotwarća Źimowych Igrzisk Uolimpijskich 2014 uorganizowanych we Soczi, aże skupina bydźe dalij wrozpracowoła. 14 lutygo grupa zaprezyntowoła swůj nowy singel „Love in Every Moment” na walyntynkowym kůncyrće Big Love Show, a sztyry dńi ńyskorzi na uoficjolnym fan page’u skupiny na Facebooku Katina pokozoła wideo a uośwjodczyńe godajůnce uo zakůńczyńu roboty ze Wołkowům. Powodym ponownygo rozpodu duetu bůło – podug Katiny – ńyprawe zachowańe uod zajty Wołkowyj, negatywne lo ńij wypowjydźi a inksze.

Charaktyrystyka[edytuj | edytuj zdrzōdło]

t.A.T.u. we uobjynćach podczas kůncertu we 2005 roku

Sceńiczny charaktyr t.A.T.u. uod poczůntku uopjyroł śe na wywoływańu skandalu. Najwjynkszo sława skupińy doł pjyrszy albům, kerego tyjma uobracoła śe we wjynkszośći na homoseksuelnyj miłośći uůnczůncej śpjywoczki. Przi promocyji drugij platy, Katina i Wołkowa pejdźoły, iże bůł to zabjyg promocyjny, a we realu ńy sům lesbijkůma. Krům tygo uośwjadczyńa, ńy zmjyńůły swojigo homoseksuelnygo wizyrůnku, pokozujůnc swojo miłość na kůncertach a uwożajůnc se za śostry. We duskusyji we dźyśůnto roczńicy istńeńo projektu, Katina poruszyła tyn kwestyje, godajůnc:

Drugi albům skupiny godoł uo problymach mjyndzyludzkich, a sam titel rosyjskego wydańo (Ludi inwalidy) budźůł kontrowersyje postrzůd uorgańizacyji brońůncych praw ńypołnosprawnych. Podug ńich, mjano platy godo, aże inwalidy ńy żyjům, ino fungujům a jich cechůma sům ino gupota, uokrućyństwo, a inksze[26]. Podobno tyjma poruszůł tyż trzyći albům, kery promowany bůł m.in. bez militarny teledysk „Biełyj płaszczik”/„White Robe”, kery zawjyroł scena skazańo a postrzelańo ćenżarnyj baby, co mjoło pokozać sprzećiwjyńe śa aborcyji.

Dyskografijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 Ekstra artikel: Dyskografijo t.A.T.u..

Albůmy sztudyjne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Albůmy ruskogodkowe[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Albůmy angelskogodkowe[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Albůmy kůmpilacyjne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Trasy kůncertowe[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • 2001-2002: 200 Po Wstriecznoj Tour
 • 2003: Show Me Love Tour
 • 2005-2007: Dangerous and Moving Tour

Filmografijo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • 2003: Screaming for More
 • 2003: Anatomy of t.A.T.u.
 • 2003: Tatu w podniebiosach
 • 2012: You and I

Buchy a publikacyje[edytuj | edytuj zdrzōdło]

 • 2002: Wsio o Tatu
 • 2003: The Official Photobook
 • 2003: The Meaning Behind All That Things She Said: Love and Peace
 • 2006: Tatu Come Back

Necowe uodwołańo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy

 1. "Juliet and Juliet." A Cry For Freedom! (Western Herald Review), www.tatysite.net data dostympu: 2014-02-17, we angelskij godce
 2. Muster:Cytuj zajte
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 Muster:Cytuj stronę
 4. 4,0 4,1 T.A.T.U. Biography
 5. Voitinsky about Yugoslavia
 6. Russian Pop Music : t.A.T.u.
 7. Muster:Cytuj stronę
 8. Muster:Cytuj stronę
 9. Muster:Cytuj stronę
 10. Muster:Cytuj stronę
 11. ZPAV.pl spis artistůw, kerzy uotrzymoli Platine we Polsce
 12. Feler cytatu: Błąd w składni znacznika <ref>; brak tekstu w przypisie o nazwie tatu2
 13. Feler cytatu: Błąd w składni znacznika <ref>; brak tekstu w przypisie o nazwie tatu3
 14. Feler cytatu: Błąd w składni znacznika <ref>; brak tekstu w przypisie o nazwie tatu4
 15. Feler cytatu: Błąd w składni znacznika <ref>; brak tekstu w przypisie o nazwie tatu5
 16. Muster:Cytuj stronę
 17. Muster:Cytuj stronę
 18. 18,0 18,1 Muster:Cytuj stronę
 19. Muster:Cytuj stronę
 20. Muster:Cytuj stronę
 21. Muster:Cytuj stronę
 22. 22,0 22,1 Muster:Cytuj stronę
 23. Muster:Cytuj stronę
 24. Muster:Cytuj stronę
 25. Muster:Cytuj stronę
 26. TatuMusic.eu biografia