Prawy Kośćůł Jezusa

Ze Wikipedia
Dům modlitwy Prawdźiwygo Kośćoła Jezusa we Kuala Lůmpur

Prowdźiwy Kośćůł Jezusa – ńyzależny protestancki Kośćůł, kery zostoł zouożůny we 1917 roku we Chinach, we Pekińe. Terozki mo uůn ůng. 2 a půł miljůna wyznowcůw we sztyrdźestu pjyńću państwach na sześću kůntynyntach. Przinoležy uůn do raje kośćołůw źelůnośwjůntkowych, ze kerych wyodrymbńůł śe na anfangu XX stolećo. Jygo cwekym je głoszyńy Wańeliji wšyjstkim nacyjům, ńim Jezus, wedle jejich wjerzyń, przidźe na Źymja zaś (Powtůrne Przijśće Jezusa).

Głůwne doktryny a prowdy jejich wjary to:

  • Duch Śwjynty: „Uotrzimańy Ducha Śwjyntego przejawjo śe w godańu godkami a je gwarancyjům lo nos na uodźydźiczyńe Krůlestwa Ńybjos”.
  • Krzest: „Krzest we wodźe to je sakramynt kery uodradzo, udźelo śe jygo na uodpuszczyńe grzychůw. Krzest idźe przeprowadźić yno we naturalnyj żywyj wodźe, l.b. we rzyce, jeźorze abo zdrzůdle. Perzůna, kero uostała okrzczůno we wodźe a we Duchu Śwjyntym przijmuje khrzest we mjańy Pana Jezusa Krystusa. Perzůna krzczona winna być cołko zanurzůno we wodzie, ze gowům a twarzům skerowanům na důł”
  • Umywańy nogůw: „Sakrament umywańo nogůw umożliwjo kożdymu wstůmpjyńe we społeczność s Panym Jezusym. Mo uůn za cweka coby durś wzywać nos coby my pszoli śebje wzajym, byli pokorne, poradźili wybaczać, służyli inkszym a spůlnoće a starali śe uośůngnůńć śwjyntość. Kożdy, fto uotrzimoł wodny krzest, muśi uobmyć szłapy we imjyńu Jezusa Krystusa. Uobmywańy nogůw śebje nawzajym idźe uůnaczyć we kożdym můmyńće.”.
  • Śwjynto Komůńijo: „Śwjynto Komůńijo je to sakramynt na cześć śmjyrći Pana Jezusa Krystusa. Umożliwjo nom uůna uczestńictwo we ćele a krwje Pana naszego a wstympowańe we społeczność ś Ńym, bez cůż mogymy erbnůńć wjeczne żywobyće a być wskrzeszyńi we uostatecznym dńu. Sakramynt ten wińyn być uobchodzůny tak czynsto, jak to je yno możebne. Do jygo uobrzůndku idźe brać yno jedyn praśny chlyb a soku ze winogrůn”.
  • Dźyń Sabatu: „Dźyń Sabatu, to je śůdmy dźyn tydńa (sobota), je to śwjynty dźyń, kery ustanowjył Bůg a doł mu ekstra błogosławjyństwo. Mo uůn być zachowywany za bożům łaskům jako uczczyńy pamjyńći stworzyńo śwjata a zbawjyńo, a tyż jako nadźeja wjecznygo dychańo we prziszłym żywobyću”.
  • Jezus Krystus: „Jezus Krystus, Słowo, kere uostoło śe ćołym, umrził na krziżu, coby uodkupić grzeszńikůw, zmortwychwsto na trzeći dźyń a wstůmpił do ńeba. Je jedynym Zbawićelem ludzkości, Stworzyćelem ńeba a Źymje a jedynym Prowdziwym Bogem”.
  • Biblijo: „Śwjynte Pismo, kere skłodo śe ze Starygo a Nowygo Testamyntu, je natchńůnům uod Boga jedynům spisanům prowdům a standardym krześćijańskigo żywobyćo”.
  • Zbawjyńy: „Zbawjyńy je udźelane uod Bożyj łaski bez wjara. Wjerzůncy, coby iść ku śwjyntośći, uwjelbjyńo Boga a pszajyńu bliźnim, muszům polegać na Duchu Śwjyntym”.
  • Kośćůł: „Prowdźiwy Kośćou Jezusa, założony uod Pana naszygo Jezusa Krystusa bez pośrednictwo Ducha Śwjyntygo we czaśe «późnygo dyszczu», je prziwrůcůnym Prowdźiwym Kościołym apostolskich czasůw”.
  • Przijśće Jezusa nazod a Uostateczny Gerycht: „Przijśće Pańskie zaś bydźe mjoło plac we uostatńich dńach, jak zleźe uůn s ńeba, coby mjeć gerycht nade śwjatym. Wuůnczas prawi dostanům wjeczne żywobyće, a bezbożniki bydům na zowdy potympjůne”. USA

Necowe uodwoańo[edytuj | edytuj zdrzōdło]