Potajlowanie Rzeczpospolityj Ôbōch Nacyjōw

Ze Wikipedia

Potajlowanie Rzeczpospolityj Ôbōch Nacyjōw – gyszichtowe wydarzynie we Ojropie, skuli kerego upadła Rzeczpospolitŏ Ôbōch Nacyjōw. Powodym ôd kerego dolŏzło do tajlowaniŏ Rzeczpospolityj Ôbōch Nacyjôw, była ciynżkŏ wnōntrznŏ sytuacyjŏ we tym sztacie, we kerym to dolŏzło do sztandu bliskigo anarchije. Były trzi tajlowaniŏ Rzeczpospolityj Ôbōch Nacyjōw:

  • We 1772, kej to Prusy zajōnły pōłnocno-zachodnie landy Rzeczpospolityj (mianowane niyskorzij za Zachodnie Prusy), Austryjŏ zajōnła teryny Galicyje a Rusyjŏ weschodnie teryny, kere dzisiej położōne sōm m.in. we Biołorusi a Łotwie
  • We 1792, kej to Prusy zajōnły zachodnie teryny Rzeczpospolityj (wele sztadōw Poznań a Kalisz) a Rusyjŏ weschodnie teryny Rzeczpospolityj, kere sōm dzisiej we Biołorusi a Ukrajinie
  • We 1795, kej to Prusy zajōnły pōłnocnõ a zachodniõ tajlã Rzeczpospolityj (we tym Warszawã, Austryjŏ zachodniõ Galicyjõ a Rusyjŏ wszyjske bałtycke teryny Rzeczpospolityj a weschodnie[1]
Tajlowanie Rzeczpospolityj Ôbōch Nacyjōw na landkarcie

Przipisy

  1. (1997). Poland, Partitions of. In Garland, H., & Garland, M. (Eds.), The Oxford Companion to German Literature. : Oxford University Press. Retrieved 6 Jun. 2022, from https://www-oxfordreference-com.wikipedialibrary.idm.oclc.org/view/10.1093/acref/9780198158967.001.0001/acref-9780198158967-e-4180.