Szadź

Ze Wikipedia
Szadź

Szadź to je ôsad lodu, co powstŏwŏ przi zamarzaniu małych, przechłōdzōnych kapek wody (mgły abo chmōry), kedy dochodzi do stykniyńciŏ sie kapki z wiyrchniōm przedmiotu abo wiyrchniōm wczaśnij narosłyj szadzi. Skłŏdŏ sie ze slepiōnych krysztołōw lodu, czasym narŏstŏ do stosunkowo srogich rubości. Ôsadzajōncŏ sie na astach strōmōw może powodować jejich łōmanie sie.

– symbole przewidziane dlŏ szadzi miynkij a twardyj[1].

– mgła ôsadzajōncŏ szadź niebo widzialne, niebo niywidzialne[2].

Przipisy

  1. International Cloud Atlas – Volume I. Geneva: Secretariat of the World Meteorogical Organization, 1975, s. 105–106.
  2. JetStream - NWS Southern Region Weather School: Synoptic Meteorology - Present Weather Symbols, web.archive.org, 27 września 2003 [dostymp 2021-06-30] [zarchiwizowane z adresy 2003-09-27].