Pōdź kaj inhalt

Fajer

Ze Wikipedia
Amerykōński Dziyń Samostanowiyniŏ

Fajer to je wydarzynie, skupiōne wele celebrowaniŏ bez grupã ludzi trefiyń abo tradycyji ô znaczyniu zaôbycz kulturowym abo religijnym. Ustawowe fajery mogōm wyznaczać regyrōnki, instytucyje religijne abo inksze ôrganizacyje. Ofyn je to dziyń swobodny ôd roboty i ôd szkoły.

Fajer może mieć naturã religijnõ (na tyn bajszpil Gody), regiōnalnõ (bp. Dziyń Ślōnskij Fany), państwowõ (bp. amerykōński Dziyń Samostanowiyniŏ), abo miyndzynŏrodowõ (bp. Dziyń Praw Czowieka). Może upamiyntniać jakeś trefiynie (bp. batalijõ – polski Nŏrodny Dziyń Spamiyńci Powstaniŏ Warszawskigo), podkryślać wŏgã jakigoś problymu (bp. Skludzanie Świata), a tyż może być ôkazyjōm do uczczyniŏ jakijś ôsoby (bp. irlandzki Dziyń Świyntego Pyjtra), skupiny ludzi (bp. kaszubski Dziyń Jedności Kaszubōw), abo skupiny rŏbotnikōw (bp. grubiŏrzy – ślōnskŏ Barbora).