Pōdź kaj inhalt

Glinianŏ Gōrka

Ze Wikipedia
Kapla na Glinianyj Gōrce

Glinianŏ Gōrka to je miano lŏ placu wele Gogōwka, kaj je kapla ze patrōnatym ôd Nojświyntszyj Matki Bożyj, co przinŏleży do fary ôd świyntego Bartłōmiyja[1].

Rozlygowanie[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Mały berg mianowany Glinianōm Gōrkōm rozlygowany je kole 2 kilōmetry na zŏchōd ôd Gogōwka, przi drōdze do Prudnika[1], kaj na krojc idōm drōgi z Mochowa (schōd) do Wiyrcha (zŏchōd) a ze Błażejowicōw (pōłnoc) do Dziyrżysławicōw (połednie)[2].

Historyjŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Do jŏra 1628 roku, wiynkszość protestantōw wy mieście przeszła na katolicyzm. 21 mŏja 1628 roku[1], z Gogōwka wyruszyła skupina wanielikōw, co jejich grŏf Oppersdorff (posiedziciel zōmku w Gogōwku) wygnoł, bo niy chcieli ôni zmiynić wiyrzyniŏ. Mieli ôni zamiyszkać we Prudniku. Po przejściu bez rzykã Ôsobłogã a minōńciu Mochowa, wleźli na Glinianõ Gōrkã, coby se ôstatni rŏz pokukać na Gogōwek. Antlich protestatny zdecydowały, iże wrōcōm se nazŏd do Gogōwka i przejdōm na katolicyzm. Tedy grŏf Georg III. von Oppersdorff za jejich kōnwersyjõ kŏzoł we 1638 roku zbudować kaplã na Glinianyj Gōrce[3] i uzdoł, coby na kożdy rok we sztwŏrtõ niydzielã po Wielgōnocy ôdbywała sie dziynkczynnŏ procesyjŏ na niōm[1].

We 1643 roku kaplã na Glinianyj Gōrce zniszczyły szwedzke wojŏki ôd jyneroła Lennarta Torstenssona. We 1687 roku zbudowany bōł nowy kościōłek z holcu, co przetrwoł niycołke sto rokōw. Kej Prusy zajōnli Gōrny Ślōnsk, wydany bōł zakŏz ôrganizowaniŏ procesyji na Glinianõ Gōrkã. Rozporzōndzynie bōło wycŏfane we 1779 roku, a Henryk Ferdynand von Oppersdorff kŏzoł na placu zburzōnyj drzywniannyj kaple zbudować nowõ, z cegłōwki, co przetrwała do dzisiej. Kapla bōła poprzniōnŏ w czasie II wojny światowyj, a jeji ôdnowa trwała ôd 1950 do 1951[1].

Dzisiej[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Procesyje z Gogōwka na Glinianõ Gōrkã chodzōm do dzisiej. Nojprzōd idzie ôrkiestra, farŏrz z kapelōnkym i ministranty. Niyskorzij idōm karlusy i dziouchy, co niesōm fany. Za niymi idōm bambry z Orŏczōw i Winiarōw i miyszkańce miasta[3].

Przipisy

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Kościół na Glinianej Górce, parafia.glogovia.pl [dostymp 2022-03-19] (polski).
  2. Ôkolice ôd Glinianyj Gōrki we OpenStreetMap
  3. 3,0 3,1 Renata Larysz, Rozprŏwki o Gogōwku i ôkolicach: Glinianŏ Gōrka, Wachtyrz.eu, 8 mŏja 2018 [dostymp 2022-03-19] (ślōnski).

Necowe ôdwołania[edytuj | edytuj zdrzōdło]