Ôrganizacyjŏ Zjydnoczōnych Nacyjōw

Ze Wikipedia
Ôrganizacyjŏ Zjydnoczōnych Nacyjōw
United Nations
Flag of the United Nations.svg
Siedziba Zjydnoczůne Sztaty Nowy Jork, 760 United Nations Plaza, New York
Jak tyż biōra:
Šwajcaryjo Genève
Austryjo Wiedyń
Kyńijo Nairobi
Data założyniŏ 24 paździyrnika 1945
Gyneralny sekretŏrz Flag of Portugal.svg António Guterres
Czōnkowie 193 państwa
Strona internetowŏ

Ôrganizacyjŏ Zjydnoczōnych Nacyjōw, ÔZN (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, szp. Organización de las Naciones Unidas, rus. Организация Объединённых Наций, Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة, al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国, Liánhéguó) – uniwerzalnŏ (z wyjōntkym nŏrodōw niereprezentowanych) ôrganizacyjŏ miyndzynŏrodowŏ, z siydzibōm w Nowym Jorku, powstoła 24 paździyrnika 1945 roku[1][2] w wyniku wchodu w życie podpisanyj 26 czyrwnia 1945 w San Francisco Szkarty Zjednoczōnych Nacyje. ÔZN je nastympstwym Ligi Nacyje[3].

ÔZN stawia za cwek zapewniynie izby i bezpiyczyństwa miyndzynŏrodowego, rozrost spōłprace miyndzy nacyjami jak tyż poprzynie przestrzeganiŏ praw czowieka[4].

Czōnki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Czōnkowske państwa ÔZN

Terŏźni czōnki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Państwo Data wchodu
1 Afganistan Afganistan 19 listopada 1946
2 Albańijo Albanijŏ 14 grudnia 1955
3 Algeryjo Algeryjŏ 8 paździyrnika 1962
4 Andora Andora 28 lipnia 1993
5 Angola Angola 1 grudnia 1976
6 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua a Barbuda 11 listopada 1981
7 Argyntyna Argyntyna 24 paździyrnika 1945
8 Armyńijo Armynijŏ 2 marca 1992
9 Australijo Australijŏ 1 listopada 1945
10 Austryjo Austryjŏ 15 grudnia 1955
11 Azerbejdżan Azerbejdżan 2 marca 1992
12 Bahamy Bahamy 18 września 1973
13 Bahrain Bahrajn 21 września 1971
14 Bangladesz Bangladesz 17 września 1974
15 Barbados Barbados 9 grudnia 1966
16 Belgijo Belgijŏ 27 grudnia 1945
17 Belize Belize 25 września 1981
18 Byńin Bynin 20 września 1960
19 Flag of Bhutan.svg Bhutan 21 września 1971
20 Bjouoruś Biołoruś 24 paździyrnika 1945
21 Boliwijo Boliwijŏ 14 listopada 1945
22 Bośńijo a Hercygowina Bośnia a Hercegowina 22 mŏja 1992
23 Flag of Botswana.svg Botswana 17 paździyrnika 1966
24 Brazylijo Brazylijŏ 24 paździyrnika 1945
25 Flag of Brunei.svg Brunei 21 września 1984
26 Flag of Bulgaria.svg Bułgaryjŏ 14 grudnia 1955
27 Burkina Faso Burkina Faso 20 września 1960
28 Flag of Burundi.svg Burōndi 18 września 1962
29 Čile Czile 24 paździyrnika 1945
30 Chińsko Rypublika Ludowo Chińskŏ Ludowŏ Republika 25 paździyrnika 1971
31 Chorwacyjo Chorwacyjŏ 22 mŏja 1992
32 Cypr (państwo) Cypr 20 września 1960
33 Flag of Chad.svg Czad 20 września 1960
34 Czorno Gůra Czŏrnŏ Gōra 28 czerwca 2006
35 Czesko Rypublika Czechy 19 stycznia 1993
36 Dańijo Daniyjŏ 24 paździyrnika 1945
37 Dymokratyczno Republika Kůnga Dymokratycznŏ Republika Kōnga 20 września 1960
38 Flag of Dominica.svg Dōminika 18 grudnia 1978
39 Důmińikana Dōminikana 24 paździyrnika 1945
40 Dżibuti Dżibuti 20 września 1977
41 Egipt Egipt 24 paździyrnika 1945
42 Ekwador Ekwadōr 21 grudnia 1945
43 Erytryjo Erytryja 28 mŏja 1993
44 Estońijo Estōnijŏ 17 września 1991
45 Etjopijo Etiopijŏ 13 listopada 1945
46 Flag of Fiji.svg Fidżi 13 paździyrnika 1970
47 Filipiny Filipiny 24 paździyrnika 1945
48 Finlandyjo Finlandyjŏ 14 grudnia 1955
49 Francyjo Francyjŏ 24 paździyrnika 1945
50 Gabůn Gabōn 20 września 1960
51 Gambijo Gambijŏ 21 września 1965
52 Ghana Ghana 8 marca 1957
53 Flag of Greece.svg Grecyjŏ 24 paździyrnika 1945
54 Flag of Grenada.svg Grenada 17 września 1974
55 Gruzyjo Gruzyjŏ 31 lipnia 1992
56 Gujana Gujana 20 września 1966
57 Gwatymala Gwatymala 21 listopada 1945
58 Gwinyjo Gwinyjŏ 12 grudnia 1958
59 Gwinyja Bissau Gwinyjŏ Bissau 17 września 1974
60 Růwńikowo Gwinyjo Rōwnikowŏ Gwinyjŏ 12 listopada 1968
61 Flag of Haiti.svg Haiti 24 paździyrnika 1945
62 Szpańijo Szpanijŏ 14 grudnia 1955
63 Ńiderlandy Niderlandy 10 grudnia 1945
64 Honduras 17 grudnia 1945
65 Indje Indyje 30 paździyrnika 1945
66 Indůnezyjo Indōnezyjŏ 28 września 1950
67 Irak Irak 21 grudnia 1945
68 Iran Iran 24 paździyrnika 1945
69 Irlandyjo Irlandyjŏ 14 grudnia 1955
70 Islandyjo Islandyjŏ 19 listopada 1946
71 Izrael Izrael 11 mŏja 1949
72 Jamajkao Jamajka 18 września 1962
73 Japůńijo Japōnijŏ 18 grudnia 1956
74 Jymyn Jymyn 30 września 1947
75 Jordańijo Jordanijŏ 14 grudnia 1955
76 Kambodża Kambodża 14 grudnia 1955
77 Kamerůn Kamerun 20 września 1960
78 Kanada Kanada 9 listopada 1945
79 Katar Katar 21 września 1971
80 Kazachstan Kazachstōn 2 marca 1992
81 Kyńijo Kynijŏ 16 grudnia 1963
82 Kyrgistan Kirgistan 2 marca 1992
83 Flag of Kiribati.svg Kiribati 14 września 1999
84 Kolůmbijo Kolumbijŏ 5 listopada 1945
85 Flag of the Comoros.svg Kōmory 12 listopada 1975
86 Kůngo Kōngo 20 września 1960
87 Koryjo Pouedńowo Połedniowŏ Koryjŏ 17 września 1991
88 Půłnocno Koryjo Pōłnocnŏ Koryjŏ 17 września 1991
89 Kostaryka Kostaryka 2 listopada 1945
90 Kuba Kuba 24 paździyrnika 1945
91 Kuwejt Kuwejt 14 mŏja 1963
92 Laos Laos 14 grudnia 1955
93 Lesotho Lesotho 17 paździyrnika 1966
94 Liban Liban 24 paździyrnika 1945
95 Liberyjo Liberyjŏ 2 listopada 1945
96 Libijo Libijŏ 14 grudnia 1955
97 Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein 18 września 1990
98 Litwa Litwa 17 września 1991
99 Luksymburg Luksymburg 24 paździyrnika 1945
100 Uotwa Łotwa 17 września 1991
101 Macedońijo Pōłnocnŏ Macedōnijŏ 8 kwietnia 1993
102 Flag of Madagascar.svg Madagaskar 20 września 1960
103 Malawi Malawi 1 grudnia 1964
104 Malediwy Malediwy 21 września 1965
105 Malezyjo Malezyjŏ 17 września 1957
106 Mali Mali 28 września 1960
107 Malta Malta 1 grudnia 1964
108 Maroko Maroko 12 listopada 1956
109 Maurytańijo Maurytanijŏ 27 paździyrnika 1961
110 Mauritjus Mauritius 24 kwietnia 1968
111 Meksyk Meksyk 7 listopada 1945
112 Flag of the Federated States of Micronesia.svg Mikrōnezyjŏ 17 września 1991
113 Birma Birma 19 kwietnia 1948
114 Moudawijo Mołdŏwijŏ 2 marca 1992
115 Flag of Monaco.svg Mōnako 28 mŏja 1993
116 Mongolijo Mōngolijŏ 27 paździyrnika 1961
117 Mozambik Mozambik 16 września 1975
118 Namibijo Namibijŏ 23 kwietnia 1990
119 Flag of Nauru.svg Nauru 14 września 1999
120 Nepal Nepal 14 grudnia 1955
121 Mjymcy Miymcy 18 września 1973
122 Ńiger Niger 20 września 1960
123 Ńigeryjo Nigeryjŏ 7 paździyrnika 1960
124 Ńikaragua Nikaragua 24 paździyrnika 1945
125 Norwegjo Norwegijŏ 27 listopada 1945
126 Nowo Zelandyjo Nowŏ Zelandyjŏ 24 paździyrnika 1945
127 Uůmůn Ōman 7 paździyrnika 1971
128 Pakistan Pakistan 30 września 1947
129 Flag of Palau.svg Palau 15 grudnia 1994
130 Panama Panama 13 listopada 1945
131 Papua-Nowo Gwinyjo Papua-Nowŏ Gwinyjŏ 10 paździyrnika 1975
132 Flag of Paraguay.svg Paragwaj 24 paździyrnika 1945
133 Peru Peru 31 paździyrnika 1945
134 Polska Polskŏ 24 paździyrnika 1945
135 Flag of Portugal.svg Portugalijŏ 14 grudnia 1955
136 Rypublika Pouedńowyj Afriki Republika Połedniyowyj Afriki 7 listopada 1945
137 Rypublika Źylůnygo Přilůndka Republika Ziylōnegŏ Przilōndka 16 września 1975
138 Strzodkowoafrikańsko Republika Strzodkowoafrykańskŏ Republika 20 września 1960
139 Rusyjo Rusyjŏ 24 paździyrnika 1945
140 Rwanda Rwanda 18 września 1962
141 Růmůńijo Rumunijŏ 14 grudnia 1955
142 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Saint Kitts a Nevis 23 września 1983
143 Flag of Saint Lucia.svg Saint Lucia 18 września 1979
144 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg Saint Vincent a Grynadyny 16 września 1980
145 Salwador Salwadōr 24 paździyrnika 1945
146 Flag of Samoa.svg Samoa 15 grudnia 1976
147 San Marino San Marino 2 marca 1992
148 Arabja Saudyjsko Saudyjskŏ Arabijŏ 24 paździyrnika 1945
149 Synygal Synegal 28 września 1960
150 Serbja Syrbijŏ 1 listopada 2000
151 Seszele Seszele 21 września 1976
152 Sierra Leone Sierra Leone 27 września 1961
153 Flag of Singapore.svg Singapur 21 września 1965
154 Słowacyjo Słowacyjŏ 19 stycznia 1993
155 Słowynijo Słowynijŏ 22 mŏja 1992
156 Sůmalijo Sōmalijŏ 20 września 1960
157 Sri Lanka Sri Lanka 14 grudnia 1955
158 Zjydnoczůne Sztaty Zjednoczōne Sztaty 24 paździyrnika 1945
159 Suazi Eswatini 24 września 1968
160 Flag of Sudan.svg Sudan 12 listopada 1956
161 Flag of South Sudan.svg Połedniowy Sudan 14 lipnia 2011
162 Surinam Surinam 4 grudnia 1975
163 Syrja Syryjŏ 24 paździyrnika 1945
164 Šwajcaryjo Szwajcaryjŏ 10 września 2002
165 Šwecyjo Szwecyjŏ 19 listopada 1946
166 Tadžykistan Tadżykistan 2 marca 1992
167 Tajlandja Tajlandyjŏ 16 grudnia 1946
168 Tanzańjo Tanzaniyjŏ 14 grudnia 1961
169 Wschodńi Timor Weschodni Timōr 27 września 2002
170 Togo Togo 20 września 1960
171 Flag of Tonga.svg Tōnga 14 września 1999
172 Tryńidad a Tobago Trynidad a Tobago 18 września 1962
173 Tůnezyjo Tunezyjŏ 12 listopada 1956
174 Turcyjo Turcyjŏ 24 paździyrnika 1945
175 Turkmenistan Turkmynistan 2 marca 1992
176 Flag of Tuvalu.svg Tuvalu 5 września 2000
177 Uganda Uganda 25 paździyrnika 1962
178 Ukrajina Ukrajina 24 paździyrnika 1945
179 Flag of Uruguay.svg Urugwaj 18 grudnia 1945
180 Ůzbekistan Uzbekistan 2 marca 1992
181 Vanuatu Vanuatu 15 września 1981
182 Wynezuela Wynezuela 15 listopada 1945
183 Madźary Madziary 14 grudnia 1955
184 Wjelgo Brytańijo Wielgŏ Brytanijŏ 24 paździyrnika 1945
185 Wjetnam Wietnam 20 września 1977
186 Italijo Italijŏ 14 grudnia 1955
187 Wybřeže Elefantowych Gnatůw Wybrzyże Elefantowych Gnatōw 20 września 1960
188 Wyspy Marshalla Wyspy Marshalla 17 września 1991
189 Flag of the Solomon Islands.svg Wyspy Salōmōna 19 września 1978
190 Wyspy Śwjyntygo Tůmaša a Kśůnžynco Wyspy Świyntego Tomasza a Ksiōnżyncŏ 16 września 1975
191 Zambijo Zambijŏ 1 grudnia 1964
192 Zimbabwe Zimbabwe 25 siyrpnia 1980
193 Zjydnočůne Ymiraty Arabske Zjednoczōne Arabske Ymiraty 9 grudnia 1971

Dŏwni czōnki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ôbziyrŏcze[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy

  1. History of the United Nations, web.archive.org, 27 stycznia 2012 [dostymp 2020-01-09] [zarchiwizowane z adresy 2012-01-27].
  2. Organizacja Narodów Zjednoczonych – Zapytaj.onet.pl –, zapytaj.onet.pl [dostymp 2020-01-09] (polski).
  3. Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pokój – Bezpieczeństwo – Współpraca, epodreczniki.pl [dostymp 2020-05-06].
  4. Overview, www.un.org, 2 października 2014 [dostymp 2020-05-06] (angelski).