Wikipedyjo:Sztamtisz/Techńiczne kwestyje

Ze Wikipedia

Sztamtisz Ślůnskij Wikipedyje

Kwestyje techńične

Sam uosprawjomy uo problymach s MediaWiki, botůma, šablonůma a.t.p.

Użytkownicy[edytuj zdrzōdło]

Witejće chopy. Jak somi dobře wjeće, ńy mo u nos ńykerych mjan pů ślůnsku, ntp. můmy sam Użytkownik, Szablon, Kategoria atp. Co do tych dwůch uostatńich, to bydymy mjeli šablůn(a) a katygoryjo. Jak ale zmjanować polske użytkownik? Ftoś pedźou, co to ńy mo u nos "užytkowńik, a lo mńy to je recht. Jake moće sam propozycyje. Jo bych dou take, a proša uo kůmyntowańy pode spodkim.


Wikipedysta
Eli blank ude polskigo. Plusy - prostota, minuty - ńyuoryginalńy :(

Može być Wikipedyjok ;) ◄Ozi64► a jigo godka 17:18, 16 śyr 2008 (UTC)


Sprowjoř
Uod sprowjańo, kere sam my robjům ;) Plusy - uoryginalńy a pasuja do wšyjskigo. Wad žech ńy noloz, wjync dopisujće jak co.

Podug mjy cheba nojlypšo propozycyjo.  Poparće ◄Ozi64► a jigo godka 17:18, 16 śyr 2008 (UTC)
Mjy tyž fest uodpowjado. Take naše :) Timpul godka 17:26, 16 śyr 2008 (UTC)
Skuli tygo jeli ńikt ńy do uodopry, uoficjalńy přijmům my sprowjořa. (Ew. uodpory pońižyj). Timpul godka 11:15, 21 śyr 2008 (UTC)
Dobre... Terozki wszyjsko robja do kupy ze tym szrajbůnkym - to pomjyńom kożdygo użytwkowńika na używacza. Pyrsk! Djpalar 21:56, 5 sty 2009 (UTC)


Užywoč
Ftoś sam kedyś to dou, co pů polsku śe "użytkuje", a pů ślůnsku - užywo jyno. Skiž tygo je užywoč. Plusy - lůgičńy, minusy - mauowjela je to gupjo břmjůnce podug mje.

Dowojće sam tyž waše propozycyje jak moće. Pyrsk, Timpul godka 13:31, 10 śyr 2008 (UTC)


Benucer abo Benucyr
Tak poprowdźe wjela ausdrukůw w nošyj godce je z Ńymjyckego, přilozuo možno kej my byli pod Ńymcoma, ale mje by pasowouo coby nowe ausdruki tyž moguy być "benucowane" = užiwane bez noc we necu... Plusy - uatwy šrajbůng a dokodne znočyńy. Minusy - ńykoždy zno na tela ńymjycko godka...

Podobo Wom śe aže momy logo s tekstem w angelskij godce? Bo mje ńy. :( Lajsikonik 15:30, 30 moj 2008 (UTC)

Poprośiuech na Meta: [1]. Uońi to mušům zaůunčyć. Lajsikonik 17:44, 30 moj 2008 (UTC)
 • Zrobiužech wtyčka do Firefoksa, kera půmůgo šnupać. Je uona tukej, a coby arbajtowoua přećepńij ja ku katalůgu searchplugins we katalůgu Firefoksa. Herr Kriss 19:49, 9 čyr 2008 (UTC)

Betawiki update[edytuj zdrzōdło]

 • Currently 89.81% of the MediaWiki messages and 2.30% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 10:35, 11 wře 2008 (UTC)
I'll try update the translation (was 100% of the MediaWiki messages at the moment of szl.Wiki creation), but I'm able to translate ~ 20 messages/day. I hope Timpul will help, we haven't other active users with flag on BetaWiki. Lajsikonik 12:14, 11 wře 2008 (UTC)
Any one can become a translator on Betawiki .. :)
 • Currently 87.04% of the MediaWiki messages and 2.22% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 09:55, 18 paź 2008 (UTC)
 • Currently 93.64% of the MediaWiki messages and 1.65% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 09:38, 11 lis 2008 (UTC)
 • Currently 91.85% of the MediaWiki messages and 1.60% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 11:50, 15 gru 2008 (UTC)
 • Currently 99.45% of the MediaWiki messages and 6.07% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 21:11, 12 sty 2009 (UTC)

Přůntańy Wikipedyje[edytuj zdrzōdło]

Chćoubych pogodać uo coukij kupje problymůw na Wikipedyji.Uogodům pora sprow kere mjy mjeržům fest, po tymu žech ańi myślou uo pauźe we dźouolnośći sam.

Po pjyrše - alfabyt. Selekcyjo na anfangu Wikipedyje bůua zrobjůno cheba jyno bez Lajsikonika (jeli ńy mom recht, poprowće). Wźynto nowy alfabyt kery je průmowany jyno bez jeji twůrcůw, uo čym žech śe domyśliu ńydowno, a zacha ze "powszechnym używaniem go w Internecie" to je jako fikcyjo. Jaki joch widźou to je polski, nale ze istych přičynůw sam go ńy mo. Fest mjy wadźi brak litery "ł", ńylogične je rozróżńyńy "ř" a "ž" jeli ńy mo ł. Plus "łu" - sam užywůmy "uů" lebo "ůu", autory alfabyta "uu" (kere ńy je fůnytyčne a moge śe je czytać uł a łu). Take problymy ńy mo we Steuerowym szrajbůngu. Wjym wjym, nale chca wům dać argumynty, po kerych to powinny je być alfabyt slůnskij Wikipedyje).

 • Je to uoficjalny a nojbaři průmowany alfabyt uod Pro Loquela Silesiana, jigo zmodyfikowano wersyjo prezyntowou Hermann a trefjůua uůna gromke pochlybjyńy.
 • Ńy mo žodnych dwojakich zapisůw, je uůn skiž tygo baři fůnetyčny uod fůnetyčnygo ;D.
 • Mo juž literatura, twoři we ńim Hermann (mynga gydichtůw), no i isto Feliks Steuer.
 • Bydźe myńšům přeškodům do naučyńo śe lo Ślůnzokůw Polskich, kerych je sam cheba 100%(ńy můmy žodnygo editora z ČR, zachyncymy wjyncy ludźi a Wikipedyjo śe rozwińe).

Jeli uwažoće, co je sam problyma natury techńičnyj, to podle mńe je to robota na 1-2 tydńe. Stykńe dać lo bota skrypt půmjyńańo "š" na "sz" atd., jyno kůntrolowac mjana wuasne ze českij godki, kerych ńy je tako moc. Při sposobnośći mogymy posprowjać felery we godce, katygoryjach. Taki "tydźyń přůntańo".

Mům ješče pora sprow do kodyfikacyje, nale to juž kedyś zrobja bo terozki mi śe ńy chca. Proša uo řečowe uodpowjydźi. Timpul godka 15:01, 17 wře 2008 (UTC)

Ńy ino bo Herr Kriss robjyu we Inkubatoře přodńo zajta, a jak ješče bůua ino eka na polskij Wikipedyje to žech tam tyn šrajbung juž zastou. Ale to ńy je nojistotńijše. Bydźe fest wjelgi problym s "ů" a "ł" a žodyn bot śe s tym ńy poradźi. Juž podug mje lepij by bůuo kajś na boku zuůnačyć "steurowe" wersyje artikli a jak dogońymy to co juž momy opisane, wystůmpić uo zauůnčyńe drugij zakuodki při artiklach, tak jak majům na syrbskij abo kurdyjskij Wikipedyje. Lajsikonik 15:19, 17 wře 2008 (UTC)
Boty ńy, nale my poradzům tak jak poprawjańy -yji na -yje a take akcyje. Kej by my mjeli dwa alfabyty, trudno by bůuo kodyfikacyjo a stanyua by tam kaj je (eli bezma ńikaj). Jo deklaruja na koždodźynne sprowjańy 20 artiklůw jeli je potřeba. Mogymy tyž dać šablůn jak ntp. "Tyn artikel je ješče w čaśe swojigo půmjyńańo na alfabyt Steuerowy. Půmůž nům sprowjajůnc kožde u na ł tam kaj třa" eli cośik takigo. Mušům my ty jeli już zrobić terozki, bo potym jak bydymy mjeli ntp. 3000 artikli to bydźe ćynżyj.Timpul godka 15:28, 17 wře 2008 (UTC)
Jo dwoům uodpora. Jeli juz to powinnymy mjec zajty we wsyjskych proponowanych srajbungach. Jo je za tym, coby ńy bůuo zodnych dwuznoków a dwuznacnosci. To je, coby niy bouo rozrozniynio mjyndzy ř a ż. A tyz coby buua uodpedńo buchstaba lo ł abo ú. A coby byuy odpedńe znoki lo : dz, dź a dż. To tele, pyrsk, ◄Ozi64► a uůnygo godka 17:58, 17 wře 2008 (UTC)
Pjyrsze - bydźe to tedy ńyugruntowany szrajbóng z gowy, bez historyje, druge - żodno to logika tworzić nowy szrajbónek bez korzyńi fonologicznych i bez podstowy etymolugije ślónskij godki. Doużech ći argumynty, pojakymu Steuer (ńy Tadzikowy Muster lebo uotrografijo czesko). Timpul godka 18:15, 17 wře 2008 (UTC)
Jo tyž dwoům uodpora. Pů mojymu, to překludzyńy śe s uortografije fůnetyčnyj na stauerowo to bydźe ale krok nazad. Mušymy dać se pozůr, co jedyno uobawa nos, kodyfikatorůw, do uortografije s hačykůma wroz s powstańym ślůnskij Wikipedyje prysua. Bali'my śe, co ludźe śe dů ńij ńe překonajům. A tu taki hit, tela užywočůw. No, dyć ńy mo protestůw! Uortografijo Steuera mjoua być uod počůntku kůmpromisym pomjyndzy tym coś'my chćeli a uobawům před Polokůma. Wybornym kůmpromisym, nale přeca kůmpromisym. A tu wyuaźi na to, co tak mauo kůmu wadźi ta fůnetyčno! To po co je ta stauerowo? Dyć naše uobawy śe ńy sprowdźiuy. Radujmy śe, a ńy uaźmy do zadku! Mům fest respekt do Hermanna, ale uůn je tyž jednym s twůrcůw uortografije fůnetyčnyj. Před tym a potym mjou tyž inkše půmysuy. Podstawowy argumynt za tym, coby ńy smjyńać uortografije na Wikipedyje, to je to, co Steuer je průmowany jyno bez jedno skupina - Pro Loquela Silesiana. Přyjyńće tyj uortografije ńyma dobre do tych, keři jeji ńy chcům, np. Danga, a inkšych. Za uortografijům fůnetycznům ńikt ńy stawo, sům žech jům ćepnyu před rokym. Nale terozki je fest argument, co je před ńům přišuość. Uortografijo fůnetyčno śe na Wikipedyje přyjyna. Tymu ńy mo co přečyć. Jyno tygo žeś'my śe bali. Terozki tyj uobawy juž ńy mo. Tůž po co iść nazod? To do pořůndku ńyma, pra? Zaś śe bydům z nos śmjoć, jak s uůnych pjerůńskich 10 uortografije na Dyktańdźe. To bůu buůnd. Tegoroczne Dyktando (juž za pora dńi!) bydźe jyno w jednyj uortografije uoguošůne - prawje we fůnetycznyj - a bydźe možno přisuać tyž w inkšych. Prasa napiše, cośmy wrešće do czegoś došli, a jako Wikipedyjo půdźe nazod, to zaś pó nos pojadóm i bydóm mjeć argument přeciw jynzykowi regjónalnymu dó nos. Pojakymu chcymy nazod?--Dyktando 17:11, 18 wře 2008 (UTC)
To je alfabyt Steuerowy. Mjej jyno śwjadůmość, co "fůnetyčny" we mjańe to ńy mo recht jeli juž. Uu istno take ńy je (je to /łu/ eli /uł/, zgadńij). Tela užywočy to našo Wikipedyjo ńy mo - stouych je nos 3 (Lajsikonik, Ozi64 a jo, a myśla co do koždygo alfabyta śe by zwoleńńiki nolozuy, bo ludźůw echt ńy przyćůngo alfabyt jyno godka. Dům gowa ućůńć, co Steuerowy alfabyt mjouby wjynkšo aprobata postřůd "polskich" Ślůnzokůw (potyncjalnych sprowjořůw kerych je nojwjyncy). Fůnetyčno ńy mo kultura (ńikaj ńy je užywany krům punasymu.com a postůw autorůw tyj zajty). Jeszcze jydno uwoga. Hermann škryflou we alfabyće Hermannowym, a ńy fůnetyčnym, terozki ale zmjyńjůu zdańy a wspjyro Steuerowy. Guos Dangi po mojymu ńy mo co ličyć tam bowjym wuado Grzegorz Wieczorek, kery dycki bydźe průmowou swoja uoftografijo ańi jeli ńikt ńům ńy škryflo. To tela a dźynki za podjyńće guosu. Timpul godka 17:26, 18 wře 2008 (UTC)
Jako bych mjoł se dać gowa ucióńć, to bych postawjół niy na uortografijo Steuera, jyno na polsko, w kerej terozki pisza ;). Postrzód Ślónzoków z Polski to je przeca nojlepszo uortografijo, pra ;D. Tóż jako sie kerujesz takymi argómyntóma, to pozwól zagłosowac wszyjskim - bydzie sam na zicher uortografijo polsko. Hermann stosowoł wjela uortografijów, przed swojóm Hermannowóm pisoł pjyrszo wersyjo Eki (pjyrszy adres www.ekahermanna.pyrsk.com) we uortografije fónetycznyj. Sóm sie spytej ;).
OK, OK chćou żech jedźińy napoczóńć dyszkusyjo na ta tyjma, kożdy przeca może śe wypedźeć a ańi dać argumynty za polskim alfabytym ;) Timpul godka 17:49, 18 wře 2008 (UTC)
Jestem Polakiem mieszkającym na Śląsku, jednak jestem przeciwnikiem stosowania alfabetu polskiego do zapisywania mowy śląskiej (języka śląskiego).--SPL908455 18:26, 18 wře 2008 (UTC)
Oczywiście, zapisu polskiego de facto nie bierzemy pod uwagę ze względów oczywistych ;) Timpul godka 18:38, 18 wře 2008 (UTC)
Ja nie zmieniałbym zapisu, przynajmniej dopóki nie utworzy się oddolna inicjatywa na tyle silna, że będzie w stanie "dogonić" szl.wiki i opracować w innym zapisie to co już mamy. Głosu Ozi'ego nie mogę brać pod uwagę bo jest niezgodny z zasadami Wikipedii (Original Research). Do przodu, a sprzątać i bez zmiany alfabetu jest co. Lajsikonik 19:04, 18 wře 2008 (UTC)

Pora słůw wyjaśńyńo. Steuerůw szrajbůnek podoboł mi śe uod czasu, jak żech pjyrszy roz widźoł kśůnżki uod Steuera, dyć ńy poradźůł'ch przeprzić dů ńego tych macherůw, ze kerymi żech radźůł na forům "Kodyfikacyjo" na GW. A przeca na ńyjedne "Steuerowe" rozwjůnzańe prziśli my sami, jak bez tyn przikłod na pisańy "źima", coby ńy mjyszać mjynkyj wymołwy ze twardům "zista". Na uostatku wyleźli my ze tům uortografijům "fůnetycznům", do keryj ze Steuerowego szrajbůnku dostało śe jyn "ů". Mje tam uod poczůntku brakowało "ł", a mocka argumyntůw przemołwjało za tym, coby tako buchsztaba do szrajbůnku wkludźić. Drugo wersyjo "Ślůnskyj eki" narychtowoł żech skuli tego - co mi ńyjedyn przećepowoł - we uortografiji "fůnetycznej" ze "ł" - to bůł tyn, jak ńykere padali, "Hermannůw szrajbůnek". Mo uůn ta dobro strůna, co ńy mjyszo śe w ńym bez tyn przikłod wymołwy "rz" ze "r-z" (řyka, ale: zmjerzły), dyć stare Ślůnzoki sům uůnymu fest ńyrade, a tego śe nojwjyncy boja, iże tako "rewolucyjo" uortograficzno, to bydźe wykopowańy przepaśći mjyndzy starymi a modymi. Trza pamjyntać, co to mo być ńy jyno uortografijo lo pisano we Necu - kaj nojwjyncy śedzům mode - nale i do durkowańo kśůnżek i cajtůngůw, kere majům trefić tak do modych, jak do starych. I coby nolyź jaki kůmprůmis, wrůćůł'ech śe latoś do Steuerowego szrajbůnku. Szrajbůnek tyn możno ńyma nojlepszy, dyć mo dwje dobre strůny: po jedno, ńy idźe za daleko uod uortografije polskyj (przidano je jyno jedna nowo buchsztaba, a to "ů"), po druge, zatela śe uod polskyj uodrůżńo, coby żodyn se ńy pomyśloł, iże piszymy po polsku. We "Ślůnskyj ece" je pokozane, jak zapisować ze tym szrajbůnkym roztomajte uodmjany naszyj godki. Jak idźe uo inksze szrajbůnki (Wjeczorkůw, Kallusůw i inksze), to podwjela co mało wto uůnych używo i krům jejich autorůw mało wto zno jejich rygůły. Dyć ńyma pedzane, iże kejś ńy bydům barzi uozpowszechńůne.--Hermann 16:12, 2 paź 2008 (UTC)

Jo by'ch ńy widźoł problyma, co by wprowadźić Steuerowy szrajbůnek jako uoficjalny a pjyrszy szrajbůnek Wikipedyje, a uostowić zakładka lo wersyje Steuera ze czeskimi znakůma jako drugo, uopcjonalno wersyjo. Po prowdźe to jo moga byc koordynatorym wszyjskich robotůw ze reformům stosowanyj uortografije. Ńy musi to być uod razu, kożdo zmjana bůua by stopńowo. Mje śe uodechcewa roboty kedy widza ta ńylogiczno uortografijo a żech zaprzestoł edytowańo a rychtowańo nowych artiklůw. Jeli bez Steuera, reforma Wikipedyje je potrzebno tak i tak, a kej můmy przileżytość, pojakymu anulować zwada a przispjyszyć kodyfikacyjo ślůnskij godki? Timpul godka 15:29, 3 paź 2008 (UTC)

A jo widza problym a fest srogi. Jako, co Hermann zaś piše uo "przepaśći mjyndzy starymi a modymi", to jo powtůřa:

Hermann, sam musisz przyznać, że podajesz argumenty wątpliwe i co najmniej "niepoprawne politycznie", do zaakceptowania jedynie patrząc z perspektywy polskiego wygodnictwa. To po czeskiej stronie granicy nie ma już Ślązaków? To nasza praca nie jest też dla nich? Czy ortografia śląska ma akceptować polskie przyzwyczajenia, a czeskie już nie? A może Ślązakami są w CR tylko młodzi ludzie zamiłowani w polszczyźnie? Co tu byśmy szykowali - symbol odcięcia się od czeskich Ślązaków? Ja widzę inne kopanie przepaści - pomiędzy użytkownikami śląskiego na Górnym Śląsku po obu stronach granicy. Bez różnicy - pomiędzy starymi i młodymi. Nie można patrzeć na śląski tylko z perspektywy jednego państwa. Czy chcemy jak Serbowie i Chorwaci dwóch języków śląskich - polsko-sląskiego i czesko-śląskiego, z różnymi ortografiami, za którymi fala pójdą tu polonizmy, a tam czechizmy? Bo nie będziemy się nawzajem kontrolować, bo się ostatecznie poróżnimy. Argumentowanie wyboru ortografii przyzwyczajeniami polskimi, z jednoczesna ignorancja przyzwyczajeń Ślązaków zza granicy, choćby ich było tylko/aż parę tysięcy, tworzy całkowicie fałszywa podstawę pod regionalny język śląski.

Ortografia kompromisowa pomiędzy polskimi znakami a czeskimi sprawdziła się. Nie jest ona moim ulubieńcem, sam od niej odszedłem, ale właśnie Wikipedia wykazała, że nasze obawy co do niej były bezzasadne. Uznajmy to za eksperyment i zaakceptujmy jego wyniki. Dlatego nie można jej skreslać. A pod żadnym pozorem z pobudek naszego polskiego wygodnictwa. Zapominając o Ślązakach z CR doprowadzimy do rozdziału, jeśli nie całkowitemu zanikowi śląskości w CR. Tego nikt nam nie wybaczy.

I coby boouo wszyjsko klar. Uortografijo "foonetyczno" njyma zrodyn mooj wymys. Zgodjili sje na nja pora lot nazod jo (Pů našymu), Hermann (Ślůnsko Eka) a Eichi (prezes Pro Loquela Silesiana). Kozrdy s nos mjou doo nji jake "eli". Hermannowi wadjiuo brak "ú", zaś mje a Eichjymu brak "é". Nale zgodjili'my sje na nja coby isj dali a sje ńjy wadjicj.

Potem każdy z nas miał inne pomysły, ale ortografia ta zaczęła żyć swoim życiem. Powstawały w niej nowe strony internetowe, pierwsze zdania w prasie regionalnej, a nawet całe teksty w książkach. Międzynarodowe środowisko Wikipedystów uznało tą właśnie ortografię za ortografię śląską. W kilkudziesięciu językach opisano naszą godkę przedstawiając tę a nie inną ortografię. Nasz śląski głos poszedł w świat! I teraz co? Nagły zwrot akcji??? Z całym szacunkiem do nas samych, Timpulu, Hermanie, Adamie, Rafale - to ńyma do pořůndku! Ńych koždy robi swoje. To nie jest czas odgórnych ustaleń, określania tego co ma być pierwsze, a co drugie. To sami użytkownicy wybiorą taką ortografię, która im pasuje. A my nie przekreślajmy dotychczasowego i UZNANEGO dorobku, tylko twórzmy nowe. Z ortografią nie ma co się śpieszyć. Nie jest ona niezbędna w celu podniesienia statusu śląskiej godki. Nie musimy iść na łatwiznę. Ważniejsza jest gramatyka, słowniki i prawidłowe używanie śląskiego w piśmie niezależnie od używanej ortografii. Wystarczy jak wszyscy nie będą zwalczać swoich opcji, podmieniać cudzych wpisów, ale konkurować na nowe dokonania, którymi mogą przekonać pozostałych. Timpul zrób poza Wikipedią coś co przekona do tej czy innej zmiany wszystkich użytkowników szl.wiki. Nie wątpię, że może to się udać i szczerze trzymam kciuki. Jednak odgórne zmienianie ortografii tak zaawansowanej wiki przy tylu międzynarodowych opisach tej ortografii miałoby charakter zamachu, chyba bez precedensu w środowisku twórców Wikipedii. Na taki pomysł nie można się zgodzić.

Jak idźe uo pisańy pů naszymu po uobuch strůnach grańice, to już moje zdańy znosz. Jo sam widza pora problymůw, kerych śe tak ajnfach przeskoczyć ńy do. Trza pamjyntać, iże mocka ludźi ze Zauolźo widźi zagrożyńy ńy we polůńizacyji, a we bohymizacyji Ślůnzokůw - i te ludźe majům ńyrade "czeske" buchsztabki. Inkśi zaś wolům te "czeske" buchsztabki, kere sům bliży tego, czego śe uczům we czeskyj szkole. Blank tak samo je u nos - jedyn by chćoł, coby ta uortografijo śe jak nojwjyncy uodrůżńała uod polskyj, bo widźi we tym uobrůna przed polůńizacyjům, lo drugego lepszy je szrajbůnek podany na tyn, kerego śe naumjoł we polskyj szkole. Dowoł żech Ći za przikłod, jak se ze tym problymym poradźyli Asturyjczyki we Szpańiji i Portugaliji - kej tam to fůnguje, to możno by trza by bůło zrobić to samo u nos. I jeszcze jedno: jak by tyn "fůnetyczny" szrajbůnek mjoł być lo Ślůnzokůw po uobuch strůnach grańice, to muśi być w ńym "ł" - za Uolzům głoska "ł" je sztyjc żywo i ńyjedyn tam ńy poradźi spokopić, pojakymu by mjoł pisać "kouo", jak godo "koło". Powrůż se uo tym.--Hermann 11:28, 5 paź 2008 (UTC)
Terozki rychtuja kurs ślůnskij godki lo Polokůw. Mům tyż prowizoryczno zajta kero promuje Steuera, nale ńy je jeszcze we zaawansowanym proceśe tworzyńo (adresa podowům jyno do pokozańo, iże cůś we tym kerůnku robja). Durś podkryślosz, Dyktando, co to gynau Wikipedyjo půmůgła uortografiji fůnetycznyj a przijyna śe fest dobrze. To podug mje ńyma prowda. Jako bychmy uortografijo ńy używali, ślůnsko Wikipedyjo tak i tak bůua by popularno. Ludźe sům zajinteresowańi godkům - ńy szrajbůnkym. A społeczność Wikipedyjno a mjyndzyunorodowo przijyna uortografijo fůnetyczno jyno skuli tygo, co inkszyj ńy zno! Co uobchodźi jakigo Angola problyma Ślůnzokůw kerzi walczům uo kodyfikacyjo godki a terozki majům problymy ze wyborym uortografije? Jo kej kontrargůmynt podowům nazod, co Steuer je naroz podany na alfabyt polski, a tyż uod ńigo daleki. Na tela, coby Poloki ńy wjedźeli, co to je "gwara śląska" :/ Timpul godka 09:49, 4 paź 2008 (UTC)
"Terozki rychtuja kurs ślůnskij godki lo Polokůw. Mům tyż prowizoryczno zajta" - świetnie! Właśnie o to chodzi. Co więcej, uważam, że Hermannowi brakuje właśnie takiej popularyzatorskiej strony. Gdyby powstał poza Eką taki portal o charakterze społecznościowym, który mógłby integrować wokół siebie Ślązaków podobnie jak np. Lauba i stałaby się ona powszechniej używana, to byłby to dla ortografii Steuerowej strzał w dziesiątkę. Już raz mnie przekonałeś na Wikipedią na powrót do fonetycznej, więc kto wie... "Jako bychmy uortografijo ńy używali, ślůnsko Wikipedyjo tak i tak bůua by popularno" - nie można cofnąć czasu, więc jak byłoby akurat z Wikipedią, trudno jest zgadywać. W każdym razie dobre przyjęcie ortografii fonetycznej od przeszło 2 lat, z momentem powstania Punasymu.com i pierwszej wersji SlunskoEka.pyrsk.com nie było przypadkowe. Gdybyś znał historię burzliwych dyskusji które wtedy i wcześniej, 3, 4 lata temu toczyły się w internecie wśród kodyfikatorów, wiedziałbyś, że wtedy Steuer by nie przeszedł. Wtedy praktycznie nie było "materiału porównawczego" w postaci bogatych stron internetowych i publikacji w innej ortografii jak polska i tadzikowa. Wtedy rozważano najróżniejsze opcje - Hermann próbował też kiedyś bez ogonków niczym Tadzik (!). Kiedy wchodziła fonetyczna opór przed np. literką "ł" był zatwardziały. Co więcej, ta właśnie literka jak żadna inna traktowana była jako "symbol polskiej okupacji" ;) i dyskusje w rodzaju "ł a sprawa śląska", były na porządku dziennym. Dlatego jestem przekonany, że WTEDY, jako w zasadzie ortografia polska, Steuer nie przyjął by się, ale nie znaczy to, że TERAZ tak się nie stanie. Bo mamy nowe doświadczenia, nowe przemyślenia, ortografia fonetyczna pokazała nam, że można coś zdziałać promocją, więc i może ten "polski, okupacyjny" Steuer też się przyjmie. Dlatego działaj, nic nie jest przesadzone. Tylko pod jednym warunkiem - nie wylewajmy dziecka z kąpielą, ale... róbmy nowe :). Jeszcze długo promowanych będzie wiele ortografii śląskich i wcale nie jest to problemem, ale naszym śląskim "wielokulturowym" atutem (przeczytaj: Ortografia na II Dyktandzie Śląskim - drugi akapit).--Dyktando 12:02, 4 paź 2008 (UTC)
Czytam sobie chętnie te dyskusje sprzed dwóch lat na forum RAŚ itp. xD Dziękuję za zrozumienie, cieszę się, że ktoś zaczął słuchać moich argumentów ;) Prawda, że TWORZENIE to na razie podstawa, bo bez niego dyskusje spełzują na niczym. Myślałem też o tłumaczeniu zagranicznych utworów na śląski, jak coś zamieszczę na slunski.tnb.pl. Czy uważacie, że można by było założyć uodpedńi projekt lo popularyzacyje Steuera na szl.wiki? Na průba moga narychtować pora artiklůw we tym alfabyće. Coby wům jyno pokozać, jakby to wyglůndało. Timpul godka 12:10, 4 paź 2008 (UTC)
Jakby to wyglůndało to koždy jedyn wjy s Eki uod Hermanna. Ješče ńy, Timpul. Widza coś je mody a rychliwy. To je dobre do twořyńo. Nale terozki to by bůuo sam rozbijańy, a ńy twořyńy. Jo bych Ći radźiu zaangažować śe w swůj portal, bo při roboće nad ńym śe s ekům Steuera uoswojiš, poznoš bařij gramatyka, bez co půźńij jak juž bydźeš pisou to echt do pořůndku a wyžšośćům Twojigo nowygo pisańo bydźe jakość. Bo wjyš co terozki je s tym u nošyj Wiki ale problym. Tym přikludźiš do śa inkšych, a ńy robotrům "ino wjyncyj, ino gibko". Ješče roz padům - po pjyrše GRAMATYKA. Na to čekajům Ślůnzoki, a ńy na přećepywańy śe tam a na zod. Wječorek a Hermann - respekt do Wos a nadźejo w Wos!--Dyktando 19:33, 4 paź 2008 (UTC)
Sam mosz we ńyjednym prawje. Kożdo nowo rzec, jako zbajstlujymy terozki, do kejśik profit. Uortografijo ńyma aże tako ważno, jak śe moge ńykerym zdować. Godka, jakby ja ńy zapisować, je durch ta sama. Trza ja jyno pjastować, coby ńy bůła bele jako, trza wywlykać ze zdrzůdeł roztomajte downe, pjykne słowa. A ze tych wszyskych teroźńyjszych forszlagów szrajbůnku kejśik uostańe śe tak abo tak jyno jedyn.--Hermann 11:28, 5 paź 2008 (UTC)
Corozki barzi sam to vszysko, na pamjyńć Mi prziwodźi polsko pjeśńiczka, kaj boouy taky worta: "... ledwo się zaczęło, a już się skończyło?!". Waszo tu wzajymno adoracyjo we uoszklistvje, przerosto polsky we tymu "rezultata", tak bez Szloonzoukoov zawdy prześmjywane! Sebrauo śe śtyrzu - jak do szkata, naćepli moonopol i padajoom: "Uobocće se, jako to ta naszo propozycyjo mustra szloonzskigo szkryfta je wydarzoono! A jak we ńjym szloonzskou Wikipedyjo przirosto!". Cy Wy Soommńyńo ńy moće? Gwout tu tym, szloonzskymu jynzykowi, czyńiće! Jednako, jako czyńoony boou jus na forumje "Kodyfikacyje". Kożdy ćoongnoou i ćoongne dali ku sztrece, kaj uwjoonzane uostauy postroonki jego uzdy? Nojgorsze zaś soom "aktywisty", kjere choć pojyńćo uo szloonzski godce ńy majoom, to znajoom plac na kjerym wywjyszoono uostaua hadra z napisym - "META". Tak śe ku ńji rozfechtowauy, iże ńy posuyszauy na cas syndźe, kjery wrzescy: "FALSTART!". Za to, co`ch tak tes sam porykowou, pysk mi zatkali! Ale widza, co ftosik śe uopamjyntou, z ńygodźiwośće uotrzoonsnoou, abo spomjarkowou, co postroonki z jejich uzdy Istne szarpjoom i "hetta" wrzescoom? Pytoom śe: A kaj je posuchańy u nojsrogszy tajle Szloonzoukoov? Bo przeca ńy we Polsce lebo Czechach uoona je?! Spoomńou sam choć kjery, co pedźane uostauo na Syminaryjoom Szloonzskym "Języki Ślązaków - dawniej, dziś, jutro" we Kamjoońe Szloonzskym? Zaś zawrocać bandźejćy? Jak mi śe zdowo, to przi tym ranżyroongu do koońa śe wtynczos godo - "Nastoomp śe!". Jaborygyn 20:18, 7 paź 2008 (UTC)
Coukym ńy rozůmja čego sam inkšygo uočekuješ. Přeca ślůnski bůu bez wjeki jynzykym wjyncyj godanym niž pisanym. A jak śe pisauo, to w koždym kůnsku Ślůnska inakšyj - bařij na polski, bařij na morawski lebo na ńymjycki. Bo taki je Ślůnsk - wjelokulturowy. To by bůuo ale ńy do pořůndku, ńy po ślůnsku, jak by se wtoś přišou i pedźou - Tako moće pisać. To ńyma Afryka pod řůnfůma misyjůw. To je wjelgo radość do Ślůnska, co můmy wjela foršlagůw do nošyj godki. Inakšyj to by bůu teror. Co do uortografije ńy mušymy być jednyj myśli. I to jest našo wartość. Jyno do gramatyki mušymy śe pogodźić. Bo tu ńy mo placu do felerůw. Je žech rod, cośće pedźeli tyž uo Ślůnzokach, keřy wyjechali na Zachůd. Bo myślymy jyno uo tych s Polski, časym uo tych uod Čechůw. A přeca sům tyž ći ś Ńymjyc. Akurat co'ch kukou na zajty po ślůnsku, coby sprowdźić kero uortografijo je we Internecu nojpopularńijszo. Dyć cheba ńy polsko. To'ch śe zdźiwiu. Znojdu žech jyno dwje (DWJE! - jak coś znoće, to dejće mi znać) zajty, uo kerych idźe pedźeć, co sům přirychtowane w uortografije polskij (http://giskana-fojermana.prv.pl/ a http://k.gwozdz.glt.pl/). Te zajty tyž majům felery, ale inkše to pišům polskymi buchštabůma tak roztomajto (np. we jydnym artikelu můmy "ślonski", "śląski", ślunski") co ńy idźe při dobrych chyńćach uznoć uůnygo za jydno uortografijo. A nojwjyncyj zajtůw po ślůnsku trefiu žech pisane bez ńymjeckich Ślůnzokůw, a piszom lone wlasniy tak. Tůž wejřijmy se na Ślůnzokůw s Zachodu.--Dyktando 18:10, 8 paź 2008 (UTC)
Kej we tyoryji, a moom Nadziejo i praktisz - Szloonzek je "multi-kulti", to pojakymu takou tes niy je ta sam, szloonzskou Wikipedyjo? Pojakymu artikle niy mogoom byc' szkryflane rostomajtyma alfabyjtooma i gramatykooma? Cy to niy je bliske terroryzmusowi? Przeca tyn plac, zwany szloonzskoom Wikipedyjoom, dany uostou wszyskym Szloonzoukoom, abo ...?! A kej wjyma tes, co przegnane Szloonzouki: "piszom lone wlasniy tak", to fto sam i z cym ku Niym naprzecivko wyuazi? Przeca wjyma tes, ize polsky "ł", na Szloonzsku, fungowauo lako "l"! Myslowic, Laband, S'vjyntochlowic, Lagiewnicz, Michalkowicz, ... to yno pora, pjyrsych z kraja wziyntych, mjanoov szloonzskych sztadoov a vsioow?! Kjere to mjana ta tajla Szloonzoukoov niy musiała inakszy szrajbowac' po "wyjeżdzie", yno dali po szloonzsku. :-) Jaborygyn 11:16, 10 paź 2008 (UTC)
Jo Wům, zocny Jaborygyńe, przećepować ńic ńy myśla, powjym jyno, iże nojłacńi je krytykować. We uodpowjedźi moće sam uody mje gydichta ze ekstra dedykacyjům lo Wos:
WEGWAJZER
Mgła bůła milijůńsko, luft bůł choćby mlyko,
Ńic ańi śe na meter uwidzieć ńy dało.
Wto we tako pogoda s chałpy śe wywlyko?
Mało to se już ludźi szłapy połůmało?
A przeca iść ńykerzi do roboty muszům,
Tymu tyż uopaterńy idům drůgům chopy
I rynkůma po flostrze na tyj drůdze bruszům,
Bo już wlećoł ńyjedyn prosto do krzikopy.
I tak, choć polekućku, sům coroz to dali…
A przi drůdze wegwajzer śe ze chopůw śmjeje:
»Jak bydźeće ćućmoki, po źymi połzali,
To zůńdźeće dźepjyro, kej kokot zapjeje.
Ramjyńym mojym, kaj trza iść, wům pokazuja,
Tůż skiż czego śe ćyngym do spodku dźiwoće?
Dyć ńic se za wskozańy drůgi ńy rachuja,
Darmo u mje i rada i dorada moće!«
Łacno je godać tymu gizdowi jednymu,
Co żodyn roz ze drůgi do rantu ńy sjedźe…
Dyć, choćoż borok drůga pokoże kożdymu,
Sům jakżyw śe ńy dowjy, kandy uůna wjedźe.--Hermann 21:03, 8 paź 2008 (UTC)
Jou Woom Hermann nicego niy przeciepowou. I dziynkujang, cos'cie Mje sam gryfnie "WEGWAJZRYM" zamjanowali! Bo po to sie je stowjo, coby yno roz za żywota sie na jakisik ces'cie potracic'. :-) Podle tego mjana roz jesce Wszyskym sam spoomna, co bez to kole szkryfta Tadzikowygo mustra sie uobijoom, ize wjym co za uostuda mogoom koomputrowe "poomagery" a rostomajty informatykowy werkcojg sprawic', bez kjerego zoudyn jus janzyk uobyc' sie przeca niy poradzi? A ize niyroz`ech sie, i ze tuteszyma, potracic' mjou rados' i te szczyn's'ciy, bez to nastympny "WEGWAJZER" przed kodyfikatoroov s'lypjooma sam stowjoom. Nojs'wjyższym bajszpilym je sprawa "Google: Litwini to Rosjanie, Wilno polską stolicą Litwy KURIOZALNY BŁĄD PROGRAMU TŁUMACZĄCEGO". http://www.tvn24.pl/-1,1567831,0,1,google-litwini-to-rosjanie--wilno-polska-stolica-litwy,wiadomosc.html Kej na wzglyn'dziy mjec' bymy to, coby samym w podano ty - jak ta wyżi - "szuapka" kejs' niy wdepnoon'c', to jus dzis'o uo tymu pamjyntac' muszyma! A jak sie tu pokozauo, kożdo djaktytyczno cajcha takoom szuapkoom pokozac' sie moge. Zagloondejma na kooniec roboty, a niy yno na to co niykej gibko trza bydzie - jak przi sztrykowaniu, za momynt spruc'?! Jaborygyn 12:11, 9 paź 2008 (UTC)

Mały mańifest[edytuj zdrzōdło]

Kej żech se tak na uostatku půmyśloł, zdoł’ech se sprawa, co ńy mo cweka moja dalszo robota sam, uo wjela ńy zrobjymy wjelgij reformy ślůnskij wikipedyje. Můmy sam tela felerůw, co ańi śe ńy wjy, do czego łapy wrazić a uod czego napoczůńć sprowjańy. Kej je przileżytość, roz jeszcze chca wskozać, pojakymu do reformy a wyprzůntano felerůw je we werće dołůnczyńy reformy uortograficznyj:

Dlaczego alfabet Steuera powinien być używany na śląskiej Wikipedii:

- Ma już historię oraz dzieła literackie zapisywane wg jego zasad;
- Zapewnia poprawność ortograficzną i nie posiada liter mogących być czytanych w dwojaki sposób;
- Ma podłoże etymologiczne i w wierny sposób potrafi odwzorować wymowę śląską;
- Ma więcej możliwości użycia w Internecie z powodu mniejszej ilości znaków diakrytycznych;
- Jest alfabetem, który potencjalnie może przyciągnąć większą liczbę edytorów Wikipedii, gdyż mniej odróżnia się od polskiego;
- Nie zawiera żadnych niehistorycznych rozwiązań, jak u w miejsce ł.


Ja, myśla, co kożdy to już wszyjsko wjy, nale chćołech jynoż przipůmńeć. Kejby robota poszła gibko, mogliby my uodymknůńć projekta, kery by mjoł za cyl edycyjo Wikipedyje artikel po artiklu a poprawjyńy felerůw. Ńy chca jyno ćepać słowůma na wjater, co jo mům zapał a ńikt mje ńy uodpado. Timpul godka 14:39, 10 lis 2008 (UTC)

Wjyš, Timpul, wšyjstko gryfńy, nale přidźe zaś jaki sprowjoř ze "rypoobliki schloonzek" i wćepńe sam, co škryflańy bez "oo", " c' " a " s' " mo dugšo tradycja a wjyncyj neczajtůw je tak škryflane, i bydymy tak wšyjstko přećepywać tam a nazod a za swojym šwancym jak pofyrtańi lotać. A jak richtig chceš sam wkludźić steurowy šrajbunek, muśoubyś być gibćejšy jak te co sam artikle wćepujům. Bo přeca ńy zawrymy Wikipedyje terozki, jak dobijůmy do 1000 artikli. A ješče jedyn je fest ćynžki problym: ńy můmy bota coby katygoryje přemjanowywou, a je tam marasu tela co i ze tři boty by śe zdouy. To samo je s šablonůma. Jedno co moga zaproponować: uodmykej tyn projekt, a jak poradźiš - som abo s půmocům - dogońić to co sam tu můmy, domy steuerowy šrajbůnek kej alternatywa, tak, jak majům Syrby abo ńykere godki co užywajům cyrylice a uaćinki uoroz. Lajsikonik 18:56, 10 lis 2008 (UTC)
Tadźikowygo mustra sam pod rozwożańy ńy bjerymy :/ Katygoryzacyjo trza tak i tak uod poczůnku zrobjyć, bo je za dużo felerůw. Barzi by mi śe widźoło, coby Steuer bůł tym pjyrszym - tu ńy uo to śe rozchodźi że mje śe barzi uod inkszych uůn widźi, nale coby bez felerůw uoddować ślůnsko mowa. Ńikt już ny używo wersyje alfabyta fůnetycznygo bez ł lebo choćoż ú. Ńy trza Wikipedyje zawjyrać, jynoz dać we pasku na wjyrchu - sam kaj můmy zasady szrajbůngu - informacyjo typu "uod teroz wszyjske artikle piszymy we Steuerowym szrajbůnku. Coby uoboczyć růżńica mjyndzy alfabytůma, naćiś sam". To je po prowdźe 2-3 tydńe roboty, a jaki wjelgi krok do kodyfikacyje! Timpul godka 19:13, 10 lis 2008 (UTC)
PS. Z wjylgům chyńćům moga rynczńy sprowjać artikle, nale coby jyno bůło ł! I coby moja robota śe na cůś zdoła! :) Timpul godka 19:16, 10 lis 2008 (UTC)
Tyn steuerowy szrajbu'nek ńiby bydźe lepszy, nale powjydz mi, jako bydźesz godoł take słowa jak: Neczajta, Marzna, Uodżyłech? ◄Ozi64► a uůnygo godka 20:56, 10 lis 2008 (UTC)
Manifest jest niezły, ale może pasować lub niepasować do każdej ortografii w zależności od przyjetej tezy. Po kolei: Ma już historię oraz dzieła literackie zapisywane wg jego zasad - dzieła tylko jednego autora, więc równie dobrze moglibyśmy tak uzasadniać ortografię o wiele bardziej płodnego literacko Ondry Lysohorskiego? Zapewnia poprawność ortograficzną i nie posiada liter mogących być czytanych w dwojaki sposób - nie jest to prawda, np. "marzna". Ma podłoże etymologiczne i w wierny sposób potrafi odwzorować wymowę śląską - dotyczy to też wielu innych propozycji (poza tym, co to znaczy "w wierny sposób" - wierny czemu, której stosowanej ortografii?). Ma więcej możliwości użycia w Internecie z powodu mniejszej ilości znaków diakrytycznych - tadzikowy muster, wciąż po latach popularny, bije tę tezę na głowę. Jest alfabetem, który potencjalnie może przyciągnąć większą liczbę edytorów Wikipedii, gdyż mniej odróżnia się od polskiego; - jeśli to jest argument, to stosujmy po prostu ortografie polską - a co z czeskimi Ślązakami? Poza tym, jeśli Ślązakom pasowałaby ortografia bliska polskiej, to już dawno by się przyjęła. Nie zawiera żadnych niehistorycznych rozwiązań, jak u w miejsce ł. - jeśli patrzysz tylko na język polski, faktycznie ;).--Dyktando 21:46, 11 lis 2008 (UTC)

Godać byda tak: [nɛʦʔ'zajta], ['marzna], [wɔdʔ'ʐowɛx]. Zapisować gynau jak ty'ś to zrobjył. I bydźe to i tak myńi wyjůntkůw uod takigo jak: uužyce, uuk, uuunačůu, kůńca ńy mo kůńca ńymo... A ty jak zapiszysz? Uodžůuech? Lo kogoś, fto ńy zno alfabyta ńi ślůnskigo, je mynga możliwośći czytańo: u-od-żółech, łod-żółech, u-odżółech, łodżółech, u-od-żułech, łod-żułech, u-odżułech, łodżułech, u-od-żó-u-ech, łod-żó-u-ech, u-odżó-u-ech, łodżó-u-ech... A to jyno ńykere. Timpul godka 21:47, 10 lis 2008 (UTC)

A uo BetaWiki żeś pomyśloł? Lajsikonik 23:50, 10 lis 2008 (UTC)

Więc alternatywą jest alfabet Hermannowy ◄Ozi64► a uůnygo godka 09:24, 11 lis 2008 (UTC)
Ja, nale kej by my půmjyńili alfabyt, to po co na taki mało růżny? :) Myśloł'ech uo BetaWiki tyż, interfejs Wiki do śe tymczasowo ńy sprowjać, potym lebo dorobić jego drugo wersyjo "szl-steuer", lebo sprowić tyn co je. Wjyće pojakymu Steuer muśołby być głůwnym alfabytym? Jak by my dali skůrka, kero sama kůnwyrtuje, łatwi bůłoby dać skrypt "půmjyń ł --> u" niż uokryślać kaj "u" trza půmjyńić na "ł" - bo sam regli ńy mo. Lůmbardzko Wikipedyjo używo myngi uortografiji - my bez mjeśůnc mogymy cheba być Wikipedyjům dwuuortograficznům, podwjela ńy zamjyńi śe š na sz atd. Timpul godka 10:10, 11 lis 2008 (UTC)
A wjyće co mi pedźou Kamusella, jak'ech go trefił na kůnferyncyje uo ślůnskij godce? "Ńy godejće, ludźom, jako majům szkryflać, bele szkryflali". I jak'ech śe wejrzoł na ta lůmbardzko Wikipedyjo, to ńy je to wcale gupie, coby i u nas dować szablůny, we jakim szrajbunku jaki artikel je, a ino śe ugodać we jakym mjanujymy katygoryje, bo tu ńy idźe roztůmajće - duble by bůły. A reszta - szablonůma znakować i fertig. Lajsikonik 15:41, 11 lis 2008 (UTC)
Widźisz? Hurrra moje argůmynta zaczůny trefjać do kogoś! Bjerymy Steura i ta uortografijo co terozki je + ew. Wieczorkowo. To trzi, we kerych do śe szkryflać poprowńy (minus fůnetyczno, nale ta z wjadůmych wzglyndůw pozostowo. Jeżech sztyryma kůńczynůma za! Timpul godka 19:37, 11 lis 2008 (UTC)

No jo zech je za alfabytem Steuera, je wjyncyj znony, prostszy. Nale trza by te arikle szrajbnac w Steuerze. Lepij terozki, niz pozniej, bo pozniej bydzie wjyncyj roboty. Jo zech njy jest za roznymi uortografiami we jednej Wiki, wjync trza wybrac jedna. Nojlypij coby kozdy user szrajbnal co by chciol, nale njy moze to, a moze tamto, ino konkretnie. Herr Kriss 20:20, 11 lis 2008 (UTC)

Jakis czas temu przegladalem internet, by sprawdzic jaka ortografia jest najpopularniejsza. I co ciekawe, najwiecej stron pisanych jest w taki sposob jak pokazujesz Ty i ja tutaj. Jest on naprawde bardzo znany i niewyobrazalnie prosty. Czy zatem powinnismy pisac w nim Wiki? Mysle, ze nikt poza Polakami nie zrozumie takiego kodu znakow.--Dyktando 21:58, 11 lis 2008 (UTC)
dla mnie przeuazenie po pół roku na coukiem inny alfabet cauej wikipedie je niepoważne, a wrync smieszne. To ino daje argumenty ludziom, kiery od poczatku twierdzili, ze ślunski nie powinien byc zapisywany. Nie po to żech sie uczyu tamtej piswoni, aby teroz pisac wszystko inaczej. Jo rezygnuja z edytowania ślunskiej wikipedii, bo ńy ma żodnej gwarancji, ze za jakiś czas ktoś zaś nie wymyśli, że może teroz mo byc pisane inaczej. Chyba jednak na ślunsko wikipedia byuo za wcześnie... --Pudelek 09:34, 29 lis 2008 (UTC)
Pzejście na tą ortografię poprzedzone było długimi dyskusjami i wymianą argumentów. Zrozum, że dotychczas używany alfabet stwarza wiele niejasności, a nie używa go już nikt poza nami (nawet autor stosuje unowocześnioną wersję). Jeżeli rzeczywiście tak wielkim problemem dla Ciebie jest zapoznanie się z regułami pisma, to cóż ja mogę powiedzieć... Pewność możesz mieć, że już reformować się nie będziemy, no chyba że np. za jakieś 50 lat, kiedy śląski będzie już skodyfikowany w jakimś innym, może sto razy lepszym alfabecie, ale wtedy pewnie takie przejście zajmie nam kilka minut ;) Wikipedia nie może hamować rozwoju śląszczyzny przez wprowadzanie niepotrzebnych zamieszań z "łu", "uł" atp. Jeżeli taką decyzję podjąłeś, no to cóż mogę powiedzieć, może zmienisz zdanie... Timpul godka 11:55, 29 lis 2008 (UTC)
po prostu ta sprawa pokazuje, że może jednak byuo za wcześnie? jasne, niedomówień byuo wiele, ale czy teroz bydzie mniej? najbardziej mniy w alfabecie Steura drażni "ł", bo mi to do ślunskiyj godki nie pasuje --Pudelek 13:30, 29 lis 2008 (UTC)
A mje nojbarzi mjerźůł brak "ł" - czamu ńy pasuje? Pasuje do kożdyj godki słowjańskij przeca. Timpul godka 15:10, 29 lis 2008 (UTC)
ale w żodnej innej godce litery Ł ni ma (no, ja chyba w cyrylicy je). za bardzo polskum godkom mi wonio ---Pudelek 12:00, 30 lis 2008 (UTC)

Ze godek słowjańskych, ł je we kaszubskij, gůrnosorbskij (hornjoserbski), dolnosorbskij (dolnoserbski). Krům tygo we wyneckij, wilamoskij, navajo a kupje godek Indjanerůw. Timpul godka 12:09, 30 lis 2008 (UTC)

Mały maniifest dwa - a może alfabet... polski?[edytuj zdrzōdło]

To je tako prowokacyjo, mjejcie klar. Nale wejrzijcie se na to, co sam mogymy stracić:

Dlaczego alfabet polski powinien być używany na śląskiej Wikipedii:

- Ma już historię oraz dzieła literackie zapisywane wg jego zasad;
- Zapewnia poprawność ortograficzną i nie posiada liter mogących być czytanych w dwojaki sposób;
- Ma podłoże etymologiczne i w wierny sposób potrafi odwzorować wymowę śląską;
- Ma więcej możliwości użycia w Internecie z powodu mniejszej ilości znaków diakrytycznych;
- Jest alfabetem, który potencjalnie może przyciągnąć większą liczbę edytorów Wikipedii, gdyż mniej odróżnia się od polskiego;
- Nie zawiera żadnych niehistorycznych rozwiązań, jak u w miejsce ł.


Dla jasności - nie uważam ortografii Steuera za złą, ale jest to póki co jedna z propozycji najmniej rozpropagowanych i wciąż kontrowersyjna. Rzucać się na Steuera jest na tym etapie wielkim błędem. Kamusella dobrze mówi i potwierdza co pisałem tu wcześniej - tworzyć, tworzyć i tworzyć, a nie wzniecać rewolucje i rozwalać to co już jest. To nie jest kwestia zmiany tylko śląskiej Wiki, ale też kilkudziesięciu innych Wiki gdzie język śląski jest opisany właśnie ortografia fonetyczną, polsko-czeską, czy jakkolwiek ją zwać. Śląska Wiki jest stosunkowo młoda, ale wpisy na innojęzycznych Wiki sięgają 2 lat wstecz. Timpul, też chcesz tam zmieniać??? To jest nieodpowiedzialne. Nie ten etap. Tworzyć, tworzyć, tworzyć.--Dyktando 21:36, 11 lis 2008 (UTC)

Půnkt 2,3,4 ńy majům prowda. To sům gynau zachy, kerych polski alfabet ńy mo i skuli tygo uobrali my nowy alfabet. Půnkt 5 ńy mo ale cweka - przeca to je gynau polski alfabet. Rozůmja co brůńisz włosnygo dźeła, nale kůmpromis admińistratorůw uostoł już uośůngńynty. Timpul godka 14:14, 12 lis 2008 (UTC)
Půnkt 2,3,4 ńy majům prowda - Ja, je to tako prowda, jako we Twojym mańifeśće, dyć wypisou Ći to wyžyj, ńy čytou žeś? Rozůmja co brůńisz włosnygo dźeła - Padoš ńyprowda, a padoš to na zajće, kaj downo pisou jako je, tůž jake moš sam intencyje? Na ta uortografijo zgodźiuo śe trzech chopůw, a ńy jyno jo. Jydyno moja "zasuga" to wypromowańy mjana "fůnetyčno", bo za tako my jům powožali a mjanowali (moš prawje - mjano je felerne, lepšo by bůuo "polsko-česko" abo jako). nale kůmpromis admińistratorůw uostoł już uośůngńynty - A ńy padoš ale jyno za śa? Ńyma to žyčyńowe? Moji stanowisko je ńyzmjynne - třa rozwijać našo godka we piśmje a idźe to robić roztomajto. Koždy jydyn se robi jako chce, a Ślůnzoki wybjerům se to co je uůnym bližše. Robjyńy gibko ńy sužy ańi sam Wikipedyje, ani rozwojowi godki. Wažno je gramatyka - ńy uortografijo. Lepi je napisać nowo kśůnžka, ńiž mjyńić ta co śe juž drukuje.--Dyktando 17:18, 12 lis 2008 (UTC)
Nale pamjyntej, co krům adminůw, sům tyž zwykue sprowjoře! ◄Ozi64► a uůnygo godka 14:51, 12 lis 2008 (UTC)
Ja, ale pamjyntej, co WIKIPEDYJO TO ŃY JE DEMOKRACYJO. Robjymy to lo ślůnskij godki, coby bůła porzůmńy narychtowano. Btw., już ńikt krům nos we tyj fili ńy używo staryj wersyje alfabetu fůnetycznygo. Timpul godka 15:04, 12 lis 2008 (UTC)
"WIKIPEDYJO TO ŃY JE DEMOKRACYJO" - Chćou bych wjedźeć co na ta uopińa by pedźoua Fundacyje uod Wikipedyje. Chćou bych wjedźeć čamu moš Ślůnzokůw za godnych jyno DYKTATURY. Možno by choby do swoji godki mogli dojś sami, DEMOKRATYCZNIE, pra??? Moš swoja wybrano uortografije za jedyno "porzůmńy narychtowano" a inkše zńywažoš? Čy sam wtoś pedźou co zuygo na uortografijo Steuera, Wjeczorka abo Tadźika? Čamu Ty to robiš? Čamu chcyš decydować sům za inkšych? Moš fest dobro energijo do roboty a to śe chwoli. Mům do Ćebje powožańy. Nale lepij je budować a ńy bulić.--Dyktando 17:32, 12 lis 2008 (UTC)
S "WIKIPEDYJO TO ŃY JE DEMOKRACYJO" to je i prowda, nale rozchodźi śe we tym uo co inkše: můmy nařucůne uodgůrńy Pjyńć filorůw a tygo ńy idźe zmjyńić choby my chćeli ńy wjym jak, ńy je to dymokracyjo tyž we tym synśe, co ńy idźe přeguosować ńic co je spřečne s filarůma, l.b. "No ja, ńy ma zdřudeu, nale'ch suyšou a mje śe podobo, uostowjůmy artikel" śe ignoruje a je to ńic wert, skiž tygo co filary sům zowdy nad koždym guosowańym. Tyž ńy je to dymokracyjo w tym synśe, co mušymy koždo jedna buchštaba a koždy zapis guosować, bo tak by my nigdy ńikaj ńy zašli a ańi by tyj Wikipedyje ńy bůuo. Do tygo, co ńy je spřečne s filarůma, můmy dowolność. Lajsikonik 18:09, 12 lis 2008 (UTC)

Wszyjske twjyrdzyńa moga uodowodńić bajszpilůma. Co do tych trzech chopůw - ja, ńy wjym kere to sům nale ńy uo to śe rozchodźi, cobyś mje jejich pokazowoł. Mje je to ńygryfńy godać, nale wersyjo "uortografije fůnetycznyj" kero je sam używano, hamuje ślůnszczyzna we rozwoju. Wprowadzo ńypotrzebne zamjyszańy z "u", kere ńy wjym pojakymu je sam uodjynte, bez co ńy do śe pisać kůplůnga łu a uł. Kej zabjyrůmy ł, pojakymu uostowjać rozrůżńyńy na "ż" i "rz"? Nale ńy uo to śe rozchodźi co bym ća przekůnowoł uo "wyższośći" Steuera nad alfabytym ślůnsko-czeskim. A ńy padoš ale jyno za śa? Ńyma to žyčyńowe? - ńy wjysz jyno, co wczora mjeli my fest ćynżko dyskusyjo uo prziszłośći ślůnskij Wikipedyje ze uortografijům Steurowům. Wńosek je taki (terozki je můj), co godańy jakoby zapis tym alfabetym kery terozki je przijůn śe znakůmiće a uostoł zaakceptowany bez kożdygo a je to wybrano bez Ślůnzokůw uortografijo to je przeca nadinterpretacyjo. Wjerz prosza co ńy je to moje wćiskańy Steuera na śyła, bo mogło by to być kejbych narychtowoł jo sům tyn alfabet. Je to cheba nojbarzi do przijyńća alfabet ślůnski podle mje a mocki Ślůnzokůw, kerych nůmery wjym. Robjyńy gibko ńy sužy ańi sam Wikipedyje, ani rozwojowi godki. - pochopno a nazbyt gibko to bůła decyzyjo uo wyborze alfabeta fůnetycznygo. třa rozwijać našo godka we piśmje a idźe to robić roztomajto - ja, nale ńy uod uortografije we keryj śe ńy dowo poprawńy pisać! Godosz, co trza jyno tworzyć - pojakymu wjync ńy we Steuerze? Jeli jyno to je ważne, czamu tak fest trzimjesz śe uortografije, kero ńy pozwalo dobrze zapisać słowa "łuk", "łucek" albo "buła"? Timpul godka 18:37, 12 lis 2008 (UTC)

Godosz, co trza jyno tworzyć - pojakymu wjync ńy we Steuerze? - A wto Ći wadźi? czamu tak fest trzimjesz śe uortografije, kero ńy pozwalo dobrze zapisać słowa "łuk", "łucek" albo "buła"? - Bo ńyma to prowda. W kouko užywoš argůmyntůw, kere sům cygańůne. Dobře wjyš, co idźe pisać we "polsko-českij" bez "ú". Moduluješ argumynty pod teza. Mjanuješ arbitralńy jedne uortografije poprownymi, a inkše ńy. Ńy mům takij śmjauośći, to je mi uobce.--Dyktando 19:12, 12 lis 2008 (UTC)
To ći padům, co sam ńy mo żodnygo ú. I gynau uo to wojuja. Kej żeś już spůmńoł uo tadzikowym mustrze, to je to blank uobjektywńy uortografijo felerno. To je jyno ułatwjyńy lo piszůncych na tastatrurze amerikańskij lebo SMSy. Mo "rz" we słowach "rzaba", "rze", "rzodny" - czy to je poprowne? Isto ńy. Ńy godům co alfabyt fůnetyczny je zły - we pewnych placach moge być przidatny. Zaś chaja je uo te "ł". Timpul godka 19:23, 12 lis 2008 (UTC)

PS> A wto Ći wadźi? - Wadzům mi regle uo używańu uortografije fůnetycznyj na szl.wiki. Timpul godka 19:24, 12 lis 2008 (UTC)

chaja je uo te "ł" - Jeli jyno uo to idźe, to ńyma to žodno chaja. Dyć stykńe dodać do regule zapis o "ú", co tam kaj sům dwa "u" možno jydno uodmjynne s "l" zapisać "ú" i tela. Ńy třa přeuůnačać coukij Wikipedyje na drugo strůna! A ńyma to tyž žodyn můj půmys, jyno stary Hermanna. Takich suůw je jyno kilka. A nawet jakby pisać "uu" to - tyž zacytuja Hermanna - take udźiwńyńo śwjadčům jyno uo urodźe ślůnskij godki a možno to wyborńy wykořistywać np. we reklamje.--Dyktando 18:45, 13 lis 2008 (UTC)
I tak trza by půmjyńać cołko treść. Zastosowańy ú we tym mjejscu tyż ńy je logiczńy do kůńca wytuplikowane, kaj we djalekće jabłůnkowskim śe godo "l sceniczne" we tyn plac - u ze kryslům zdowo śe być nydobrym rozwjůnzańym. Urok godki we reklamje to ńy je żodyn argůmynt - doło by sę we ta mańyra wytumaczyć ntp. ð na "dź", ý na "j" lebo ħ na "ch" eli ajkeś inksze dźiwodła. Pamjyntej, co uortografijo Wikipedyje ńy mo to uoficjalno uortografijo kero bydźe kejś używano lo ślůnszczyzne. Timpul godka 19:49, 13 lis 2008 (UTC)
Nů ja, to je fest argumynt ;), jak "třa půmjyńać wšyjsko"... Zastosowańy ú we tym mjejscu tyż ńy je logiczńy do kůńca wytuplikowane, kaj we djalekće jabłůnkowskim śe godo "l sceniczne" we tyn plac - u ze kryslům zdowo śe być nydobrym rozwjůnzańym - a widza co chcyš terozki uortografijo Wječorkowo??? Bo to Gregor chce, coby jydnům buchštabům uoznačać guoski roztomajtych uodmjan ślůnskigo, a žodna inkšo - ańi "polsko-česko", ańi Hermannowo, ańi Steuerowo na to ńi idźe. Před rozpyntańym rewolucyje na Wiki proponuja poznać nojpjyrw uortografijo, kero śe chce wprowadźić, ja ;)? Ech...--Dyktando 09:10, 15 lis 2008 (UTC)
Kůmyntorza ńy rozumja, wjym i Wieczorkowo, i Steuerowo uortografijo. A fto ći chopje nagodoł coby jednům buchsztabům uoznoczać wszyjske głoski ślůnske? Baczůnc ze strůny elymyntarnyj wjydze uo ewolucyji godek słowjańskich, ú po prostu sam ńy pasuje a je sztucznym rozwjůnzańym. Proces "wałczeńo" pojawjůł śe dźepjyro ůng. XVII stoleća, kej piśmjyńńictwo już bůło rozwińynte - stůnd uoznaczyńy [w] jest modyfikacyjům litery l. Alfabet ślůnski muśi wprowodzać naturalne rozwjůnzańa. Tako je moja nůmera. Timpul godka 13:22, 15 lis 2008 (UTC)

Pora idyjůw...[edytuj zdrzōdło]

Ńy wjym jak śe w kůńcu szkryflo ńykere ausdruki... Godom uo buchsztabje y, bo czasym mo klang podany na polske e, czasym jak i. Szło by przýkludźić Dyrdźine ě a ý, coby szło to klupać tak jak śe rýchtig godo?--Djpalar 23:20, 24 mer 2009 (UTC)

Ńy szło by, roz my już pomjyńili szrajbůnek i stykńe, a przikludzyńe poru buchsztabůw do uůnego by bůło własnům twůrczośćům, co je sam zakozane. Lajsikonik 12:34, 25 mer 2009 (UTC)

Mój mały manifest[edytuj zdrzōdło]

Nó ja, ńydôwno ch'śe tak porozmyśloł, a widzã, co nôjlepszô ortografijô by bóła ortgorafijô Wieczorka.

- Ma już historię;

- Zapewnia poprawność ortograficzną i nie posiada liter mogących być czytanych w dwojaki sposób;
- Ma podłoże etymologiczne i w wierny sposób potrafi odwzorować wymowę śląską;
- Jest alfabetem, który potencjalnie może przyciągnąć większą liczbę edytorów Wikipedii, gdyż mniej odróżnia się od polskiego;
- Nie zawiera żadnych niehistorycznych rozwiązań, jak u w miejsce ł.

A pojakymu to - sie spytôcie - odpowiym - kôżdy Ślónzok bydzie wiydzioł jak co czytać, a kôżdy by móg po swojimu zapisować. Bo take kedyśne 'o eknióne', wele Cieszyna sie czytô 'au', wele Glywic 'o', zaś wele Opólô 'ou'. I kedy zapiszymy 'ô' to kôżdy przeczytô po swojimu. Je tyż buchsztaba 'ã', to je 'a nosowe'. A tyż je o z kryskóm, kere sie wele Opôlo czytô 'uo'. A potakymu podug mjy tyn szrajbónek je nôjlepszy (nó, może z paróma modyfikacyjóma (zmjynkczynia). ◄Ozi64► a uůnygo godka 15:41, 7 kwj 2009 (UTC)

Pozwoliće, kolego redachtorze, iże ńy byda kůmyntowoł snadnygo nawjůnzańo do mojij uodpory na "fůnetyczny szrajbůnek". Jeli rozchodźi śe uo Wieczorka, ja, prowda, nojlepszo by bůła. Můmy ale Steuera. Jyno uoficjalno reforma uortografije ślůnskij moge to pomjyńić. Timpul godka 16:03, 7 kwj 2009 (UTC)
Nale na to, coby pómjynić szrajbónek fónetyczny na Wieczorka to niy trza bóło odgórnyj reformy naszyj rzeczy. ◄Ozi64► a uůnygo godka 18:52, 7 kwj 2009 (UTC)
Trza bůło pjyrwjy ze swojim mańifestym wylyź :) Timpul godka 19:54, 7 kwj 2009 (UTC)
Dźepjyro ńydowno tyn szrajbůnek ch'poznoł. A kukńij sam. ◄Ozi64► a uůnygo godka 19:58, 7 kwj 2009 (UTC)
jo już śe przyzwyczaił do Steuera i mi śe spodoboł. jak zaś zmjyńimi uortografijo to nikt już na powaźńe ślunskij wiki ńe weźme. no i ńy wyobrażom sobie pisać po ślunsku bez "ů". i ńy wjam czy je bliższa polskimu od Steuera, mom dokładńe odwrotne wrażenie. sum trzi literki kerych ńi ma w polskim, u Steuera je jedna. no i powjam, że Steuerem mi śe dobrze pisze --Pudelek 10:27, 8 kwj 2009 (UTC)
nale abecadło Wieczorka mo "interdialektalność" - bo terozki sie uobocz - jedyn napisze 'wikipedyjo', inkszy 'wikipedyjou', inkszy 'wikipedyjau'. A u Wieczorka zapis jednoki 'Wikipedyjô' a kożdy przeczyto podug śe. ◄Ozi64► a uůnygo godka 10:53, 8 kwj 2009 (UTC)
ale to je tako robota w koło macieju, zaś wszystko od nowa poprawiać, skoro nawet Steuera wiynkszość ńy ma? Steuer śe przyjoł, nie kombinowołbych zaś ze uortografjum, bo naprawde to bydzie wyglondać komiczńe jak w ciungu roku pozmieńomy trzeci roz --Pudelek 10:58, 8 kwj 2009 (UTC)
Jerůna - dyć na raźe ino 250artiklůw je we szrajbůku Steuera. ◄Ozi64► a uůnygo godka 11:25, 8 kwj 2009 (UTC)
Dej sie pokój Òzi, bo juzaś jeszcze rôz dowiysz sie jakõ òrtografijõ, a tedy bydzie manifest nóm. sztyry :) Timpul godka 14:18, 8 kwj 2009 (UTC)
☺ No to jak - abecadło Steuera je tako forma 'tymczasowo', a kedy 'Rada Ślůnskij Godki' wprowadźi jako uoirtografijo to ja tedy bjerymy, ja? p.s. Òzi pjykńy wyglóndo ☻ ◄Ozi64► a uůnygo godka 17:23, 8 kwj 2009 (UTC)
A sůme'śće pedźeli: Jeli rozchodźi śe uo Wieczorka, ja, prowda, nojlepszo by bůła. ◄Ozi64► a uůnygo godka 17:25, 8 kwj 2009 (UTC)

The LocalisationUpdate extension has gone live[edytuj zdrzōdło]

The LocalisationUpdate extension is now enabled for all Wikimedia projects. From now on new localisations that become available in SVN will become available to your project within 24 hours. Your localisations get into SVN from translatewiki.net typically within a day and at worst in two days. This is a huge improvement from the old practice where the localisations became available with new software. This could take weeks, even months.

The localisations done by our community at translatewiki.net are committed to SVN typically every day. When the system messages in English are the same as the local messages, they will now be inserted in a file and are available for use in all our projects in a timely manner

What this means for you[edytuj zdrzōdło]

Local messages have an impact on the performance of our system. It is best when messages are as much as possible part of the system messages. In order to remove unnecessary duplication, all the messages that have a local localisation and are exactly the same as the system message will be removed. What we ask you to do is to compare and proof read the messages in translatewiki.net and the local messages. You can then either remove local messages when the translatewiki.net message is to be preferred or, you can update the message at translatewiki.net.

Messages that are specific to your project will have to stay as they are. You do want to check if the format and the variables of the message are still the same.

Why localise at translatewiki.net[edytuj zdrzōdło]

When you localise at translatewiki.net, your messages will be used in all Wikimedia projects and eventually in all MediaWiki based projects. This is how we provide the standard support for your language. When messages change, at translatewiki.net you will be prompted to revisit your translations. Localising is more efficient because we have innovated the process to make you more efficient; there is text explaining about messages and we have applied AJAX technology to reduce the number of clicks you have to make.

Translatewiki.net update[edytuj zdrzōdło]

 • Currently 86.79% of the MediaWiki messages and 2.21% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 18:48, 30 wrz 2009 (UTC)
 • Currently 85.59% of the MediaWiki messages and 2.19% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 17:45, 1 lis 2009 (UTC)
 • Currently 85.40% of the MediaWiki messages and 2.35% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 13:33, 14 gru 2009 (UTC)
 • Currently 84.64% of the MediaWiki messages and 2.22% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 13:08, 25 sty 2010 (UTC)

How can we improve the usability for your language[edytuj zdrzōdło]

We expect that with the implementation of LocalisationUpdate the usability of MediaWiki for your language will improve. We are now ready to look at other aspects of usability for your language as well. There are two questions we would like you to answer: Are there issues with the new functionality of the Usability Initiative Does MediaWiki support your language properly

The best way to answer the first question is to visit the translatewiki.net. Change the language to your language, select the “vector” skin and add the advanced tool bar in in the preferences and check out the new functionality. And make some changes in your user page. When there is a need to improve on the localisation, please make the necessary changess . It should update your localisation straight away. We would like you to report each issue individually at http://meta.wikimedia.org/wiki/Usability_issues.

When there are problems with the support of MediaWiki for your language, we really want to know about this. It is best to report each issue separately. In this way there will be no large mass of issues to resolve but we can address each issue on its own. Consider issues with the display of characters, the presentation of your script, the position of the side bar, the combination of text with other languages, scripts. It is best to try this in an environment like the prototype wiki as it provides you with a clean, basic and up to date environment. The prototype wiki is available for five languages but you can select any of them, change the preferences to your language and test out MediaWiki for your language.

We would like you to report each issue individually at http://meta.wikimedia.org/wiki/Language_issues. The issues you raise will all be assessed. It is important to keep each issue separate, because this will make it easier to understand the issues and find solutions.

PS This text has been approved by Naoko, Brion and Siebrand. Thanks, GerardM 18:48, 30 wrz 2009 (UTC)

Pomiyniyniy alfabetu[edytuj zdrzōdło]

Bardzo dobrze wszyjscy wiedzōm, iże ślōnskŏ wikipedyjŏ bydzie wierzã pisanŏ we tym ôszkliwym abecadle ôd ślabikŏrza. Niydŏwno powstoł na szl.wiki piyrszy artikel we nim. Mōm taki forszlag – możno bychmy dali przizwolyniy na to, coby już we tym szrajbōnku tworzić? To by przićōngnōło kupã używaczōw, bo wiymy, iże ôni czekajōm jyn na to kej tyn “ôficjalny szrajbōnek” sie pokŏże. Niy rozchodzi sie mie ô “wielgõ ôrtograficznõ reformã nra 2”, bo tamtych artiklōw pomiyniać by nie trza bōło – jyn dozwolić pisaniy po “tamborowymu”. Jeli stało by sie tak, co by ludzie od ślabikŏrza użyli we publikacyji blank inkszygo abecadła, dlo bota tōm razōm niy bōło by żodnygo problymu – styknie jyn dać trzialfabetowy muster pomiynianiŏ: š-->sz, ů-->ō,ó lebo co inkszygo, ŏ-->ô lebo jaki tam dlo “ou” bydzie znŏk. Przidōm ku tymu informacyjõ, iże Tamborōw alfabet mŏ take “panślōnske znŏki”, jak ŏ,ō,ô – to dlo bota bōłaby robota na jednõ filã. Pozdrŏwiynia we ôszkliwym szrajbōnku zasyłŏ Timpul godka 15:07, 8 lut 2010 (UTC)

Rozumiã, iże niyma ôdpory? Timpul godka 10:48, 9 lut 2010 (UTC)
oporuw chyba ny ma, ino do mnie tamtyjszy alfabet je dla mnie przykladem, jak doskonale mozna skomplikowac sprawa zapisu slunskij godki. Ny byda sie uod nowa uczoł zas zapisu (kjery dl mnie je nie do konca zrozumialy, w przeciwjenstwie do uobecnego), bez to uogranicza swoja dzialalnosc ino do ewentualnych grafik a drobnych spawjyn. Sorry, ale 3 wersyjo pisania bez 2 lata to dla mnie prziklad, ze niy bardzo takie cos mo syns i chyba startło za wczesne --Pudelek 16:41, 11 lut 2010 (UTC)
Jo tyż niy poradza zdrzierżeć tamtygo szrajbónku, nale ulygóm do tygo co gynau robia skuli druku uod "kodyfikatorów" - rozchodzi sie jyn uo uoficjalne przizwolyniy dló nich, ty dali możesz pisać we steuerze, powiela niy bydzie btp. "Rady Ślónskij Godki", kero bydzie padała że jaki szrajbónek je "tyn jedziny" a tamtyn niy. Możebniy żeśmy zaczli dziołaniy za wcześniy, nale uobocz sie tatarsko wikipedyjo, uóni tyż pisali we łacince, ftoś prziloz i pedzioł że to niyma uoficjalny szrajbónek, a pómiynili na cyrylica. Tako je niystety szpecyfika dijalektów - bezma kożdy mo problymy ze pisaniym. Timpul godka 12:10, 12 lut 2010 (UTC)
Czy milczenie oznacza zgodę? Potrzebuję potwierdzenia Lajsikonika, ew. Herr Krissa i Oziego aby ogłosić tę możliwość światkowi zainteresowanemu sprawą. Timpul godka 14:27, 26 lut 2010 (UTC)
Nastou yntlich sam szlus "bandy czworga"? Tak śe zowdy końcy totalitaryzmus, kej mocńejsy nadyńdźe?! Jynzykowy totalitaryzmus, pod polskoom pressoom, tes tak ślegńe. Bo podle szloonzki powjarki - " pragliwy dwa raza traći"!. Wjerzam, co praktisz mjyndza Modymi, i tak śe to na Tadzikowym mustrze kejś skoońcy?! Jaborygyn
Jo ańi ńy byda śe uczůł tamborowego szrajbůnku, lo mje je uůn pofyrtany. Uodpory ńy dowom, wjedźelimy co jak przidźe do kodyfikacyji to bydymy pisać tym co przijmnům. Lajsikonik 06:33, 27 lut 2010 (UTC)
Abecadło je richtig fest pofyrtane, nale je, beztóż muszymy ónygo wprowadzić. Wjync: zgoda. ◄Ozi► a uůnygo godka 17:31, 26 lut 2010 (UTC)
Tak żech myśloł, co bydźe nom śe sam lyjamt robjůł a ńy przidymy do porzůndku ze linkůma a kategoryjůma. :p Lajsikonik 10:51, 2 mer 2010 (UTC)
Prawidło: kożdy link, jeli artikel już je, trza we artiklach ze nowym szrajbónkym dować zóuwizóu we Steuerze, cheba że kej uónygo niyma, tedy idze we Tamborowym pisaniu. Btw., ta edycyjo (? to mi gupio po ślónsku brzmi) niy bóła na zicher we nowym szrajbónku. Timpul godka 17:15, 2 mer 2010 (UTC)

Czy tutaj działają jakieś boty automatycznie dodające linki interwiki (w kategoriach)? D T G 11:52, 31 paź 2010 (UTC)

Boty chodzą jak wszędzie, ale jeśli nie ma żadnego interwika (dotyczy głównie kategorii utworzonych jeszcze w Inkubatorze) to trzeba niestety ręcznie (tu ukłon i podziękowania za pomoc :) ). Lajsikonik 13:17, 31 paź 2010 (UTC)

Witam. Zauważyłem, że macie w projekcie mocno nieaktualne gadżety. Mam dzisiaj trochę czasu, więc mógłbym je zaktualizować. Do tego jednak potrzebuje uprawnień administratora (sysop). Mogę poprosić stewardów o tymczasowe uprawnienia, tylko muszę mieć poparcie lokalnej społeczności. Proszę o wpisywanie się z szablonem  Poparće lub Muster:Przeciw (nie wiem jaki tutaj macie odpowiednik). Beau 10:07, 13 lis 2011 (CET)[ôdpowiydz]

Odpowiednik {{Przeciw}} to {{Uodpora}}Lajsikonik 11:33, 13 lis 2011 (CET)[ôdpowiydz]

Zaktualizowałem gadżety oraz dodałem także kilka nowych z Wikipedii. Wrzuciłem nową wersję narzędzia do zgłaszania błędów. Fajnie by było jakby ktoś rzucił okiem do MediaWiki:Gadget-wikibugs.js, gdzie u góry są teksty, które trzeba przetłumaczyć i linki do stron, które trzeba poprawić. Beau 17:56, 13 lis 2011 (CET)[ôdpowiydz]

Tłumaczenie zrobiłem, linki na pierwszy rzut oka OK, jeszcze potem sprawdzę. Dzięki za aktualizację. :) Lajsikonik 19:05, 13 lis 2011 (CET)[ôdpowiydz]

Language support group for Silesian[edytuj zdrzōdło]

The Wikimedia Foundation has brought together a new team of developers who are dedicated to language support. This team is to support all the languages and consequently it is not realistic to expect that the team members can provide proper support for your language. It is for this reason that we are looking for volunteers who will make up a language support team.

This language support team will be asked to provide us with information about their language. Such information may need to be provided either to us or on a website that we will indicate to you. Another activity will be to test software that will likely have an effect on the running of the MediaWiki software. We are looking for people who clearly identify their ability. Formal knowledge is definitely appreciated.

As much of the activity will be concentrated on translatewiki.net, it will be a plus when team members know how to localise at translatewiki.net.
Thanks, Gmeijssen 08:38, 15 lut 2012 (CET)[ôdpowiydz]

Przedużyńy uprowńyń admińistratora[edytuj zdrzōdło]

Witejta, 3 marca kůńczům śe moje uprowńyńa admińistratora, beztuż informuja uo mojim antragu na Meta-Wiki uo jich przedużyńy. Myśla, ażech wykonywoł dobrze swojo robota a půńiżyj wćepuja ajnzace sprowjyń moje a mojigo bota kerygo mjano to Używacz:Krol111.bot.

Jo:

UserScan: stworzone zajty | cyjler | ajnzac | rejer | zawarća | globalny ajnzac a zawarća (uprawńyńo na inkszych wiki) | galeryjo

Můj bot:

UserScan: stworzone zajty | cyjler | ajnzac | rejer | zawarća | globalny ajnzac a zawarća (uprawńyńo na inkszych wiki) | galeryjo

Pyrsk! Krol111 kontakt 18:32, 28 lut 2014 (CET)[ôdpowiydz]

Poparće[edytuj zdrzōdło]

Uodpora[edytuj zdrzōdło]

Dyskusyjo[edytuj zdrzōdło]

Pyrsk, Moje uprowńyńa admińistratora ńydowno wygasnyły po uostatńim przedużyńu jich uo pů roku, beztuż kandyduja terozki uo przinańy jich bez czasowygo limitu. Myśla, ażech wykonywoł gryfńe swojo robota a půńiżyj wćepuja ajnzace sprowjyń moje a mojigo bota kerygo mjano to Używacz:Krol111.bot.

Jo:

UserScan: stworzone zajty | cyjler | ajnzac | rejer | zawarća | globalny ajnzac a zawarća (uprawńyńo na inkszych wiki) | galeryjo

Můj bot:

UserScan: stworzone zajty | cyjler | ajnzac | rejer | zawarća | globalny ajnzac a zawarća (uprawńyńo na inkszych wiki) | galeryjo

Absztimůng trwo tydźyń, Pyrsk! Krol111 kontakt 16:40, 10 wrz 2014 (CEST)[ôdpowiydz]

Poparće[edytuj zdrzōdło]

 1. Ja. Ńy trza uzasadńyńo, napisza ino we angelskij godce lo tych ze Meta: I think that permanent sysop rights for Krol111 is just obvious. Instead of removing it, should be removed sysop acces for two unactive users (besides, it's also in rules approved by world community of Wikimedia projects). Two active administrators for Wikipedia of that size is, in my opinion, optimal number. Lajsikonik (dyskusja) 06:01, 11 wrz 2014 (CEST)[ôdpowiydz]

Uodpora[edytuj zdrzōdło]

Dyskusyjo[edytuj zdrzōdło]

Pyrsk, Moje uprowńyńa admińistratora ńydowno wygasły, a zdowo mie sie, aże dali by mi sie przidały, beztuż zaś kandyduja uo jich przedużńy bez czasowygo limitu. Půńiżyj wćepuja ajnzace sprowjyń moje a mojigo bota (Używacz:Krol111.bot). Krol111 kontakt 12:03, 8 paź 2015 (CEST)[ôdpowiydz]

Jo:

UserScan: stworzone zajty | cyjler | ajnzac | rejer | zawarća | globalny ajnzac a zawarća (uprawńyńo na inkszych wiki) | galeryjo

Můj bot:

UserScan: stworzone zajty | cyjler | ajnzac | rejer | zawarća | globalny ajnzac a zawarća (uprawńyńo na inkszych wiki) | galeryjo

Absztimůng trwo tydźyń, Pyrsk! Krol111 kontakt 12:03, 8 paź 2015 (CEST)[ôdpowiydz]

Poparće[edytuj zdrzōdło]

 1. Ja. Na zowdy. :) Lajsikonik (dyskusyjo) 23:28, 18 paź 2015 (CEST)[ôdpowiydz]

Uodpora[edytuj zdrzōdło]

Dyskusyjo[edytuj zdrzōdło]

Felery we kategoryjach[edytuj zdrzōdło]

Jak ftośby znod jakeś felerne mjana we kategoryjach, a artiklůw we tyj kategoryji bůłoby na tyle wjela, aże rynczno naprawa zajyła by wjela czasu (ntp. 3), to zgłośta to mje. Botem moga to wartko a ajnfachowo przelećeć. Krol111 kontakt 21:10, 12 czy 2016 (CEST)[ôdpowiydz]

The Wikimedia Developer Summit wants you[edytuj zdrzōdło]

The Wikimedia Developer Summit is the annual meeting to push the evolution of MediaWiki and other technologies supporting the Wikimedia movement. The next edition will be held in San Francisco on January 9–11, 2017.

We welcome all Wikimedia technical contributors, third party developers, and users of MediaWiki and the Wikimedia APIs. We specifically want to increase the participation of volunteer developers and other contributors dealing with extensions, apps, tools, bots, gadgets, and templates.

Important deadlines:

 • Monday, October 24: last day to request travel sponsorship. Applying takes less than five minutes.
 • Monday, October 31: last day to propose an activity. Bring the topics you care about!

More information: https://www.mediawiki.org/wiki/Wikimedia_Developer_Summit

Subscribe to weekly updates: https://www.mediawiki.org/wiki/Topic:Td5wfd70vptn8eu4

MKramer (WMF) (talk) 21:07, 14 paź 2016 (CEST)[ôdpowiydz]

Pyrsk, moje uprowńyńa admińistratora ńydowno ponowńy wygasły, a zdowajům mie śe dali przidatne do wspjyrańo wikipedyji. Beztuż kandyduja uo jich przedużyńy na zowdy. Půńiżyj wćepuja ajnzace sprowjyń mojich a mojigo bota Używacz:Krol111.bot. Krol111 kontakt 16:19, 7 lis 2016 (CET)[ôdpowiydz]

Jo:

UserScan: stworzone zajty | cyjler | ajnzac | rejer | zawarća | globalny ajnzac a zawarća (uprawńyńo na inkszych wiki) | galeryjo

Můj bot:

UserScan: stworzone zajty | cyjler | ajnzac | rejer | zawarća | globalny ajnzac a zawarća (uprawńyńo na inkszych wiki) | galeryjo~

Absztimůng trwo tydźyń, Pyrsk! Krol111 kontakt 16:19, 7 lis 2016 (CET)[ôdpowiydz]

Poparće[edytuj zdrzōdło]

 1. Lajsikonik (dyskusyjo) 17:28, 7 lis 2016 (CET) Ja[ôdpowiydz]

Uodpora[edytuj zdrzōdło]

Dyskusyjo[edytuj zdrzōdło]

Developer Wishlist Survey: propose your ideas[edytuj zdrzōdło]

At the Wikimedia Developer Summit, we decided to organize a Developer Wishlist Survey, and here we go:

https://www.mediawiki.org/wiki/Developer_Wishlist

The Wikimedia technical community seeks input from developers for developers, to create a high-profile list of desired improvements. The scope of the survey includes the MediaWiki platform (core software, APIs, developer environment, enablers for extensions, gadgets, templates, bots, dumps), the Wikimedia server infrastructure, the contribution process, and documentation.

The best part: we want to have the results published by Wednesday, February 15. Yes, in a month, to have a higher chance to influence the Wikimedia Foundation annual plan FY 2017-18.

There's no time to lose. Propose your ideas before the end of January, either by pushing existing tasks in Phabricator or by creating new ones. You can find instructions on the wiki page. Questions and feedback are welcome especially on the related Talk page.

The voting phase is expected to start on February 6 (tentative). Watch this space (or even better, the wiki page) - SSethi_(WMF) January 21st, 2017 3:07 AM (UTC)

Developer Wishlist Survey: Vote for Proposals[edytuj zdrzōdło]

Almost two weeks ago, the Technical Collaboration team invited proposals for the first edition of the Developer Wishlist survey!

We collected around 77 proposals that were marked as suitable for the developer wishlist and met the defined scope and criteria. These proposals fall into the following nine categories: Frontend, Backend, Code Contribution (Process, Guidelines), Extensions, Technical Debt, Developer Environment, Documentation, Tools (Phabricator, Gerrit) and Community Engagement.

Voting phase starts now and will run until February 14th, 23:59 UTC. Click here on a category and show support for the proposals you care for most. Use the 'Vote' and 'Endorse' buttons next to a proposal to do so.

What happens next?
Proposals that will gather most votes will be included in the final results which will be published on Wednesday, February 15th. These proposals will also be considered in the Wikimedia Foundation’s annual plan FY 2017-18 - SSethi_(WMF) (talk) 04:41, 6 February 2017 (UTC)

New notification when a page is connected to Wikidata[edytuj zdrzōdło]

Hello all,

(Pomóż przetłumaczyć na Twój język)

The Wikidata development team is about to deploy a new feature on all Wikipedias. It is a new type of notification (via Echo, the notification system you see at the top right of your wiki when you are logged in), that will inform the creator of a page, when this page is connected to a Wikidata item.

You may know that Wikidata provides a centralized system for all the interwikilinks. When a new page is created, it should be connected to the corresponding Wikidata item, by modifying this Wikidata item. With this new notification, editors creating pages will be informed when another editor connects this page to Wikidata.

This feature will be deployed on May 30th on all the Wikipedias, excepting English, French and German. This feature will be disable by default for existing editors, and enabled by default for new editors.

This is the first step of the deployments, the Wikipedias and other Wikimedia projects will follow in the next months.

If you have any question, suggestion, please let me know by pinging me. You can also follow and leave a comment on the Phabricator ticket.

Thanks go to Matěj Suchánek who developed this feature!

Dziękujemy! Lea Lacroix (WMDE) (talk)

Wikidata changes now also appear in enhanced recent changes[edytuj zdrzōdło]

Hello, and sorry to write this message in English. You can help translating it.

Starting from today, you will be able to display Wikidata changes in both modes of the recent changes and the watchlist.

Read and translate the full message

Dziękujemy! Lea Lacroix (WMDE) 10:33, 29 czy 2017 (CEST)[ôdpowiydz]

(wrong target page? you can fix it here)

Improved search in deleted pages archive[edytuj zdrzōdło]

Pomóż przetłumaczyć na Twój język

During Wikimedia Hackathon 2016, the Discovery team worked on one of the items on the 2015 community wishlist, namely enabling searching the archive of deleted pages. This feature is now ready for production deployment, and will be enabled on all wikis, except Wikidata.

Right now, the feature is behind a feature flag - to use it on your wiki, please go to the Special:Undelete page, and add &fuzzy=1 to the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=1. Then search for the pages you're interested in. There should be more results than before, due to using ElasticSearch indexing (via the CirrusSearch extension).

We plan to enable this improved search by default on all wikis soon (around August 1, 2017). If you have any objections to this - please raise them with the Discovery team via email or on this announcement's discussion page. Like most Mediawiki configuration parameters, the functionality can be configured per wiki. Once the improved search becomes the default, you can still access the old mode using &fuzzy=0 in the URL, like this: https://test.wikipedia.org/w/index.php?title=Special%3AUndelete&fuzzy=0

Please note that since Special:Undelete is an admin-only feature, this search capability is also only accessible to wiki admins.

Dziękujemy! CKoerner (WMF) (talk) 20:40, 25 lip 2017 (CEST)[ôdpowiydz]

Improvements coming soon to Recent Changes[edytuj zdrzōdło]

Hello

Sorry to use English. Pomóż przetłumaczyć na Twój język! Dziękuję.

In short: starting on 26 September, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Recent Changes. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature improves Special:RecentChanges and Special:RecentChangesLinked (and soon, Special:Watchlist – see below).

Based on a new design, it adds new features that ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

Concerning RecentChanges

Starting on 26 September, New Filters for Edit Review will become standard on Recent Changes. We have decided to do this release because of a long and successful Beta test phase, positive feedback from various users and positive user testing.

Some features will remain as Beta features and will be added later. Learn more about those different features.

If your community has specific concerns about this deployment or internal discussion, it can request to have the deployment to their wikis delayed to October 1, if they have sensible, consistent with the project, actionable, realistic feedback to oppose (at the development team's appreciation).

You will also be able to opt-out this change in your preferences.

Concerning Watchlists

Starting on September 19, the Beta feature will have a new option. Watchlists will have all filters available now on the Beta Recent Changes improvements.

If you have already activated the Beta feature "⧼eri-rcfilters-beta-label⧽", you have no action to take. If you haven't activated the Beta feature "⧼eri-rcfilters-beta-label⧽" and you want to try the filters on Watchlists, please go to your Beta preferences on September 19.

How to be ready

Please share this announcement!

Do you use Gadgets that change things on your RecentChanges or Watchlist pages, or have you customized them with scripts or CSS? You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please ping me if you have questions.

On behalf of the Global Collaboration team, Trizek (WMF) 17:27, 14 wrz 2017 (CEST)[ôdpowiydz]

Global preferences available for testing[edytuj zdrzōdło]

Apologies for writing in English. Pomóż przetłumaczyć na Twój język.

Greetings,

Global preferences, a highly request feature in the 2016 Community Wishlist, is available for testing.

 1. Read over the help page, it is brief and has screenshots
 2. Login or register an account on Beta English Wikipedia
 3. Visit Global Preferences and try enabling and disabling some settings
 4. Visit some other language and project test wikis such as English Wikivoyage, the Hebrew Wikipedia and test the settings
 5. Report your findings, experience, bugs, and other observations

Once the team has feedback on design issues, bugs, and other things that might need worked out, the problems will be addressed and global preferences will be sent to the wikis.

Please let me know if you have any questions. Thanks! --Keegan (WMF) (talk) 01:24, 27 lut 2018 (CET)[ôdpowiydz]

Notification from edit summary[edytuj zdrzōdło]

We need your feedback to improve Lua functions[edytuj zdrzōdło]

Time to bring embedded maps (‘mapframe’) to most Wikipedias[edytuj zdrzōdło]

CKoerner (WMF) (talk) 23:38, 24 kwi 2018 (CEST)[ôdpowiydz]

Wikitext highlighting out of beta[edytuj zdrzōdło]

20:55, 4 mŏj 2018 (CEST)

Improvements coming soon on Watchlists[edytuj zdrzōdło]

Hello

Sorry to use English. Pomóż przetłumaczyć na Twój język! Dziękuję.

In short: starting on June 18, New Filters for Edit Review (now in Beta) will become standard on Watchlists. They provide an array of new tools and an improved interface. If you prefer the current page you will be able to opt out. Learn more about the New Filters.

What is this feature again?

This feature is used by default on Special:RecentChanges, Special:RecentChangesLinked and as a Beta feature on Special:Watchlist.

Based on a new design, that feature adds new functions to those pages, to ease vandalism tracking and support of newcomers:

 • Filtering - filter recent changes with easy-to-use and powerful filters combinations, including filtering by namespace or tagged edits.
 • Highlighting - add a colored background to the different changes you are monitoring. It helps quick identification of changes that matter to you.
 • Bookmarking to keep your favorite configurations of filters ready to be used.
 • Quality and Intent Filters - those filters use ORES predictions. They identify real vandalism or good faith intent contributions that need help. They are not available on all wikis.

You can know more about this project by visiting the quick tour help page.

About the release on Watchlists

Over 70,000 people have activated the New Filters beta, which has been in testing on Watchlist for more than eight months. We feel confident that the features are stable and effective, but if you have thoughts about these tools or the beta graduation, please let us know on the project talk page. In particular, tell us if you know of a special incompatibility or other issue that makes the New Filters problematic on your wiki. We’ll examine the blocker and may delay release on your wiki until the issue can be addressed.

The deployment will start on June 18 or on June 25, depending on the wiki (check the list). After the deployment, you will also be able to opt-out this change directly from the Watchlist page and also in your preferences.

How to be ready?

Please share this announcement!

If you use local Gadgets that change things on your Watchlist pages, or have a customized scripts or CSS, be ready. You may have to make some changes to your configuration. Despite the fact that we have tried to take most cases into consideration, some configurations may break. The Beta phase is a great opportunity to have a look at local scripts and gadgets: some of them may be replaced by native features from the Beta feature.

Please share your questions and comments on the feedback page.

On behalf of the Collaboration team, Trizek (WMF) 15:14, 7 czy 2018 (CEST)[ôdpowiydz]

Update on page issues on mobile web[edytuj zdrzōdło]

CKoerner (WMF) (talk) 22:58, 12 czy 2018 (CEST)[ôdpowiydz]

Consultation on the creation of a separate user group for editing sitewide CSS/JS[edytuj zdrzōdło]

Enabling a helpful feature for Template editors[edytuj zdrzōdło]

CKoerner (WMF) (talk) 23:28, 6 siy 2018 (CEST)[ôdpowiydz]

Wikidata Bridge: edit Wikidata’s data from Wikipedia infoboxes[edytuj zdrzōdło]

Google Code-In will soon take place again! Mentor tasks to help new contributors![edytuj zdrzōdło]

Hi everybody! Google Code-in (GCI) will soon take place again - a seven week long contest for 13-17 year old students to contribute to free software projects. Tasks should take an experienced contributor about two or three hours and can be of the categories Code, Documentation/Training, Outreach/Research, Quality Assurance, and User Interface/Design. Do you have any Lua, template, gadget/script or similar task that would benefit your wiki? Or maybe some of your tools need better documentation? If so, and you can imagine enjoying mentoring such a task to help a new contributor, please check out mw:Google Code-in/2019 and become a mentor. If you have any questions, feel free to ask at our talk page. Many thanks in advance! --Martin Urbanec 08:28, 5 lis 2019 (CET)[ôdpowiydz]

Licznik artykułów[edytuj zdrzōdło]

Wśród kilku moich botów mam też liczniki artykułów. Jak wiadomo, artykuły nie mają stałych numerów więc bot sprawdza moment powstania nowego artyłu na kanale IRC i pobiera liczbę artykułów danej wiki w tym momencie. Strona jest dostępna na serwerze narzędziowym Stowarzyszenia Wikimedia Polska http://tools.wikimedia.pl/~masti/szl.articles.html W tej chwili opisy są po polsku a chciałbym by były poprawnie po śląsku. Czy mogę prosić o przetłumaczenie poniższego zestawu komunikatów?

  'head' : u'szl.wikipedia - Ostatnie nowe artykuły - tools.wikimedia.pl',
  'heading' : u'Ostatnie nowe artykuły',
  'line1' : u'Strona przedstawia numerację ostatnio utworzonych 100 artykułów z głównej przestrzeni nazw.',
  'legend' : u'Rodzaj: A (artykuł), R (przekierowanie), M (przeniesiony)',
  'lastupdate' : u'Ostatnia aktualizacja: ',
  'refresh' : u'Strona uaktualniana co 5 minut. Wyświetlanie od najnowszych.',
  'hnumber' : u'Numer artykułu',
  'htype' : u'Rodzaj',
  'hdate' : u'Data',
  'htime' : u'Czas',
  'htitle' : u'Tytuł',
  'htarget' : u'Cel'

Masti (dyskusyjŏ) 15:16, 14 kwi 2020 (CEST)[ôdpowiydz]

Technical maintenance planed‬[edytuj zdrzōdło]

Coolest Tool Award 2021: Call for nominations[edytuj zdrzōdło]

The third edition of the m:Coolest Tool Award is looking for nominations!

Tools play an essential role for the Wikimedia projects, and so do the many volunteer developers who experiment with new ideas and develop and maintain local and global solutions to support the Wikimedia communities. The Coolest Tool Award aims to recognize and celebrate the coolest tools in a variety of categories.

The awarded projects will be announced and showcased in a virtual ceremony in December. Deadline to submit nominations is October 27. More information: m:Coolest Tool Award. Thanks for your recommendations! -- SSethi (WMF) for the 2021 Coolest Tool Academy team 07:57, 19 paź 2021 (CEST)[ôdpowiydz]

Community Wishlist Survey 2022 is coming. Help us![edytuj zdrzōdło]

The Community Wishlist Survey 2022 starts in less than two weeks (Monday 10 January 2022, 18:00 UTC). We, the team organizing the Survey, need your help.

Only you can make the difference

How many people will hear and read about the Survey in their language? How many will decide to participate? Will there be enough of you to vote for a change you would like to see? It all depends on you, volunteers.

Why are we asking?

 • We have improved the documentation. It's friendlier and easier to use. This will mean little if it's only in English.
 • Thousands of volunteers haven't participated in the Survey yet. We'd like to improve that, too. Three years ago, 1387 people participated. Last year, there were 1773 of them. We hope that in the upcoming edition, there will be even more. You are better than us in contacting Wikimedians outside of wikis. We have prepared some images to share. More to come.

What is the Community Wishlist Survey?

It's an annual survey that allows contributors to the Wikimedia projects to propose and vote for tools and platform improvements. Long years of experience in editing or technical skills are not required.

Thanks, and be safe and successful in 2022! SGrabarczuk (WMF) (talk) 04:15, 29 gru 2021 (CET)[ôdpowiydz]

Save the Date: Coolest Tool Award 2021: this Friday, 17:00 UTC[edytuj zdrzōdło]

<languages />

Hello all,

The ceremony of the 2021 Wikimedia Coolest Tool Award will take place virtually on Friday 14 January 2022, 17:00 UTC.

This award is highlighting software tools that have been nominated by contributors to the Wikimedia projects. The ceremony will be a nice moment to show appreciation to our tool developers and maybe discover new tools!

Read more about the livestream and the discussion channels.

Thanks for joining! andre (talk) -08:02, 6 January 2022 (UTC)

Last two days for submitting proposals[edytuj zdrzōdło]

Tomorrow is the last day for submitting proposals for the Community Wishlist Survey 2022.

Also, everyone is welcome to translate, promote, and discuss proposals. SGrabarczuk (WMF) (talk) 15:45, 22 sty 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Pyrsk! Szafnōłech muster infoszachtle o konfesyjach (Muster wyznanie). Dodołech go do artykułu Kościōł Wanielicko-Augsburski we Polsce. Infoszachtla nie jest na sōmym wierchy, ale sjyżdżo w dōł. Jak to szfnyć, co by ôna była na wierchu durch? Dziynka

Pyrsk, dziynki, kajś sie straciōł znŏk zawarcio tabule infoboksa [2]. Terŏzki fōnguje. Krol111 kontakt 23:10, 26 sty 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Rollout of the new audio and video player[edytuj zdrzōdło]

Pomóż przetłumaczyć na Twój język

Hello,

Over the next months we will gradually change the audio and video player of Wikis from Kultura to Video.js and with that, the old player won’t be accessible anymore. The new player has been active as a beta feature since May 2017.

The new player has many advantages, including better design, consistent look with the rest of our interface, better compatibility with browsers, ability to work on mobile which means our multimedia will be properly accessible on iPhone, better accessibility and many more.

The old player has been unmaintained for eight years now and is home-brewn (unlike the new player which is a widely used open source project) and uses deprecated and abandoned frameworks such as jQuery UI. Removing the old player’s code also improves performance of the Wikis for anyone visiting any page (by significantly reducing complexity of the dependency graph of our ResourceLoader modules. See this blog post.). The old player has many open bugs that we will be able to close as resolved after this migration.

The new player will solve a lot of old and outstanding issues but also it will have its own bugs. All important ones have been fixed but there will be some small ones to tackle in the future and after the rollout.

What we are asking now is to turn on the beta feature for the new player and let us know about any issues.

You can track the work in T100106

Thank you, Amir 18:59, 17 lut 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Steuerowe kategoryje[edytuj zdrzōdło]

Pyrsk,

Beztuż co ńy do śe robić przekerowań na kategoryjach a robić ekstra kategoryje na te dlo zajt we Steuerze a Ślabikorzu ńy ma synsu (za srogi bajzel), powinńiśma wkludzać kategoryje ino we steuerowym szrajbůnku wszandy. Skirz tego uoznaczůł'ch botym kategoryje do przećepańo. Krol111 kontakt 14:53, 19 mŏj 2022 (CEST)[ôdpowiydz]

Coolest Tool Award 2022: Call for nominations[edytuj zdrzōdło]

The fourth edition of the Coolest Tool Award welcomes your nominations! What is your favorite Wikimedia related software tool? Please submit your favorite tools by October 12, 2022! The awarded projects will be announced and showcased in a virtual ceremony in December.

MediaWiki message delivery 20:30, 3 paź 2022 (CEST)[ôdpowiydz]

Join the Coolest Tool Award 2022: Friday, Dec 16th, 17:00 UTC[edytuj zdrzōdło]

The fourth edition of the Wikimedia Coolest Tool Award will happen online on Friday 16 December 2022 at 17:00 UTC!

This award is highlighting software tools that have been nominated by contributors to the Wikimedia projects. The ceremony will be a nice moment to show appreciation to our tool developers and maybe discover new tools!

Read more about the livestream and the discussion channels.

Thanks for joining! -Komla

MediaWiki message delivery 19:53, 5 gru 2022 (CET)[ôdpowiydz]

Zablokowane rozszerzenie od wykresów[edytuj zdrzōdło]

Wczoraj Wikimedia Foundation poinformowała, że w celu ochrony bezpieczeństwa użytkowników rozszerzenie Graph zostało wyłączone. Oznacza to, że na stronach, które zawierały wykresy, pojawi się tylko niewielki pusty obszar. Aby pomóc czytelnikom zrozumieć, co się dzieje, społeczność może teraz zdefiniować komunikat do wyświetlenia w każdym miejscu, gdzie powinien znaleźć się wykres. Wiadomość tę można zdefiniować lokalnie na każdej wiki na stronie MediaWiki:Graph-disabled. Personel Wikimedia Foundation analizuje możliwości rozwiązania tego problemu. Aby śledzić nowe informacje na ten temat, odwiedź zadanie na Phabricatorze: T334940.

--MediaWiki message delivery (dyskusyjŏ) 19:36, 19 kwi 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Konta tymczasowe dla niezarejestrowanych edytorów[edytuj zdrzōdło]

Przeczytaj w innym językuPomóż przetłumaczyć na Twój język • Poinformuj innych użytkowników o tych zmianach

Prototyp strony historii pokazujący stary i nowy styl nazwy użytkownika. Adres IP 172.0.0.1 zmienia się na konto tymczasowe ~2024-23126-086, z ikoną ujawniającą ukryty adres IP
W przyszłym roku niezarejestrowani edytorzy zaczną korzystać z kont tymczasowych.

W 2024 edytorzy, którzy nie zarejestrowali konta, automatycznie zaczną korzystać z kont tymczasowych. Edytorzy ci są czasami nazywani "edytorami IP" lub po prostu "IP", ponieważ adres IP jest wyświetlany w historii strony.

Zespół produktowy ds. zaufania i bezpieczeństwa przedstawił na Wikimanii prezentację na temat tej zmiany. Można ją obejrzeć na YouTube.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Edytowanie IP: Zwiększanie prywatności i ograniczanie nadużyć.

SGrabarczuk (WMF) (dyskusyjŏ) 04:05, 30 wrz 2023 (CEST)[ôdpowiydz]

Cuzamyn ze przejściym Ôtwartego Ślōnska (a tyż poruch inkszych fp) na ślabikorzowo ôrtografijo niyma już żodnego strzodowiska, kere by prōmowało Steuerōw szrajbōnek. Je powołano Rada, je wydany Jaroszewiczōw forszlag prawidoł, terozki cołko wydowniczo a edukatorsko dziołalność bydzie sie dzioć yno we ślabikorzu (abo marginalno we polskim zopisie). To ôznoczo, iże sytuacyjo, w keryj Wikipedyjo bōła by jedynym ôstrzodkym inkszego zopisu, podug mie niyma do zgody ze WP:OR. Skuli tego postuluja (z bōlym syrca), coby ôficjalnie przelyź na ślabikorz, usztalować sam jedyn zopis, a wszyjske artikle przetranskrybować (mōno botym?). ◄Ozi► a uůnego godka 15:35, 12 sty 2024 (CET)[ôdpowiydz]

Tyż leży mi to, coby szrajbōnek ujednolicić i niy bōło bajzlu, coby Ślōnzoki mogli sie jednego rŏz nauczyć i używać wszandy. Ślabikŏrz sie dzisiej wykrystalizowoł, beztuż we tyj sytuacyji tyż popjyrom usztalowaniy ônego na przodku. Dlo mie ôba alfabety majōm swoje plusy i minusy, atoli niy wia czy znom wszyjske i jak sroge bydōm koszty przeleziynio na ślabikŏrza. Jo mom terŏzki czasowo trocha knap, żeby bota bajstlować. Przetranskrybować be problem choby ze stawianiym "ŏ", nale wyciepać mustry Muster:NowOrt i wrazić szachtelka steuerowo powinno być ajnfach. Srogi problym bydzie też przeciepać kategoryje. Krol111 kontakt 22:06, 13 sty 2024 (CET)[ôdpowiydz]
Pjyrszy dźyń, we kerym ńy půdźe sam pisać Steurem, bydźe lo mje uostatńim we tym projekće. Lajsikonik (dyskusyjŏ) 22:43, 13 sty 2024 (CET)[ôdpowiydz]
Na Facebooku napisoł'ch tak: "16 lat temu (ale zleciało!) byłem na konferencji na temat ślůnskij godki. Doskonale pamiętam, co wówczas mówiono i z czym niemal wszyscy się zgodzili (poza jedynie autorem jeszcze bardziej niż "ślabikorz" skoplikowanego zapisu): że zapis ślůnskij godki powinien być jak najprostszy, w miarę możliwości bez, lub z minimalną liczbą nieznanych mieszkającym w Polsce Ślązakom liter.
Po czym stworzono coś całkowicie odwrotnego do tych założeń, a mianowicie ślabikŏrzowy szrajbōnek. Używa to coś liter ã, ŏ, ô oraz õ. Zasady są skomplikowane, ale widać niewystarczająco, skoro ostatnio powołano Radę Języka Śląskiego, zajmującą się głównie tym by zapis skomplikować jeszcze bardziej.
Tymczasem Steureowy szrajbůnek nie dość, że używa tylko jednego nieznanego językowi polskiemu znaku (ů), to jeszcze ma ponad 100-letnią tradycję.
Śląska Wikipedia zaczynała od zapisu z czeskimi znaczkami - było to jeszcze do ogarnięcia. Następnie przeszła na Steuera, w którym pisze się - jak dla mnie - naturalnie i prostu, nie trzeba zastanawiać się 2 minuty nad każdym słowem. Kolejnym krokiem było dopuszczenie na równych ze steuerką prawach zapisu ślabikorzem. Protestowałem wówczas, przewidując, że stanie się dokładnie to samo, co w starożytnym Rzymie po przyznaniu równych praw chrześcijaństwu, a mianowicie tak jak w Rzymie zdelegalizowano wszystkie inne niż chrześcijaństwo religie, tak na śląskiej Wikipedii zostanie prędzej czy później zdelegalizowany steuerowy szrajbůnek.
No i doczekałem się - dokładnie taka propozycja padła wczoraj.
Nie mam najmniejszego zamiaru uczyć się tego skryptu, będę go konsekwetnie bojkotował.
Zatem pierwszy dzień, w którym na śląskiej Wikipedii zostanie zakazane używanie alfabetu Steuera będzie ostatnim moim dniem w tym projekcie. Może to i dobrze - będę miał więcej czasu na inne rzeczy." Lajsikonik (dyskusyjŏ) 10:13, 14 sty 2024 (CET)[ôdpowiydz]
Mo syns co godosz, nale rozejrzij śe tu a tam, wszyńdźe je ślabikorz. Polski alfabet tyż mo "ó" i "u" bez synsu i żodyn śe ńy spurkuje. Dlo mje je to fajne, że litera ŏ moga czitać po swojymu ("oł") i moje wujki już ńy pejdzům, że Wikipedyjo ńy je po naszymu. Zobejrzimy co przińeśe czas, eli ślabikorz bydźe kajś uoficjalny abo śe uprośći. Wtedy może śe przekonosz i szafnymy mjeć kůnsynsus ;) Krol111 kontakt 20:48, 15 sty 2024 (CET)[ôdpowiydz]
Co mogę napisać na takie dictum? Przez kilka ostatnich lat de facto ja byłem spiritus movens alfabetu Steuera (poprzez książki, artykuły naukowe, internet). Przez kilka lat próbowałem nawrócić śląskie środowisko na lepszą ortografię. I poległem, ta misja mi się nie udała. Swoją pozycję zawarłem również w poście na Facebooku, polecam się zapoznać.
To, czego tam nie pisałem, to to, że przez kilka lat próbowałem to malutkie środowisko osób piszących sztojerem zebrać do kupy i razem ustalić jakiś kanon. Byłeś w grupie na FB, którą dla tego stworzyłem. Nic nie skomentowałeś, nic nie napisałeś, a w końcu wyrzuciłeś mnie ze znajomych. Nie widziałem więc z Twojej strony woli do promowania tego alfabetu.
Odnośnie do tego, że jest łatwiejszy, logiczniejszy i lepiej nadaje się do zapisu śląskiego – oczywista zgoda. Ale nie o tym jest dyskusja. Stworzono setki lepszych propozycji zapisu dla angielskiego, ale angielska Wikipedia jest wciąż zapisywana tym skrajnie nielogicznym alfabetem angielskim. Być może język polski byłoby logiczniej zapisywać cyrylicą, ale jednak Wikipedia jest w łacince. I podobnie niestety jest w śląskim – po moim przejściu na ślabikorza (oczywiście bez tych dodatkowych niby-pomagających-zachodnim-dialektom liter, bo one są bez sensu) steuera nie używa już de facto nikt, wyjdzie jeszcze tylko jedna książka i tyle, nie popiera go żadna organizacja, nie używa żadne stowarzyszenie, nie istnieje środowisko, które by go broniło, podczas gdy za ślabikorzem stoją PLS, Danga, Rada Języka Śląskiego i naukowcy z UŚ oraz UWr.
Jesteś aktywnym użytkownikiem i adminem polskiej Wikipedii i sam odpowiedz sobie na pytanie – gdyby Rada Języka Polskiego wprowadziła znaczące reformy, które przyjęłoby 99,9% polskojęzycznych osób, wszystkie wydawnictwa i wydziały polonistyki, ale stanąłby okoniem jeden admin, któremu się nie podobają – jak byś to nazwał? ◄Ozi► a uůnego godka 13:48, 28 lut 2024 (CET)[ôdpowiydz]
Ńy mo to synsu. Sztojer bůł, je a byndzie. Wyńkszosć Wikipedyje je w ńim szkryflůno. Ślabikorz bůł ino czasowo tyndyncyjo, co poleku uodchodźi w zapůmńyńy. A Wikipedyjo mo być půnadczasowo, ja? (5.173.12.95)